Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0376(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0391/2017

Dezbateri :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Voturi :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
Explicaţii privind voturile
PV 13/11/2018 - 4.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

Proces-verbal
Luni, 15 ianuarie 2018 - Strasbourg

12. Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile ***I - Eficiența energetică ***I - Guvernanța uniunii energetice ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: José Blanco López (A8-0392/2017)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind guvernanța uniunii energetice, de modificare a Directivei 94/22/CE, a Directivei 98/70/CE, a Directivei 2009/31/CE, a Regulamentului (CE) nr. 663/2009, a Regulamentului (CE) nr. 715/2009, a Directivei 2009/73/CE, a Directivei 2009/119/CE a Consiliului, a Directivei 2010/31/UE, a Directivei 2012/27/UE, a Directivei 2013/30/UE și a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportori: Michèle Rivasi și Claude Turmes (A8-0402/2017)

José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi și Claude Turmes și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit: Florent Marcellesi (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Bas Eickhout (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Marijana Petir (raportoarea pentru aviz a Comisiei AGRI), Eleonora Evi (raportoarea pentru aviz a Comisiei PETI), Jytte Guteland (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Jens Rohde (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Adam Gierek, Evžen Tošenovský, în numele Grupului ECR, Fredrick Federley, în numele Grupului ALDE, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE, Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi și Adam Gierek, Theresa Griffin, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kateřina Konečná și Peter Liese, și Gerben-Jan Gerbrandy.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit: Xabier Benito Ziluaga, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Gunnar Hökmark, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Pavel Telička, João Ferreira, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Olaf Stuger, Angélique Delahaye, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Kateřina Konečná, Peter Liese, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Claude Turmes, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Edouard Martin, Adam Gierek, Massimiliano Salini, Jo Leinen, Krišjānis Kariņš, Peter Kouroumbashev, Pilar Ayuso, Miapetra Kumpula-Natri și Flavio Zanonato.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Henna Virkkunen, Inés Ayala Sender, Zoltán Balczó și Franc Bogovič.

A intervenit Miguel Arias Cañete.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

Au intervenit: José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi și Claude Turmes.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.4 al PV din 17.1.2018, punctul 10.5 al PV din 17.1.2018 și punctul 10.6 al PV din 17.1.2018.

Ultima actualizare: 3 aprilie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate