Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 231kWORD 74k
Esmaspäev, 15. jaanuar 2018 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Presidentuuri teadaanne
 5.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 6.Parlamendi koosseis
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 8.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 9.Esitatud dokumendid
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 11.Tööplaan
 12.Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine ***I - Energiatõhusus ***I - Energialiidu juhtimine ***I (arutelu)
 13.Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil ***I (arutelu)
 14.Vaikse ookeani lõunaosa piirkondliku kalandusorganisatsiooni (SPRFMO) konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ***I (arutelu)
 15.ELi makropiirkondlike strateegiate rakendamine (arutelu)
 16.Kreeka erimeetmeid käsitleva määruse (EL) 2015/1839 rakendamine (arutelu)
 17.Rahvusvaheline ookeanide majandamine ja meie ookeanide tulevikku hõlmav kava 2030. aastaks seatud kestliku arengu eesmärkide kontekstis (lühiettekanne)
 18.Naised, sooline võrdõiguslikkus ja kliimaõiglus (lühiettekanne)
 19.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungjärgu jätkamine

Neljapäeval, 14. detsembril 2017 katkestatud istungjärk jätkus.


2. Istungi algus

Istung algas kell 17.05.


3. Presidentuuri avaldused

President andis täiskogule teada, et 1995. aasta Sahharovi auhinna laureaadilt Leyla Zanalt võeti ära Türgi parlamendi liikme mandaat. President ja Euroopa Parlament on temaga solidaarsed ja president taunis nimetatud otsuse ebaseaduslikkust.

President väljendas muret ka pidevate Türgis toimuvate inimõiguste rikkumiste pärast, mis puudutavad nii poliitilise opositsiooni liikmeid kui ka kogu kodanikuühiskonda.


4. Presidentuuri teadaanne

President andis teada, et kolmapäeval võtab Euroopa tulevikku käsitleval esimesel arutelul (lõpliku päevakorra projekti punkt 57) sõna Iirimaa peaminister Leo Varadkar ning sellele järgnevad teised sarnased arutelud, nii et Euroopa Parlament on Euroopa tulevikku käsitleva arutelu keskmes.


5. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


6. Parlamendi koosseis

Josu Juaristi Abaunz on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 28. veebruarist 2018.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 3 märkis parlament, et tema ametikoht jääb alates nimetatud kuupäevast vabaks ning parlament teavitab sellest asjaomase liikmesriigi pädevat asutust.


7. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsioonidelt S&D ja ALDE järgmised taotlused nimetamiste kohta:

EMPL-komisjon: Michael Detjen

Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks: Simona Bonafè (Nicola Caputo asemel)

Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks: Nicola Caputo (Simona Bonafè asemel)

CONT-komisjon: Wolf Klinz (Hannu Takkula asemel)

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


8. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)

President tegi teatavaks järgmised komisjonide otsused alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 1:

—   LIBE-komisjon, võttes arvesse raportit ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ametit ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1987/2006 ja nõukogu otsust 2007/533/JSK ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1077/2011 (COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)). Raportöör: Monica Macovei (A8-0404/2017)

—   LIBE-komisjon, võttes arvesse raportit ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)). Raportöör Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

—   LIBE-komisjon, võttes arvesse raportit ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb vara arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist (COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD). Raportöör: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2 võivad parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt keskmisele lävendile taotleda kirjalikult (enne järgmise päeva, 16. jaanuari 2018. aasta südaööd), et komisjoni otsus läbirääkimiste alustamise kohta pandaks hääletusele.

Läbirääkimisi võib alustada igal ajal, kui nimetatud tähtaeg on möödunud ja taotlust panna läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus parlamendis hääletusele ei ole esitatud.


9. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1139 teatavate Läänemere räimevarude kalastussuremuse sihttasemete vahemike ja kaitse piirväärtuste osas (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus millega denonsseeritakse Euroopa Ühenduse ja Komoori Liidu vaheline kalandusalane partnerlusleping (14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 256/2014, milles käsitletakse komisjoni teavitamist Euroopa Liidu energeetikataristu investeerimisprojektidest (COM(2017)0769 - C8-0448/2017 - 2017/0347(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2016/97 seoses liikmesriikide ülevõtmismeetmete kohaldamise kuupäevaga (COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI, IMCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni lisaprotokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, JURI

2) parlamendikomisjonid, raportid

- * Raport ettepaneku kohta nimetada Tony James Murphy kontrollikoja liikmeks (14272/2017 - C8-0402/2017 - 2017/0820(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Indrek Tarand (A8-0002/2018)

- * Raport ettepaneku kohta nimetada Eva Lindström kontrollikoja liikmeks (14085/2017 - C8-0401/2017 - 2017/0819(NLE)) - CONT komisjon - Raportöör: Indrek Tarand (A8-0003/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)) - IMCO komisjon - JURI komisjon - Raportöör: Evelyne Gebhardt - Raportöör: Axel Voss (A8-0375/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Vaikse ookeani lõunaosa piirkondliku kalandusorganisatsiooni (SPRFMO) konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed (COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmist tehniliste meetmete abil ning millega muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 1967/2006, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1224/2009 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1343/2011 ja (EL) nr 1380/2013 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 894/97, (EÜ) nr 850/98, (EÜ) nr 2549/2000, (EÜ) nr 254/2002, (EÜ) nr 812/2004 ja (EÜ) nr 2187/2005 (COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

- Raport Euroopa Keskpanga 2016. aasta aruande kohta (2017/2124(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades otsuste tunnustamist ja täitmist, ning rahvusvahelisi lapserööve (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)) - JURI komisjon - Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise, tehnilise abi ja transiidi kontrollimiseks (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2012/27/EL energiatõhususe kohta (COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: José Blanco López (A8-0392/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liitu sisse toodava või liidust välja viidava sularaha kontrollimise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1889/2005 (COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)) - ECON komisjon - LIBE komisjon - Raportöör: Mady Delvaux - Raportöör: Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse uute kutsealasid reguleerivate õigusnormide vastuvõtmisele eelnevat proportsionaalsuse kontrolli (COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega kehtestatakse teenustega seotud autoriseerimisskeemidest ja nõuetest teatamise kord ning muudetakse direktiivi 2006/123/EÜ ja määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

- Raport rahvusvahelise ookeanide majandamise kohta: meie ookeanide tulevikku hõlmav kava 2030. aastaks seatud kestliku arengu eesmärkide kontekstis (JOIN(2016)0049 - 2017/2055(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: José Inácio Faria (A8-0399/2017)

- *** Soovitus mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Marrakechi lepingu, mis käsitleb avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamist pimedatele, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele, Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)) - JURI komisjon - Raportöör: Max Andersson (A8-0400/2017)

- Raport direktiivi 2005/36/EÜ rakendamise kohta seoses kutsealateenuste reguleerimise ja reformimise vajadusega (2017/2073(INI)) - IMCO komisjon - Raportöör: Nicola Danti (A8-0401/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse energialiidu juhtimist ja millega muudetakse direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ ja 2009/31/EÜ, määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, direktiivi 2009/73/EÜ, nõukogu direktiivi 2009/119/EÜ, direktiive 2010/31/EL, 2012/27/EL ja 2013/30/EL ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/652 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 525/2013 (COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) - ENVI komisjon - ITRE komisjon - Raportöör: Michèle Rivasi - Raportöör: Claude Turmes (A8-0402/2017)

- Raport naiste, soolise võrdõiguslikkuse ja kliimaõigluse kohta (2017/2086(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Linnéa Engström (A8-0403/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ametit ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1987/2006 ja nõukogu otsust 2007/533/JSK ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1077/2011 (COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Monica Macovei (A8-0404/2017)

- Raport noorte tööhõive algatuse elluviimise kohta liikmesriikides (2017/2039(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Romana Tomc (A8-0406/2017)


10. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

—   (O-000094/2017), mille esitas(id) Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa ja Anna Záborská fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano ja Elly Schlein fraktsiooni S&D nimel, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries ja Norica Nicolai fraktsiooni ALDE nimel, Terry Reintke ja Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen ja Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel ning Daniela Aiuto fraktsiooni EFDD nimel komisjonile: Naiste ja tütarlaste seksuaalse ja tööalase ärakasutamise eesmärgil toimuva kaubitsemise vastane võitlus (2017/3008(RSP)) (B8-0616/2017);

—   (O-000098/2017), mille esitas Bernd Lange INTA-komisjoni nimel komisjonile: Kaubanduse ja kestliku arengu peatükid ELi kaubanduslepingutes (2017/2988(RSP)) (B8-0617/2017);

—   (O-000100/2017), mille esitas Iskra Mihaylova DEVE-komisjoni nimel komisjonile: Kreeka erimeetmeid käsitleva määruse (EL) 2015/1839 rakendamine (2018/2501(RSP)) (B8-0001/2018).


11. Tööplaan

Jagatud on 2018. aasta jaanuari istungite lõplik päevakorra projekt (PE 616.538/PDOJ), millele on esitatud järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149):

Esmaspäev

Fraktsiooni GUE/NGL taotlus lükata edasi Gabriel Mato raporti (A8-0381/2017) „Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil“ arutelu ja hääletus.

Sõna võtsid Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel, et taotlus esitada, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, et soovitada presidendil kasutada kodukorra artiklit 175, ning Gabriel Mato (raportöör), kes oli mõlema ettepaneku vastu.

Parlament lükkas taotluse nimelise hääletuse tulemuste põhjal tagasi (119 poolt, 224 vastu, 9 erapooletut).

Teisipäev

Fraktsiooni GUE/NGL taotlus lisada päevakorda suuliselt vastatav küsimus nõukogule tuumarelvade keelustamise leppe kohta (O-000097/2017).

Sõna võtsid Miguel Viegas fraktsiooni GUE/NGL nimel, et taotlus esitada, ja Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes tegi ettepaneku võtta see teema päevakorda veebruari istungitel.

Parlament lükkas taotluse nimelise hääletuse tulemuste põhjal tagasi (144 poolt, 204 vastu, 5 erapooletut).

°
° ° °

Sõna võttis Mark Demesmaeker, kes andis teada, et parlamendiliikmete rühma ei lubatud Estremera vanglasse, kus nad soovisid külastada kinnipeetud iseseisvust pooldavaid katalaane, ja nõudis, et president võtaks ühendust Hispaania ametivõimudega (president võttis selle teadmiseks).

°
° ° °

Kolmapäev

Muudatusteta.

Neljapäev

Fraktsiooni GUE/NGL taotlus lisada päevakorda komisjoni avaldus Euroopa konkurentsivõimelistes ettevõtetes toimuvate massiliste koondamiste ja täpsemalt Siemensi juhtumi kohta.

Sõna võttis Martin Schirdewan fraktsiooni GUE/NGL nimel, et taotlus esitada.

Parlament lükkas taotluse nimelise hääletuse tulemuste põhjal tagasi (168 poolt, 178 vastu, 12 erapooletut).

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident


12. Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine ***I - Energiatõhusus ***I - Energialiidu juhtimine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: José Blanco López (A8-0392/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2012/27/EL energiatõhususe kohta [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse energialiidu juhtimist ja millega muudetakse direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ ja 2009/31/EÜ, määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, direktiivi 2009/73/EÜ, nõukogu direktiivi 2009/119/EÜ, direktiive 2010/31/EL, 2012/27/EL ja 2013/30/EL ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/652 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöörid: Michèle Rivasi ja Claude Turmes (A8-0402/2017)

José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi ja Claude Turmes tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Florent Marcellesi (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Bas Eickhout (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Marijana Petir (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Eleonora Evi (PETI-komisjoni arvamuse koostaja), Jytte Guteland (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Jens Rohde (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Adam Gierek, Evžen Tošenovský fraktsiooni ECR nimel, Fredrick Federley fraktsiooni ALDE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Tibor Szanyi ja Adam Gierek, Theresa Griffin, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Kateřina Konečná ja Peter Liese, ja Gerben-Jan Gerbrandy.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võtsid Xabier Benito Ziluaga, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Gunnar Hökmark, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Pavel Telička, João Ferreira, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Olaf Stuger, Angélique Delahaye, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Kateřina Konečná, Peter Liese, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Claude Turmes, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Edouard Martin, Adam Gierek, Massimiliano Salini, Jo Leinen, Krišjānis Kariņš, Peter Kouroumbashev, Pilar Ayuso, Miapetra Kumpula-Natri ja Flavio Zanonato.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Henna Virkkunen, Inés Ayala Sender, Zoltán Balczó ja Franc Bogovič.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete.

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Sõna võtsid José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi ja Claude Turmes.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.1.2018 protokollipunkt 10.417.1.2018 protokollipunkt 10.5 ja 17.1.2018 protokollipunkt 10.6.


13. Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmist tehniliste meetmete abil ning millega muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 1967/2006, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1224/2009 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1343/2011 ja (EL) nr 1380/2013 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 894/97, (EÜ) nr 850/98, (EÜ) nr 2549/2000, (EÜ) nr 254/2002, (EÜ) nr 812/2004 ja (EÜ) nr 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

Gabriel Mato tutvustas raportit.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Sõna võtsid Nicola Caputo (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Alain Cadec fraktsiooni PPE nimel, Renata Briano fraktsiooni S&D nimel, Peter van Dalen fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas John Stuart Agnew, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marco Affronte fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mike Hookem fraktsiooni EFDD nimel, Sylvie Goddyn fraktsiooni ENF nimel, Werner Kuhn, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Yannick Jadot, Annie Schreijer-Pierik, Isabelle Thomas ja Jarosław Wałęsa.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Francisco José Millán Mon, Jérôme Lavrilleux, Marijana Petir, Seán Kelly, Notis Marias, Jan Huitema ja João Ferreira.

Sõna võtsid Karmenu Vella ja Gabriel Mato.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.1.2018 protokollipunkt 5.3.


14. Vaikse ookeani lõunaosa piirkondliku kalandusorganisatsiooni (SPRFMO) konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Vaikse ookeani lõunaosa piirkondliku kalandusorganisatsiooni (SPRFMO) konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

Linnéa Engström tutvustas raportit.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Sõna võtsid Francisco José Millán Mon fraktsiooni PPE nimel, Czesław Hoc fraktsiooni ECR nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel ja Gabriel Mato.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võttis Karmenu Vella.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võttis Linnéa Engström.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.1.2018 protokollipunkt 5.1.


15. ELi makropiirkondlike strateegiate rakendamine (arutelu)

Raport ELi makropiirkondlike strateegiate rakendamise kohta [2017/2040(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017)

Andrea Cozzolino tutvustas raportit.

Sõna võttis Corina Crețu (komisjoni liige).

Sõna võtsid Franc Bogovič fraktsiooni PPE nimel, Mercedes Bresso fraktsiooni S&D nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laurenţiu Rebega fraktsiooni ENF nimel, Andrey Novakov, Tonino Picula, Krzysztof Hetman ja Andor Deli.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis, Rosa D'Amato, Ivana Maletić, John Howarth, Stanislav Polčák, Maria Grapini ja Sirpa Pietikäinen.

Sõna võtsid Corina Crețu ja Andrea Cozzolino.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.1.2018 protokollipunkt 5.2.


16. Kreeka erimeetmeid käsitleva määruse (EL) 2015/1839 rakendamine (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000100/2017), mille esitas Iskra Mihaylova DEVE komisjoni nimel komisjonile: Kreeka erimeetmeid käsitleva määruse (EL) 2015/1839 rakendamine (2018/2501(RSP)) (B8-0001/2018)

Iskra Mihaylova esitas küsimuse.

Corina Crețu (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Pascal Arimont fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Spyraki, Michela Giuffrida fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Matthijs van Miltenburg fraktsiooni ALDE nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Lambert van Nistelrooij, Miltiadis Kyrkos ja Manolis Kefalogiannis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Spyraki, Kostas Chrysogonos ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Corina Crețu.

Arutelu lõpetati.


17. Rahvusvaheline ookeanide majandamine ja meie ookeanide tulevikku hõlmav kava 2030. aastaks seatud kestliku arengu eesmärkide kontekstis (lühiettekanne)

Raport rahvusvahelise ookeanide majandamise ja meie ookeanide tulevikku hõlmava kava kohta 2030. aastaks seatud kestliku arengu eesmärkide kontekstis [2017/2055(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: José Inácio Faria (A8-0399/2017)

José Inácio Faria esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sirpa Pietikäinen, Linnéa Engström, Henna Virkkunen, Stanislav Polčák ja Brian Hayes.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.1.2018 protokollipunkt 5.4.


18. Naised, sooline võrdõiguslikkus ja kliimaõiglus (lühiettekanne)

Raport naiste, soolise võrdõiguslikkuse ja kliimaõigluse kohta [2017/2086(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Linnéa Engström (A8-0403/2017)

Linnéa Engström esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Florent Marcellesi ja Marijana Petir.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.1.2018 protokollipunkt 5.5.


19. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Ivan Štefanec, John Howarth, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Paloma López Bermejo, Jordi Solé, Jörg Meuthen, Gilles Lebreton, Zoltán Balczó, Brian Hayes, Maria Grapini, Arne Gericke, Jozo Radoš, Lynn Boylan, Josep-Maria Terricabras, Sotirios Zarianopoulos, Sirpa Pietikäinen, Andrejs Mamikins, Yana Toom, Dariusz Rosati, Neena Gill, Jasenko Selimovic, Marijana Petir, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Iuliu Winkler, Michaela Šojdrová ja Stanislav Polčák.


20. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 616.538/OJMA).


21. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.35.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Aguilera García, Albiol Guzmán, Atkinson, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi

Viimane päevakajastamine: 3. aprill 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika