Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0376(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0391/2017

Debatter :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Omröstningar :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
Röstförklaringar
PV 13/11/2018 - 4.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

Protokoll
Måndagen den 15 januari 2018 - Strasbourg

12. Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor ***I – Energieffektivitet ***I – Styrningen av energiunionen ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: José Blanco López (A8-0392/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om styrningen av energiunionen och om ändring av direktiv 94/22/EG, direktiv 98/70/EG, direktiv 2009/31/EG, förordning (EG) nr 663/2009, förordning (EG) nr 715/2009, direktiv 2009/73/EG, rådets direktiv 2009/119/EG, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU och rådets direktiv (EU) 2015/652 och om upphävande av förordning (EU) nr 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Michèle Rivasi och Claude Turmes (A8-0402/2017)

José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi och Claude Turmes redogjorde för betänkandena.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Florent Marcellesi (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Bas Eickhout (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Marijana Petir (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Eleonora Evi (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Jytte Guteland (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Jens Rohde (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Seán Kelly för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Adam Gierek, Evžen Tošenovský för ECR-gruppen, Fredrick Federley för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Tibor Szanyi och Adam Gierek, Theresa Griffin, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Kateřina Konečná och Peter Liese, och Gerben-Jan Gerbrandy.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Xabier Benito Ziluaga, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Gunnar Hökmark, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Pavel Telička, João Ferreira, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Olaf Stuger, Angélique Delahaye, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Kateřina Konečná, Peter Liese, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Claude Turmes, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Edouard Martin, Adam Gierek, Massimiliano Salini, Jo Leinen, Krišjānis Kariņš, Peter Kouroumbashev, Pilar Ayuso, Miapetra Kumpula-Natri och Flavio Zanonato.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Henna Virkkunen, Inés Ayala Sender, Zoltán Balczó och Franc Bogovič.

Talare: Miguel Arias Cañete.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi och Claude Turmes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.4 i protokollet av den 17.1.2018, punkt 10.5 i protokollet av den 17.1.2018 och punkt 10.6 i protokollet av den 17.1.2018.

Senaste uppdatering: 3 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy