Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0376(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0391/2017

Debatten :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Stemmingen :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
Stemverklaringen
PV 13/11/2018 - 4.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

Notulen
Maandag 15 januari 2018 - Straatsburg

12. Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen ***I - Energie-efficiëntie ***I - Governance van de energie-unie ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: José Blanco López (A8-0392/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Verslag over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de governance van de energie-unie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteurs: Michèle Rivasi en Claude Turmes (A8-0402/2017)

José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi en Claude Turmes geven toelichting bij de verslagen

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Florent Marcellesi (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Bas Eickhout (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Marijana Petir (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Eleonora Evi (rapporteur voor advies van de Commissie PETI), Jytte Guteland (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Jens Rohde (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Adam Gierek, Evžen Tošenovský, namens de ECR-Fractie, Fredrick Federley, namens de ALDE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Tibor Szanyi en Adam Gierek, Theresa Griffin, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Kateřina Konečná en Peter Liese, en Gerben-Jan Gerbrandy.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Xabier Benito Ziluaga, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Gunnar Hökmark, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Pavel Telička, João Ferreira, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Olaf Stuger, Angélique Delahaye, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Kateřina Konečná, Peter Liese, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Claude Turmes, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Edouard Martin, Adam Gierek, Massimiliano Salini, Jo Leinen, Krišjānis Kariņš, Peter Kouroumbashev, Pilar Ayuso, Miapetra Kumpula-Natri en Flavio Zanonato.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Henna Virkkunen, Inés Ayala Sender, Zoltán Balczó en Franc Bogovič.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi en Claude Turmes.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.4 van de notulen van 17.1.2018, punt 10.5 van de notulen van 17.1.2018 en punt 10.6 van de notulen van 17.1.2018.

Laatst bijgewerkt op: 3 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid