Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 249kWORD 83k
Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 5.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 6.Σύνθεση του Σώματος
 7.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 8.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 9.Κατάθεση εγγράφων
 10.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 11.Διάταξη των εργασιών
 12.Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ***I - Ενεργειακή απόδοση ***I - Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης ***I (συζήτηση)
 13.Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων ***I (συζήτηση)
 14.Mέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού ***I (συζήτηση)
 15.Υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ (συζήτηση)
 16.Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1839 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα (συζήτηση)
 17.Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για το 2030 (σύντομη παρουσίαση)
 18.Γυναίκες, ισότητα των φύλων και κλιματική δικαιοσύνη (σύντομη παρουσίαση)
 19.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η σύνοδος, που είχε διακοπεί την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017, επαναλαμβάνεται.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.05.


3. Δηλώσεις της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα ότι η Leyla Zana, βραβευθείσα με Βραβείο Ζαχάρωφ το 1995, απομακρύνθηκε από τη θέση και τα καθήκοντά της ως μέλους στο Κοινοβούλιο της Τουρκίας. Της εκφράζει την αλληλεγγύη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καταγγέλλει τον παράνομο χαρακτήρα αυτής της στέρησης.

Ο Πρόεδρος εκφράζει επίσης την ανησυχία του για τις ακατάπαυστες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία που θίγουν τόσο τους πολιτικούς αντιπάλους όσο και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.


4. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι ο Leo Varadkar, Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, θα λάβει τον λόγο την Τετάρτη στην πρώτη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης (σημείο 57 του PDOJ), εν συνεχεία δε θα πραγματοποιηθούν ανάλογες συζητήσεις στο πλαίσιο των οποίων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τίθεται στο επίκεντρο του διαλόγου για το μέλλον της Ένωσης.


5. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


6. Σύνθεση του Σώματος

Ο Josu Juaristi Abaunz κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή του από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 28 Φεβρουαρίου 2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 έως 3 του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας από αυτή την ημερομηνία και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.


7. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις Ομάδες S&D και ALDE τα ακόλουθα αιτήματα διορισμών:

επιτροπή EMPL: Michael Detjen

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες: Simona Bonafè αντί του Nicola Caputo

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας: Nicola Caputo αντί της Simona Bonafè

επιτροπή CONT: Wolf Klinz αντί του Hannu Takkula

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


8. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τις αποφάσεις πολλών επιτροπών να προχωρήσουν σε διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 69γ, παράγραφος 1 του Κανονισμού:

—   επιτροπή LIBE, με βάση την έκθεση όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)). Εισηγήτρια: Monica Macovei (A8-0404/2017)

—   επιτροπή LIBE, με βάση την έκθεση όσον αφορά την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)). Εισηγητής: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

—   επιτροπή LIBE, με βάση την έκθεση όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης (COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD). Εισηγήτρια: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού, ένας αριθμός μελών ή μια ή περισσότερες πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο μπορούν να ζητήσουν γραπτώς, πριν από τα μεσάνυχτα αύριο, Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018, να τεθούν σε ψηφοφορία οι αποφάσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή αφού εκπνεύσει η προθεσμία αυτή, εάν δεν έχει διατυπωθεί αίτημα για ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σχετικά με την απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων.


9. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 όσον αφορά το εύρος τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας και τα επίπεδα διαφύλαξης για ορισμένα αποθέματα ρέγγας στη Βαλτική Θάλασσα (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την καταγγελία της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών (14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 256/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κοινοποίηση στην Επιτροπή των επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2017)0769 - C8-0448/2017 - 2017/0347(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών (COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI, IMCO

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας (14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας (14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, JURI

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές , οι εκθέσεις

- * Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Tony James Murphy ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (14272/2017 - C8-0402/2017 - 2017/0820(NLE)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Indrek Tarand (A8-0002/2018)

- * Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Eva Lindström ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (14085/2017 - C8-0401/2017 - 2017/0819(NLE)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Indrek Tarand (A8-0003/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)) - επιτροπή IMCO - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Evelyne Gebhardt - Εισηγητής: Axel Voss (A8-0375/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού (SPRFMO) (COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγήτρια: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕE) αριθ. 1343/2011 και (ΕE) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου (COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2016 (2017/2124(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και για τη διεθνή απαγωγή παιδιών (αναδιατύπωση) (COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (αναδιατύπωση) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση (COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

- ***I Έκθεση επί της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: José Blanco López (A8-0392/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 (COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)) - επιτροπή ECON - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Mady Delvaux - Εισηγητής: Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιβολή της οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, για τη θέσπιση διαδικασίας κοινοποίησης για τα συστήματα χορήγησης άδειας και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με υπηρεσίες και για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/123/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

- Έκθεση σχετικά με τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) για το 2030 (JOIN(2016)0049 - 2017/2055(INI)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: José Inácio Faria (A8-0399/2017)

- *** Σύσταση σχετικά με σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα (12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Max Andersson (A8-0400/2017)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ όσον αφορά τις κανονιστικές ρυθμίσεις και την ανάγκη μεταρρύθμισης των επαγγελματικών υπηρεσιών (2017/2073(INI)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Nicola Danti (A8-0401/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, που τροποποιεί την οδηγία 94/22/ΕΚ, την οδηγία 98/70/ΕΚ, την οδηγία 2009/31/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 663/2009, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009, την οδηγία 2009/73/ΕΚ, την οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου, την οδηγία 2010/31/ΕΕ, την οδηγία 2012/27/ΕΕ, την οδηγία 2013/30/ΕΕ και την οδηγία (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 (COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) - επιτροπή ENVI - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Michèle Rivasi - Εισηγητής: Claude Turmes (A8-0402/2017)

- Έκθεση σχετικά με τις γυναίκες, την ισότητα των φύλων και την κλιματική δικαιοσύνη (2017/2086(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Linnéa Engström (A8-0403/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Monica Macovei (A8-0404/2017)

- Έκθεση σχετικά με την υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη (2017/2039(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Romana Tomc (A8-0406/2017)


10. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

—   (O-000094/2017) που κατέθεσαν οι Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa και Anna Záborská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Μιλτιάδκης Κύρκος, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano και Elly Schlein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries και Norica Nicolai, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Terry Reintke και Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Κώστας Χρυσόγονος, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Σοφία Σακοράφα, Τάκης Χατζηγεωργίου, Merja Kyllönen και Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: Καταπολέμηση της εμπορίας γυναικών και κοριτσιών για σκοπούς σεξουαλικής και εργασιακής εκμετάλλευσης στην ΕΕ (2017/3008(RSP)) (B8-0616/2017)·

—   (O-000098/2017) που κατέθεσε ο Bernd Lange, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ (2017/2988(RSP)) (B8-0617/2017)·

—   (O-000100/2017) που κατέθεσε η Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1839 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα(2018/2501(RSP)) (B8-0001/2018).


11. Διάταξη των εργασιών

Έχει διανεμηθεί το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης της ολομέλειαςjanvier 2018 (PE 616.538/PDOJ) στο οποίο έχουν προταθεί οι ακόλουθες τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Δευτέρα

Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL για την αναβολή της συζήτησης και της ψηφοφορίας επί της εκθέσεως Gabriel Mato (A8-0381/2017): Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων.

Παρεμβαίνουν οι Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος ζητά από τον Πρόεδρο να κάνει χρήση του άρθρου 175 το Κανονισμού, και Gabriel Mato (εισηγητής) ο οποίος τάσσεται κατά των δύο αιτημάτων.

Με ΟΚ (119 υπέρ, 224 κατά, 9 αποχές) το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Τρίτη

Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL προκειμένου να προστεθεί η ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης προς το Συμβούλιο σχετικά με τη συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων (O-000097/2017).

Παρεμβαίνουν οι Miguel Viegas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, και Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος προτείνει να εγγραφεί το ζήτημα αυτό στην ημερήσια διάταξη της περιόδου συνόδου του Φεβρουαρίου.

Με ΟΚ (144 υπέρ, 204 κατά, 5 αποχές) το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Mark Demesmaeker, ο οποίος τονίζει ότι δεν επιτράπηκε η πρόσβαση στις φυλακές της Estremera σε μία ομάδα βουλευτών οι οποίοι ήθελαν να επισκεφτούν κρατουμένους Καταλανούς αυτονομιστές και ζητά από τον Πρόεδρο να επιδιώξει την επαφή με τις ισπανικές αρχές (ο Πρόεδρος το σημειώνει).

°
° ° °

Τετάρτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Πέμπτη

Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL προκειμένου να προστεθεί η δήλωση της Επιτροπής: "Μαζικές απολύσεις στις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη – Η περίπτωση της Siemens".

Παρεμβαίνει ο Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα.

Με ΟΚ (168 υπέρ, 178 κατά, 12 αποχές) το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος


12. Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ***I - Ενεργειακή απόδοση ***I - Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης ***I (συζήτηση)

Έκθεση επί της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: José Blanco López (A8-0392/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, που τροποποιεί την οδηγία 94/22/ΕΚ, την οδηγία 98/70/ΕΚ, την οδηγία 2009/31/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 663/2009, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009, την οδηγία 2009/73/ΕΚ, την οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου, την οδηγία 2010/31/ΕΕ, την οδηγία 2012/27/ΕΕ, την οδηγία 2013/30/ΕΕ και την οδηγία (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Συνεισηγητές: Michèle Rivasi και Claude Turmes (A8-0402/2017)

Οι José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi και Claude Turmes παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Florent Marcellesi (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Bas Eickhout (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Marijana Petir (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Eleonora Evi (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Jytte Guteland (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Jens Rohde (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Adam Gierek, Evžen Tošenovský, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fredrick Federley, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Benedek Jávor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα , Tibor Szanyi και Adam Gierek, Theresa Griffin, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα, Kateřina Konečná και Peter Liese, και Gerben-Jan Gerbrandy.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Xabier Benito Ziluaga, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Gunnar Hökmark, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Pavel Telička, João Ferreira, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Olaf Stuger, Angélique Delahaye, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Kateřina Konečná, Peter Liese, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Claude Turmes, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Edouard Martin, Adam Gierek, Massimiliano Salini, Jo Leinen, Krišjānis Kariņš, Peter Kouroumbashev, Pilar Ayuso, Miapetra Kumpula-Natri και Flavio Zanonato.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Μαρία Σπυράκη, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Τάκης Χατζηγεωργίου, Bernard Monot, Ελευθέριος Συναδινός, Henna Virkkunen, Inés Ayala Sender, Zoltán Balczó και Franc Bogovič.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi και Claude Turmes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2018, σημείο 10.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2018 και σημείο 10.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2018.


13. Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕE) αριθ. 1343/2011 και (ΕE) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

Ο Gabriel Mato παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Nicola Caputo (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Alain Cadec, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Renata Briano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του John Stuart Agnew, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mike Hookem, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Werner Kuhn, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Yannick Jadot, Annie Schreijer-Pierik, Isabelle Thomas και Jarosław Wałęsa.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Francisco José Millán Mon, Jérôme Lavrilleux, Marijana Petir, Seán Kelly, Νότης Μαριάς, Jan Huitema και João Ferreira.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella και Gabriel Mato.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2018.


14. Mέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού (SPRFMO) [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

Η Linnéa Engström παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Francisco José Millán Mon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Czesław Hoc, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Gabriel Mato.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Linnéa Engström.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2018.


15. Υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ [2017/2040(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017)

Ο Andrea Cozzolino παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Franc Bogovič, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mercedes Bresso, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laurenţiu Rebega, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Andrey Novakov, Tonino Picula, Krzysztof Hetman και Andor Deli.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Μαρία Σπυράκη, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Δημήτριος Παπαδημούλης, Rosa D'Amato, Ivana Maletić, John Howarth, Stanislav Polčák, Maria Grapini και Sirpa Pietikäinen.

Παρεμβαίνουν οι Corina Crețu και Andrea Cozzolino.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2018.


16. Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1839 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000100/2017) που κατέθεσε η Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1839 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα(2018/2501(RSP)) (B8-0001/2018)

Η Iskra Mihaylova αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Pascal Arimont, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Μαρίας Σπυράκη, Michela Giuffrida, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Matthijs van Miltenburg, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Lambert van Nistelrooij, Μιλτιάδης Κύρκος και Μανώλης Κεφαλογιάννης.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Μαρία Σπυράκη, Κώστας Χρυσόγονος και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu.

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για το 2030 (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) για το 2030 [2017/2055(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: José Inácio Faria (A8-0399/2017)

Ο José Inácio Faria προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sirpa Pietikäinen, Linnéa Engström, Henna Virkkunen, Stanislav Polčák και Brian Hayes.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2018.


18. Γυναίκες, ισότητα των φύλων και κλιματική δικαιοσύνη (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τις γυναίκες, την ισότητα των φύλων και την κλιματική δικαιοσύνη [2017/2086(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Linnéa Engström (A8-0403/2017)

Η Linnéa Engström προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Florent Marcellesi και Marijana Petir.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2018.


19. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Ivan Štefanec, John Howarth, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Paloma López Bermejo, Jordi Solé, Jörg Meuthen, Gilles Lebreton, Zoltán Balczó, Brian Hayes, Maria Grapini, Arne Gericke, Jozo Radoš, Lynn Boylan, Josep-Maria Terricabras, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Sirpa Pietikäinen, Andrejs Mamikins, Yana Toom, Dariusz Rosati, Neena Gill, Jasenko Selimovic, Marijana Petir, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Iuliu Winkler, Michaela Šojdrová και Stanislav Polčák.


20. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 616.538/OJMA).


21. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 23.35.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Χουντής, Christensen, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Aguilera García, Albiol Guzmán, Atkinson, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Τελευταία ενημέρωση: 3 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου