Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0376(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0391/2017

Rozpravy :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Hlasovanie :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
Vysvetlenie hlasovaní
PV 13/11/2018 - 4.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

Zápisnica
Pondelok, 15. januára 2018 - Štrasburg

12. Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov ***I - Energetická efektívnosť ***I - Riadenie energetickej únie ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: José Blanco López (A8-0392/2017)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riadení energetickej únie, ktorým sa mení smernica 94/22/ES, smernica 98/70/ES, smernica 2009/31/ES, nariadenie (ES) č. 663/2009/ES, nariadenie (ES) č. 715/2009/ES, smernica 2009/73/ES, smernica Rady 2009/119/ES, smernica 2010/31/EÚ, smernica 2012/27/EÚ, smernica 2013/30/EÚ a smernica Rady (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajcovia: Michèle Rivasi a Claude Turmes (A8-0402/2017)

José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi a Claude Turmes uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Florent Marcellesi (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Bas Eickhout (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Marijana Petir (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Eleonora Evi (spravodajkyňa výboru PETI požiadaného o stanovisko), Jytte Guteland (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Jens Rohde (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Seán Kelly v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Adam Gierek, Evžen Tošenovský v mene skupiny ECR, Fredrick Federley v mene skupiny ALDE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Tibor Szanyi a Adam Gierek, Theresa Griffin, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Kateřina Konečná a Peter Liese, a Gerben-Jan Gerbrandy.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Xabier Benito Ziluaga, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Gunnar Hökmark, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Pavel Telička, João Ferreira, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Olaf Stuger, Angélique Delahaye, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Kateřina Konečná, Peter Liese, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Claude Turmes, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Edouard Martin, Adam Gierek, Massimiliano Salini, Jo Leinen, Krišjānis Kariņš, Peter Kouroumbashev, Pilar Ayuso, Miapetra Kumpula-Natri a Flavio Zanonato.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Henna Virkkunen, Inés Ayala Sender, Zoltán Balczó a Franc Bogovič.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi a Claude Turmes.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.4 zápisnice zo dňa 17.1.2018, bod 10.5 zápisnice zo dňa 17.1.2018 a bod 10.6 zápisnice zo dňa 17.1.2018.

Posledná úprava: 3. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia