Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0376(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0391/2017

Συζήτηση :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 13/11/2018 - 4.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο

12. Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ***I - Ενεργειακή απόδοση ***I - Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση επί της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: José Blanco López (A8-0392/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, που τροποποιεί την οδηγία 94/22/ΕΚ, την οδηγία 98/70/ΕΚ, την οδηγία 2009/31/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 663/2009, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009, την οδηγία 2009/73/ΕΚ, την οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου, την οδηγία 2010/31/ΕΕ, την οδηγία 2012/27/ΕΕ, την οδηγία 2013/30/ΕΕ και την οδηγία (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Συνεισηγητές: Michèle Rivasi και Claude Turmes (A8-0402/2017)

Οι José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi και Claude Turmes παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Florent Marcellesi (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Bas Eickhout (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Marijana Petir (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Eleonora Evi (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Jytte Guteland (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Jens Rohde (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Adam Gierek, Evžen Tošenovský, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fredrick Federley, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Benedek Jávor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα , Tibor Szanyi και Adam Gierek, Theresa Griffin, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα, Kateřina Konečná και Peter Liese, και Gerben-Jan Gerbrandy.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Xabier Benito Ziluaga, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Gunnar Hökmark, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Pavel Telička, João Ferreira, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Olaf Stuger, Angélique Delahaye, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Kateřina Konečná, Peter Liese, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Claude Turmes, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Edouard Martin, Adam Gierek, Massimiliano Salini, Jo Leinen, Krišjānis Kariņš, Peter Kouroumbashev, Pilar Ayuso, Miapetra Kumpula-Natri και Flavio Zanonato.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Μαρία Σπυράκη, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Τάκης Χατζηγεωργίου, Bernard Monot, Ελευθέριος Συναδινός, Henna Virkkunen, Inés Ayala Sender, Zoltán Balczó και Franc Bogovič.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi και Claude Turmes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2018, σημείο 10.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2018 και σημείο 10.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου