Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0074(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0381/2017

Внесени текстове :

A8-0381/2017

Разисквания :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Гласувания :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Обяснение на вота
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Приети текстове :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

Протокол
Понеделник, 15 януари 2018 г. - Страсбург

13. Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно опазването на рибните ресурси и защитата на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1098/2007 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета, регламенти (ЕС) № 1343/2011 и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 на Съвета [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

Gabriel Mato представи доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Nicola Caputo (докладчик по становището на комисията ENVI), Alain Cadec, от името на групата PPE, Renata Briano, от името на групата S&D, Peter van Dalen, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от John Stuart Agnew, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Marco Affronte, от името на групата Verts/ALE, Mike Hookem, от името на групата EFDD, Sylvie Goddyn, от името на групата ENF, Werner Kuhn, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Yannick Jadot, Annie Schreijer-Pierik, Isabelle Thomas и Jarosław Wałęsa.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Francisco José Millán Mon, Jérôme Lavrilleux, Marijana Petir, Seán Kelly, Notis Marias, Jan Huitema и João Ferreira.

Изказаха се: Karmenu Vella и Gabriel Mato.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.3 от протокола от 16.1.2018 г.

Последно осъвременяване: 3 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност