Rodyklė 
Protokolas
PDF 240kWORD 77k
Pirmadienis, 2018 m. sausio 15 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Pirmininko pareiškimai
 4.Pirmininko pranešimas
 5.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 6.Parlamento sudėtis
 7.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 8.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Taryboje (Darbo tvarkos taisyklių 69d straipsnis)
 9.Gauti dokumentai
 10.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 11.Darbų programa
 12.Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) ***I - Energijos vartojimo efektyvumas ***I - Energetikos sąjungos valdymas ***I (diskusijos)
 13.Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones ***I (diskusijos)
 14.Valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Regioninės žvejybos pietų Ramiajame vandenyne valdymo organizacijos (SPRFMO) valdomame konvencijos rajone ***I (diskusijos)
 15.ES makroregioninių strategijų įgyvendinimas (diskusijos)
 16.Reglamento (ES) Nr. 2015/1839 dėl Graikijai skirtų specialių priemonių įgyvendinimas (diskusijos)
 17.Tarptautinis vandenynų valdymas. Mūsų vandenynų ateities darbotvarkė atsižvelgiant į darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m. (trumpas pristatymas)
 18.Moterys, lyčių lygybė ir su klimatu susijęs teisingumas (trumpas pristatymas)
 19.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Atnaujinta 2017 m. gruodžio 14 d., ketvirtadienį, atidėta sesija.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 17.05 val.


3. Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas informavo asamblėją, kad 1995 m. Saharovo premijos laureatė Leyla Zana buvo pašalinta iš Turkijos parlamento narės pareigų. Jis jai išreiškė Europos Parlamento solidarumą ir pasmerkė šio pašalinimo neteisėtumą.

Pirmininkas taip pat išreiškė susirūpinimą dėl nesiliaujančių žmoguas teisių pažeidimų Turkijoje, susijusių tiek su politine opozicija, tiek su pilietinės visuomenės atstovais.


4. Pirmininko pranešimas

Pirmininkas pranešė, kad Airijos Ministras pirmininkas Leo Varadkar kalbės per trečiadienio pirmąsias diskusijas dėl Europos ateities (galutinio darbotvarkės projekto 57 punktas), po kurių vyks panašaus pobūdžio diskusijos, ir kad Europos Parlamentas suvaidins pagrindinį vaidmenį šiose diskusijose dėl Sąjungos ateities.


5. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


6. Parlamento sudėtis

Josu Juaristi Abaunz raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento nario pareigų nuo 2018 m. vasario 28 d.

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 3 dalimis Parlamentas konstatavo, kad nuo minėtos dienos yra laisva Parlamento nario vieta, ir apie tai informavo atitinkamą nacionalinę instituciją.


7. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos S&D ir ADLE frakcijų prašymus dėl paskyrimo:

EMPL komitetas: Michael Detjen

Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis: Simona Bonafè vietoj Nicola Caputo

Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika: Nicola Caputo vietoj Simona Bonafè

CONT komitetas: Wolf Klinz vietoj Hannu Takkula

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


8. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Taryboje (Darbo tvarkos taisyklių 69d straipsnis)

Pirmininkas pranešė apie kelių komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 1 dalį:

—   LIBE komitetas: remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 ir Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)). Pranešėja: Monica Macovei (A8-0404/2017)

—   LIBE komitetas: remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)). Pranešėjas: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

—   LIBE komitetas: remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimo (COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD). Pranešėja: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos gali iki rytojaus, 2018 m. sausio 16 d., vidurnakčio raštu paprašyti, kad dėl sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.


9. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų Baltijos jūros silkių išteklių mirtingumo dėl žvejybos intervalų ir išsaugojimo lygio iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1139 (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo, kuriuo denonsuojamas Europos bendrijos ir Komorų Sąjungos partnerystės žuvininkystės sektoriuje susitarimas (14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

Nuomonė :

DEVE, BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 256/2014 dėl pranešimo Komisijai apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus Europos Sąjungoje (COM(2017)0769 - C8-0448/2017 - 2017/0347(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2016/97 nuostatos dėl valstybių narių perkėlimo priemonių taikymo datos (COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

JURI, IMCO

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos sudarymo Europos Sąjungos vardu (14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET, JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos papildomo protokolo sudarymo Europos Sąjungos vardu (14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET, JURI

2) Parlamento komitetų pranešimai:

- * Pranešimas dėl siūlymo skirti Tony Jamesą Murphy Audito Rūmų nariu (14272/2017 - C8-0402/2017 - 2017/0820(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Indrek Tarand (A8-0002/2018)

- * Pranešimas dėl siūlymo skirti Evą Lindström Audito Rūmų nare (14085/2017 - C8-0401/2017 - 2017/0819(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Indrek Tarand (A8-0003/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų skaitmeninio turinio teikimo sutarčių aspektų (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)) - IMCO komitetas - JURI komitetas - Pranešėja: Evelyne Gebhardt - Pranešėjas: Axel Voss (A8-0375/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Regioninės žvejybos pietų Ramiajame vandenyne valdymo organizacijos (SPRFMO) valdomame konvencijos rajone (COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD)) - PECH komitetas - Pranešėja: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir jūrų ekosistemų apsaugos taikant technines priemones, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007 bei (EB) Nr. 1224/2009, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1343/2011 bei (ES) Nr. 1380/2013 ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 894/97, (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2549/2000, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 812/2004 bei (EB) Nr. 2187/2005 (COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

- Pranešimas dėl Europos Centrinio Banko 2016 m. metinės ataskaitos (2017/2124(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimo ir vykdymo (nauja redakcija) (COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio Sąjungos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos ir tranzito kontrolės režimą (nauja redakcija) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: José Blanco López (A8-0392/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005 (COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)) - ECON komitetas - LIBE komitetas - Pranešėja: Mady Delvaux - Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl proporcingumo patikros prieš priimant naujas profesijų reglamentavimo nuostatas (COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje įgyvendinimo užtikrinimo, kuria nustatoma pranešimo apie leidimų išdavimo tvarką ir reikalavimus, susijusius su paslaugų teikimu, procedūra ir kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/123/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

- Pranešimas Tarptautinis vandenynų valdymas. Mūsų vandenynų ateities darbotvarkė atsižvelgiant į darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m. (JOIN(2016)0049 - 2017/2055(INI)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: José Inácio Faria (A8-0399/2017)

- *** Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Marakešo sutarties dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Max Andersson (A8-0400/2017)

- Pranešimas dėl Direktyvos 2005/36/EB įgyvendinimo, susijusio su profesinių paslaugų reglamentavimu ir poreikiu vykdyti jų reformą (2017/2073(INI)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Nicola Danti (A8-0401/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl energetikos sąjungos valdymo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 94/22/EB, Direktyva 98/70/EB, Direktyva 2009/31/EB, Reglamentas (EB) Nr. 663/2009, Reglamentas (EB) Nr. 715/2009, Direktyva 2009/73/EB, Tarybos direktyva 2009/119/EB, Direktyva 2010/31/ES, Direktyva 2012/27/ES, Direktyva 2013/30/ES ir Tarybos direktyva (ES) 2015/652 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013 (COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) - ENVI komitetas - ITRE komitetas - Pranešėja: Michèle Rivasi - Pranešėjas: Claude Turmes (A8-0402/2017)

- Pranešimas dėl moterų, lyčių lygybės ir su klimatu susijusio teisingumo (2017/2086(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Linnéa Engström (A8-0403/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 ir Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 (COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Monica Macovei (A8-0404/2017)

- Pranešimas dėl Jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimo valstybėse narėse (2017/2039(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Romana Tomc (A8-0406/2017)


10. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

—   (O-000094/2017), kurį pateikė Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa ir Anna Záborská PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano ir Elly Schlein S&D frakcijos vardu, Arne Gericke ECR frakcijos vardu, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries ir Norica Nicolai ALDE frakcijos vardu, Terry Reintke ir Ernest Urtasun, Verts/ALE frakcijos vardu, Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen ir Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu, Komisijai: Kova su prekyba moterimis ir mergaitėmis ES seksualinio išnaudojimo ir išnaudojimo darbe tikslais (2017/3008(RSP)) (B8-0616/2017);

—   (O-000098/2017), kurį pateikė Bernd Lange INTA komiteto vardu, Komisijai: Prekybos ir darnaus vystymosi skyriai ES prekybos susitarimuose (2017/2988(RSP)) (B8-0617/2017);

—   (O-000100/2017) kurį pateikė Iskra Mihaylova DEVE komiteto vardu, Komisijai: Reglamento (ES) Nr. 2015/1839 dėl Graikijai skirtų specialių priemonių įgyvendinimas (2018/2501(RSP)) (B8-0001/2018).


11. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis janvier 2018 (PE 616.538/PDOJ) plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Pirmadienis

GUE/NGL frakcijos prašymas, kuriuo siekiama atidėti diskusijas ir balsavimą dėl pranešimo Gabriel Mato (A8-0381/2017): Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones.

Kalbėjo: Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, jis paprašė, kad Pirmininkas taikytų Darbo tvarkos taisyklių 175 straipsnį, ir Gabriel Mato (pranešėjas), jis pasisakė prieš abu prašymus.

Vardiniu balsavimu (119 už, 224 prieš, 9 susilaikė) Parlamentas atmetė prašymą.

Antradienis

GUE/NGL frakcijos prašymas, kuriuo siekiama įtraukti klausimą Tarybai, į kurį atsakoma žodžiu, dėl Sutarties dėl branduolinių ginklų uždraudimo (O-000097/2017).

Kalbėjo: Miguel Viegas GUE/NGL frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, ir Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, jis pasiūlė, kad šis klausimas būtų įtrauktas į vasario mėn. sesijos darbotvarkę.

Vardiniu balsavimu (144 už, 204 prieš, 5 susilaikė) Parlamentas atmetė prašymą.

°
° ° °

Kalbėjo Mark Demesmaeker dėl to, kad grupei EP narių nebuvo leista patekti į Estremeros kalėjimą ir susitikti su už nepriklausomybę pasisakančiais kaliniais kataloniečiais, ir paprašė, kad Pirmininkas susiektų su Ispanijos valdžios institucijomis (pirmininkas atkreipė dėmesį).

°
° ° °

Trečiadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Ketvirtadienis

GUE/NGL prašymas, kuriuo siekiama į darbotvarkę įtraukti Komisijos pareiškimą: „Masiniai atleidimai kompetentingose Europos įmonėse. „Siemens“ atvejis“.

Kalbėjo Martin Schirdewan GUE/NGL frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą.

Vardiniu balsavimu (168 , 178 prieš, 12 susilaikė) Parlamentas atmetė prašymą.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas


12. Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) ***I - Energijos vartojimo efektyvumas ***I - Energetikos sąjungos valdymas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: José Blanco López (A8-0392/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl energetikos sąjungos valdymo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 94/22/EB, Direktyva 98/70/EB, Direktyva 2009/31/EB, Reglamentas (EB) Nr. 663/2009, Reglamentas (EB) Nr. 715/2009, Tarybos direktyva 2009/119/EB, Direktyva 2009/73/EB, Direktyva 2010/31/ES, Direktyva 2012/27/ES, Direktyva 2013/30/ES ir Tarybos direktyva (ES) 2015/652 bei panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjai: Michèle Rivasi ir Claude Turmes (A8-0402/2017)

José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi ir Claude Turmes pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo: Florent Marcellesi (DEVE komiteto nuomonės referentas), Bas Eickhout (ENVI komiteto nuomonės referentas), Marijana Petir (AGRI komiteto nuomonės referentė), Eleonora Evi (PETI komiteto nuomonės referentė), Jytte Guteland (ENVI komiteto nuomonės referentė), Jens Rohde (AGRI komiteto nuomonės referentas), Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Adam Gierek), Evžen Tošenovský ECR frakcijos vardu, Fredrick Federley ALDE frakcijos vardu, Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, Benedek Jávor Verts/ALE frakcijos vardu, Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Janusz Korwin-Mikke), Markus Pieper (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Tibor Szanyi ir Adam Gierek), Theresa Griffin (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Kateřina Konečná ir Peter Liese) ir Gerben-Jan Gerbrandy.

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Xabier Benito Ziluaga, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Gunnar Hökmark, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Pavel Telička, João Ferreira, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Olaf Stuger, Angélique Delahaye, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Kateřina Konečná, Peter Liese (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Claude Turmes), Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Edouard Martin, Adam Gierek, Massimiliano Salini, Jo Leinen, Krišjānis Kariņš, Peter Kouroumbashev, Pilar Ayuso, Miapetra Kumpula-Natri ir Flavio Zanonato.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Henna Virkkunen, Inés Ayala Sender, Zoltán Balczó ir Franc Bogovič.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete.

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi ir Claude Turmes.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 01 17 protokolo 10.4 punktas, 2018 01 17 protokolo 10.5 punktas ir 2018 01 17 protokolo 10.6 punktas


13. Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir jūrų ekosistemų apsaugos taikant technines priemones, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007 bei (EB) Nr. 1224/2009, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1343/2011 bei (ES) Nr. 1380/2013 ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 894/97, (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2549/2000, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 812/2004 bei (EB) Nr. 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

Gabriel Mato pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Kalbėjo: Nicola Caputo (ENVI komiteto nuomonės referentas), Alain Cadec PPE frakcijos vardu, Renata Briano S&D frakcijos vardu, Peter van Dalen ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė John Stuart Agnew), Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, Marco Affronte Verts/ALE frakcijos vardu, Mike Hookem EFDD frakcijos vardu, Sylvie Goddyn ENF frakcijos vardu, Werner Kuhn, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Yannick Jadot, Annie Schreijer-Pierik, Isabelle Thomas ir Jarosław Wałęsa.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Francisco José Millán Mon, Jérôme Lavrilleux, Marijana Petir, Seán Kelly, Notis Marias, Jan Huitema ir João Ferreira.

Kalbėjo: Karmenu Vella ir Gabriel Mato.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 01 16 protokolo 5.3 punktas


14. Valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Regioninės žvejybos pietų Ramiajame vandenyne valdymo organizacijos (SPRFMO) valdomame konvencijos rajone ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Regioninės žvejybos pietų Ramiajame vandenyne valdymo organizacijos (SPRFMO) valdomame konvencijos rajone [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

Linnéa Engström pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Kalbėjo: Francisco José Millán Mon PPE frakcijos vardu, Czesław Hoc ECR frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, ir Gabriel Mato.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo Karmenu Vella.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Linnéa Engström.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 01 16 protokolo 5.1 punktas


15. ES makroregioninių strategijų įgyvendinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl ES makroregioninių strategijų įgyvendinimo [2017/2040(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017)

Andrea Cozzolino pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė).

Kalbėjo: Franc Bogovič PPE frakcijos vardu, Mercedes Bresso S&D frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu, Laurenţiu Rebega ENF frakcijos vardu, Andrey Novakov, Tonino Picula, Krzysztof Hetman ir Andor Deli.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis, Rosa D'Amato, Ivana Maletić, John Howarth, Stanislav Polčák, Maria Grapini ir Sirpa Pietikäinen.

Kalbėjo: Corina Crețu ir Andrea Cozzolino.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 01 16 protokolo 5.2 punktas


16. Reglamento (ES) Nr. 2015/1839 dėl Graikijai skirtų specialių priemonių įgyvendinimas (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000100/2017) ir kurį pateikė Iskra Mihaylova, DEVE komiteto vardu, Komisijai: Reglamento (ES) Nr. 2015/1839 dėl Graikijai skirtų specialių priemonių įgyvendinimas (2018/2501(RSP)) (B8-0001/2018)

Iskra Mihaylova pristatė klausimą.

Corina Crețu (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Pascal Arimont PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Spyraki), Michela Giuffrida S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Matthijs van Miltenburg ALDE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Georgios Epitideios, Lambert van Nistelrooij, Miltiadis Kyrkos ir Manolis Kefalogiannis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Spyraki, Kostas Chrysogonos ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Corina Crețu.

Diskusijos baigtos.


17. Tarptautinis vandenynų valdymas. Mūsų vandenynų ateities darbotvarkė atsižvelgiant į darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m. (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl tarptautinis vandenynų valdymo: mūsų vandenynų ateities darbotvarkė atsižvelgiant į darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m. [2017/2055(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: José Inácio Faria (A8-0399/2017)

José Inácio Faria padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sirpa Pietikäinen, Linnéa Engström, Henna Virkkunen, Stanislav Polčák ir Brian Hayes.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2018 01 16 protokolo 5.4 punktas


18. Moterys, lyčių lygybė ir su klimatu susijęs teisingumas (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl moterų, lyčių lygybės ir su klimatu susijusio teisingumo [2017/2086(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Linnéa Engström (A8-0403/2017)

Linnéa Engström padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Florent Marcellesi ir Marijana Petir.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2018 01 16 protokolo 5.5 punktas


19. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Ivan Štefanec, John Howarth, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Paloma López Bermejo, Jordi Solé, Jörg Meuthen, Gilles Lebreton, Zoltán Balczó, Brian Hayes, Maria Grapini, Arne Gericke, Jozo Radoš, Lynn Boylan, Josep-Maria Terricabras, Sotirios Zarianopoulos, Sirpa Pietikäinen, Andrejs Mamikins, Yana Toom, Dariusz Rosati, Neena Gill, Jasenko Selimovic, Marijana Petir, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Iuliu Winkler, Michaela Šojdrová ir Stanislav Polčák.


20. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 616.538/OJMA).


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.35 val.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Aguilera García, Albiol Guzmán, Atkinson, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 3 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika