Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0376(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0391/2017

Debaty :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Głosowanie :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
Wyjaśnienia do głosowania
PV 13/11/2018 - 4.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

Protokół
Poniedziałek, 15 stycznia 2018 r. - Strasburg

12. Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych ***I - Efektywność energetyczna ***I - Zarządzanie unią energetyczną ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: José Blanco López (A8-0392/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania unią energetyczną, zmieniającego dyrektywę 94/22/WE, dyrektywę 98/70/WE, dyrektywę 2009/31/WE, rozporządzenie (WE) nr 663/2009, rozporządzenie (WE) nr 715/2009, dyrektywę 2009/73/WE, dyrektywę Rady 2009/119/WE, dyrektywę 2010/31/UE, dyrektywę 2012/27/UE, dyrektywę 2013/30/UE i dyrektywę Rady (UE) 2015/652 oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Współsprawozdawcy: Michèle Rivasi i Claude Turmes (A8-0402/2017)

José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi i Claude Turmes przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Florent Marcellesi (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Bas Eickhout (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Marijana Petir (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Eleonora Evi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PETI), Jytte Guteland (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Jens Rohde (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Adama Gierka, Evžen Tošenovský w imieniu grupy ECR, Fredrick Federley w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janusza Korwin-Mikkego, Markus Pieper, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego i Adama Gierka, Theresa Griffin, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kateřinę Konečną i Petera Liesego, i Gerben-Jan Gerbrandy.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Xabier Benito Ziluaga, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Gunnar Hökmark, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Pavel Telička, João Ferreira, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Olaf Stuger, Angélique Delahaye, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Kateřina Konečná, Peter Liese, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Claude'a Turmesa, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Edouard Martin, Adam Gierek, Massimiliano Salini, Jo Leinen, Krišjānis Kariņš, Peter Kouroumbashev, Pilar Ayuso, Miapetra Kumpula-Natri i Flavio Zanonato.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Henna Virkkunen, Inés Ayala Sender, Zoltán Balczó i Franc Bogovič.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi i Claude Turmes.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.4 protokołu z dnia 17.1.2018, pkt 10.5 protokołu z dnia 17.1.2018 i pkt 10.6 protokołu z dnia 17.1.2018.

Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności