Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0074(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0381/2017

Ingivna texter :

A8-0381/2017

Debatter :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Omröstningar :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Röstförklaringar
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Antagna texter :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

Protokoll
Måndagen den 15 januari 2018 - Strasbourg

13. Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1343/2011 och (EU) nr 1380/2013, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

Gabriel Mato redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Nicola Caputo (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Alain Cadec för PPE-gruppen, Renata Briano för S&D-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från John Stuart Agnew, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Marco Affronte för Verts/ALE-gruppen, Mike Hookem för EFDD-gruppen, Sylvie Goddyn för ENF-gruppen, Werner Kuhn, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Yannick Jadot, Annie Schreijer-Pierik, Isabelle Thomas och Jarosław Wałęsa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Francisco José Millán Mon, Jérôme Lavrilleux, Marijana Petir, Seán Kelly, Notis Marias, Jan Huitema och João Ferreira.

Talare: Karmenu Vella och Gabriel Mato.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.3 i protokollet av den 16.1.2018.

Senaste uppdatering: 3 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy