Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0376(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0391/2017

Arutelud :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Hääletused :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
Selgitused hääletuse kohta
PV 13/11/2018 - 4.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

Protokoll
Esmaspäev, 15. jaanuar 2018 - Strasbourg

12. Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine ***I - Energiatõhusus ***I - Energialiidu juhtimine ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: José Blanco López (A8-0392/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2012/27/EL energiatõhususe kohta [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse energialiidu juhtimist ja millega muudetakse direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ ja 2009/31/EÜ, määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, direktiivi 2009/73/EÜ, nõukogu direktiivi 2009/119/EÜ, direktiive 2010/31/EL, 2012/27/EL ja 2013/30/EL ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/652 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöörid: Michèle Rivasi ja Claude Turmes (A8-0402/2017)

José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi ja Claude Turmes tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Florent Marcellesi (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Bas Eickhout (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Marijana Petir (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Eleonora Evi (PETI-komisjoni arvamuse koostaja), Jytte Guteland (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Jens Rohde (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Adam Gierek, Evžen Tošenovský fraktsiooni ECR nimel, Fredrick Federley fraktsiooni ALDE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Tibor Szanyi ja Adam Gierek, Theresa Griffin, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Kateřina Konečná ja Peter Liese, ja Gerben-Jan Gerbrandy.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võtsid Xabier Benito Ziluaga, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Gunnar Hökmark, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Pavel Telička, João Ferreira, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Olaf Stuger, Angélique Delahaye, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Kateřina Konečná, Peter Liese, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Claude Turmes, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Edouard Martin, Adam Gierek, Massimiliano Salini, Jo Leinen, Krišjānis Kariņš, Peter Kouroumbashev, Pilar Ayuso, Miapetra Kumpula-Natri ja Flavio Zanonato.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Henna Virkkunen, Inés Ayala Sender, Zoltán Balczó ja Franc Bogovič.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete.

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Sõna võtsid José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi ja Claude Turmes.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.1.2018 protokollipunkt 10.417.1.2018 protokollipunkt 10.5 ja 17.1.2018 protokollipunkt 10.6.

Viimane päevakajastamine: 3. aprill 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika