Index 
Proces-verbal
PDF 239kWORD 76k
Luni, 15 ianuarie 2018 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarațiile Președintelui
 4.Comunicarea Președintelui
 5.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 6.Componența Parlamentului
 7.Componența comisiilor și delegațiilor
 8.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 9.Depunere de documente
 10.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 11.Ordinea lucrărilor
 12.Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile ***I - Eficiența energetică ***I - Guvernanța uniunii energetice ***I (dezbatere)
 13.Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice ***I (dezbatere)
 14.Măsurile de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Organizației regionale de gestionare a pescuitului în Pacificul de Sud ***I (dezbatere)
 15.Punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale UE (dezbatere)
 16.Punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 2015/1839 în ceea ce privește adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia (dezbatere)
 17.Guvernanța internațională a oceanelor: o agendă pentru viitorul oceanelor noastre în contextul ODD-urilor pentru 2030 (prezentare succintă)
 18.Femeile, egalitatea de gen și justiția climatică (prezentare succintă)
 19.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 20.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 21.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Sesiunea, întreruptă joi, 14 decembrie 2017, a fost reluată.


2. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 17.05.


3. Declarațiile Președintelui

Președintele a informat Adunarea cu privire la faptul că Leyla Zana, laureata Premiului Saharov din 1995, a fost destituită din funcția de deputat în Parlamentul Turciei. Președintele a exprimat solidaritatea Parlamentului European față de aceasta și a denunțat caracterul ilegitim al destituirii.

Președintele și-a exprimat, de asemenea, preocuparea cu privire la încălcarea sistematică a drepturilor omului în Turcia, cu care se confruntă nu numai opoziția politică, ci și reprezentanții societății civile.


4. Comunicarea Președintelui

Președintele a anunțat că Leo Varadkar, prim-ministrul Irlandei, va interveni miercuri în cadrul primei dezbateri privind viitorul Europei (punctul 57 din PDOJ), care va fi urmată de alte dezbateri pe aceeași temă, în centrul cărora se va afla Parlamentul European.


5. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


6. Componența Parlamentului

Josu Juaristi Abaunz și-a notificat în scris demisia din calitatea de deputat în Parlament, aceasta producând efecte de la 28 februarie 2018.

În conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (3) din Regulamentul de procedură, Parlamentul European a constatat existența locului vacant cu începere de la data respectivă și a informat autoritatea națională în cauză.


7. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea grupurilor S&D și ALDE următoarele cereri de numire:

EMPL: Michael Detjen

Delegația pentru relațiile cu Statele Unite: Simona Bonafè, care îl înlocuiește pe Nicola Caputo

Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză: Nicola Caputo, care o înlocuiește pe Simona Bonafè

CONT: Wolf Klinz, care îl înlocuiește pe Hannu Takkula

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


8. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a comunicat deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 69c alineatul (1) din Regulamentul de procedură:

—   LIBE, pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)). Raportoare: Monica Macovei (A8-0404/2017)

—   LIBE, pe baza Raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)). Raportor: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

—   LIBE, pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare (COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD). Raportoare: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2), un număr de deputați sau un grup sau grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, până mâine, marți, 16 ianuarie 2018, ora 00.00, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.


9. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 în ceea ce privește intervalele mortalității prin pescuit și nivelurile de salvgardare pentru anumite stocuri de hering din Marea Baltică (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

PECH

- Propunerea de decizie a Consiliului de denunțare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor (14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE))

retrimis

comisiei competente :

PECH

aviz :

DEVE, BUDG

- Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 256/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea către Comisie a proiectelor de investiții în infrastructura energetică din Uniunea Europeană (COM(2017)0769 - C8-0448/2017 - 2017/0347(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ITRE

- Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2016/97 în ceea ce privește data de aplicare a măsurilor de transpunere ale statelor membre (COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD))

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

JURI, IMCO

- Propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

AFET, JURI

- Propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

AFET, JURI

2) de comisiile parlamentare, rapoarte

- * Raportul referitor la numirea lui Tony James Murphy ca membru al Curții de Conturi (14272/2017 - C8-0402/2017 - 2017/0820(NLE)) - CONT - Raportor: Indrek Tarand (A8-0002/2018)

- * Raportul privind propunerea de numire a Evei Lindström ca membră a Curții de Conturi (14085/2017 - C8-0401/2017 - 2017/0819(NLE)) - CONT - Raportor: Indrek Tarand (A8-0003/2018)

- ***I Raportul referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)) - IMCO - JURI - Raportoare: Evelyne Gebhardt - Raportor: Axel Voss (A8-0375/2017)

- ***I Raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Organizației regionale de gestionare a pescuitului în Pacificul de Sud (SPRFMO) (COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD)) - PECH - Raportoare: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

- ***I Raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1343/2011 și (UE) nr. 1380/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 894/97, (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2549/2000, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 812/2004 și (CE) nr. 2187/2005 ale Consiliului (COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) - PECH - Raportor: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

- Raportul referitor la Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016 (2017/2124(INI)) - ECON - Raportor: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

- * Raportul referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii (reformare) (COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)) - JURI - Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

- ***I Raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare (reformare) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD)) - INTA - Raportor: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

- ***I Raportul referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică (COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) - ITRE - Raportor: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

- ***I Raportul referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) - ITRE - Raportor: José Blanco López (A8-0392/2017)

- ***I Raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind controlul numerarului la intrarea sau ieșirea din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 (COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)) - ECON - LIBE - Raportoare: Mady Delvaux - Raportor: Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

- ***I Raportul referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii (COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)) - IMCO - Raportor: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

- ***I Raportul referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne, care prevede o procedură de notificare pentru regimurile de autorizare și cerințele legate de servicii, și de modificare a Directivei 2006/123/CE și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)) - IMCO - Raportor: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

- Raportul referitor la guvernanța internațională a oceanelor: o agendă pentru viitorul oceanelor noastre în contextul ODD-urilor pentru 2030 (JOIN(2016)0049 - 2017/2055(INI)) - ENVI - Raportor: José Inácio Faria (A8-0399/2017)

- *** Recomandarea referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Tratatului de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate (12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)) - JURI - Raportor: Max Andersson (A8-0400/2017)

- Raportul referitor la punerea în aplicare a Directivei 2005/36/CE în ceea ce privește reglementarea și necesitatea unei reformări a serviciilor profesionale (2017/2073(INI)) - IMCO - Raportor: Nicola Danti (A8-0401/2017)

- ***I Raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind guvernanța uniunii energetice, de modificare a Directivei 94/22/CE, a Directivei 98/70/CE, a Directivei 2009/31/CE, a Regulamentului (CE) nr. 663/2009, a Regulamentului (CE) nr. 715/2009, a Directivei 2009/73/CE, a Directivei 2009/119/CE a Consiliului, a Directivei 2010/31/UE, a Directivei 2012/27/UE, a Directivei 2013/30/UE și a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 (COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) - ENVI - ITRE - Raportoare: Michèle Rivasi - Raportor: Claude Turmes (A8-0402/2017)

- Raportul referitor la femei, egalitatea de gen și justiția climatică (2017/2086(INI)) - FEMM - Raportoare: Linnéa Engström (A8-0403/2017)

- ***I Raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)) - LIBE - Raportoare: Monica Macovei (A8-0404/2017)

- Raportul referitor la punerea în aplicare în statele membre a Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (2017/2039(INI)) - EMPL - Raportoare: Romana Tomc (A8-0406/2017)


10. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

—   (O-000094/2017) adresată de Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa și Anna Záborská, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano și Elly Schlein, în numele Grupului S&D, Arne Gericke, în numele Grupului ECR, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries și Norica Nicolai, în numele Grupului ALDE, Terry Reintke și Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen și Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, Comisiei: Combaterea traficului de femei și fete în scopul exploatării sexuale și prin muncă în UE (2017/3008(RSP)) (B8-0616/2017);

—   (O-000098/2017) adresată de Bernd Lange, în numele Comisiei INTA, Comisiei: Capitolele referitoare la comerț și dezvoltare durabilă (TSD) din acordurile comerciale ale UE (2017/2988(RSP)) (B8-0617/2017);

—   (O-000100/2017) adresată de Iskra Mihaylova, în numele Comisiei DEVE, Comisiei: Punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 2015/1839 în ceea ce privește adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia (2018/2501(RSP)) (B8-0001/2018).


11. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din ianuarie 2018 (PE 616.538/PDOJ) a fost distribuit cu următoarele modificări propuse (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

Luni

Solicitarea Grupului GUE/NGL de a amâna dezbaterea și votul asupra raportului Gabriel Mato (A8-0381/2017): Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice.

Au intervenit: Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, care i-a solicitat Președintelui să pună în aplicare articolul 175 din Regulamentul de procedură, și Gabriel Mato (raportor) împotriva celor două cereri.

Parlamentul a respins cererea prin AN (119 pentru, 224 împotrivă, 9 abțineri).

Marți

Solicitarea Grupului GUE/NGL de a adăuga întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Consiliului referitoare la Tratatul privind interzicerea armelor nucleare (O-000097/2017).

Au intervenit: Miguel Viegas, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea, și Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, care a propus ca acest subiect să fie înscris pe ordinea de zi a sesiunii din februarie.

Parlamentul a respins cererea prin AN (144 pentru, 204 împotrivă, 5 abțineri).

°
° ° °

A intervenit Mark Demesmaeker, care a informat cu privire la faptul că unui grup de deputați care au mers să viziteze niște deținuți catalani proindependență le-a fost interzis accesul în închisoarea Estremera și i-a solicitat Președintelui să contacteze autoritățile spaniole (Președintele a luat act de solicitare).

°
° ° °

Miercuri

Nu s-a propus nicio modificare.

Joi

Solicitarea Grupului GUE/NGL de a adăuga declarația Comisiei: „Concedieri colective în întreprinderi competitive din Europa – cazul Siemens”.

A intervenit Martin Schirdewan, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea.

Parlamentul a respins cererea prin AN (168 pentru, 178 împotrivă, 12 abțineri).

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte


12. Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile ***I - Eficiența energetică ***I - Guvernanța uniunii energetice ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: José Blanco López (A8-0392/2017)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind guvernanța uniunii energetice, de modificare a Directivei 94/22/CE, a Directivei 98/70/CE, a Directivei 2009/31/CE, a Regulamentului (CE) nr. 663/2009, a Regulamentului (CE) nr. 715/2009, a Directivei 2009/73/CE, a Directivei 2009/119/CE a Consiliului, a Directivei 2010/31/UE, a Directivei 2012/27/UE, a Directivei 2013/30/UE și a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportori: Michèle Rivasi și Claude Turmes (A8-0402/2017)

José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi și Claude Turmes și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit: Florent Marcellesi (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Bas Eickhout (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Marijana Petir (raportoarea pentru aviz a Comisiei AGRI), Eleonora Evi (raportoarea pentru aviz a Comisiei PETI), Jytte Guteland (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Jens Rohde (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Adam Gierek, Evžen Tošenovský, în numele Grupului ECR, Fredrick Federley, în numele Grupului ALDE, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE, Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi și Adam Gierek, Theresa Griffin, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kateřina Konečná și Peter Liese, și Gerben-Jan Gerbrandy.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit: Xabier Benito Ziluaga, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Gunnar Hökmark, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Pavel Telička, João Ferreira, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Olaf Stuger, Angélique Delahaye, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Kateřina Konečná, Peter Liese, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Claude Turmes, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Edouard Martin, Adam Gierek, Massimiliano Salini, Jo Leinen, Krišjānis Kariņš, Peter Kouroumbashev, Pilar Ayuso, Miapetra Kumpula-Natri și Flavio Zanonato.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Henna Virkkunen, Inés Ayala Sender, Zoltán Balczó și Franc Bogovič.

A intervenit Miguel Arias Cañete.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

Au intervenit: José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi și Claude Turmes.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.4 al PV din 17.1.2018, punctul 10.5 al PV din 17.1.2018 și punctul 10.6 al PV din 17.1.2018.


13. Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1343/2011 și (UE) nr. 1380/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 894/97, (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2549/2000, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 812/2004 și (CE) nr. 2187/2005 ale Consiliului [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

Gabriel Mato și-a prezentat raportul.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Au intervenit: Nicola Caputo (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Alain Cadec, în numele Grupului PPE, Renata Briano, în numele Grupului S&D, Peter van Dalen, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către John Stuart Agnew, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, Marco Affronte, în numele Grupului Verts/ALE, Mike Hookem, în numele Grupului EFDD, Sylvie Goddyn, în numele Grupului ENF, Werner Kuhn, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Yannick Jadot, Annie Schreijer-Pierik, Isabelle Thomas și Jarosław Wałęsa.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Francisco José Millán Mon, Jérôme Lavrilleux, Marijana Petir, Seán Kelly, Notis Marias, Jan Huitema și João Ferreira.

Au intervenit: Karmenu Vella și Gabriel Mato.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.3 al PV din 16.1.2018.


14. Măsurile de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Organizației regionale de gestionare a pescuitului în Pacificul de Sud ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Organizației regionale de gestionare a pescuitului în Pacificul de Sud (SPRFMO) [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

Linnéa Engström și-a prezentat raportul.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Au intervenit: Francisco José Millán Mon, în numele Grupului PPE, Czesław Hoc, în numele Grupului ECR, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, și Gabriel Mato.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

A intervenit Karmenu Vella.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

A intervenit Linnéa Engström.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.1 al PV din 16.1.2018.


15. Punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale UE (dezbatere)

Raport referitor la punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale UE [2017/2040(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017)

Andrea Cozzolino și-a prezentat raportul.

A intervenit Corina Crețu (membră a Comisiei).

Au intervenit: Franc Bogovič, în numele Grupului PPE, Mercedes Bresso, în numele Grupului S&D, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, Laurenţiu Rebega, în numele Grupului ENF, Andrey Novakov, Tonino Picula, Krzysztof Hetman și Andor Deli.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis, Rosa D'Amato, Ivana Maletić, John Howarth, Stanislav Polčák, Maria Grapini și Sirpa Pietikäinen.

Au intervenit: Corina Crețu și Andrea Cozzolino.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.2 al PV din 16.1.2018.


16. Punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 2015/1839 în ceea ce privește adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000100/2017) adresată de Iskra Mihaylova, în numele Comisiei DEVE, Comisiei: Punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 2015/1839 în ceea ce privește adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia (2018/2501(RSP)) (B8-0001/2018)

Iskra Mihaylova a dezvoltat întrebarea.

Corina Crețu (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Pascal Arimont, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Spyraki, Michela Giuffrida, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Matthijs van Miltenburg, în numele Grupului ALDE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Georgios Epitideios, neafiliat, Lambert van Nistelrooij, Miltiadis Kyrkos și Manolis Kefalogiannis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Spyraki, Kostas Chrysogonos și Stanislav Polčák.

A intervenit Corina Crețu.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Guvernanța internațională a oceanelor: o agendă pentru viitorul oceanelor noastre în contextul ODD-urilor pentru 2030 (prezentare succintă)

Raport referitor la guvernanța internațională a oceanelor: o agendă pentru viitorul oceanelor noastre în contextul ODD-urilor pentru 2030 [2017/2055(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: José Inácio Faria (A8-0399/2017)

José Inácio Faria a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sirpa Pietikäinen, Linnéa Engström, Henna Virkkunen, Stanislav Polčák și Brian Hayes.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.4 al PV din 16.1.2018.


18. Femeile, egalitatea de gen și justiția climatică (prezentare succintă)

Raport referitor la femei, egalitatea de gen și justiția climatică [2017/2086(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Linnéa Engström (A8-0403/2017)

Linnéa Engström a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Florent Marcellesi și Marijana Petir.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.5 al PV din 16.1.2018.


19. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Ivan Štefanec, John Howarth, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Paloma López Bermejo, Jordi Solé, Jörg Meuthen, Gilles Lebreton, Zoltán Balczó, Brian Hayes, Maria Grapini, Arne Gericke, Jozo Radoš, Lynn Boylan, Josep-Maria Terricabras, Sotirios Zarianopoulos, Sirpa Pietikäinen, Andrejs Mamikins, Yana Toom, Dariusz Rosati, Neena Gill, Jasenko Selimovic, Marijana Petir, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Iuliu Winkler, Michaela Šojdrová și Stanislav Polčák.


20. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 616.538/OJMA).


21. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.35.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Aguilera García, Albiol Guzmán, Atkinson, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi

Ultima actualizare: 3 aprilie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate