Zoznam 
Zápisnica
PDF 243kWORD 76k
Pondelok, 15. januára 2018 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Oznámenie predsedníctva
 5.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Zloženie výborov a delegácií
 8.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 9.Predloženie dokumentov
 10.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 11.Program práce
 12.Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov ***I - Energetická efektívnosť ***I - Riadenie energetickej únie ***I (rozprava)
 13.Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení ***I (rozprava)
 14.Riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne ***I (rozprava)
 15.Vykonávanie makroregionálnych stratégií EÚ (rozprava)
 16.Vykonávanie nariadenia (EÚ) 2015/1839 o osobitných opatreniach pre Grécko (rozprava)
 17.Medzinárodná správa oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov v kontexte cieľov trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 (stručná prezentácia)
 18.Ženy, rovnosť medzi ženami a mužmi a klimatická spravodlivosť (stručná prezentácia)
 19.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené štvrtok 14. decembra 2017 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 17.05 h.


3. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda informoval zhromaždenie, že nositeľka Sacharovovej ceny za rok 1995 Leyla Zanaová bola pozbavená funkcie poslankyne tureckého parlamentu. Vyjadril jej solidaritu Európskeho parlamentu a odsúdil nezákonný charakter tohto pozbavenia funkcie.

Predseda takisto vyjadril znepokojenie v súvislosti s nepretržitým porušovaním ľudských práv v Turecku, ktoré sa týka tak politickej opozície, ako aj predstaviteľov občianskej spoločnosti.


4. Oznámenie predsedníctva

Predseda oznámil, že írsky premiér Leo Varadkar vystúpi v stredu počas prvej rozpravy o budúcnosti Európy (bod 57 PDOJ), po ktorej budú nasledovať ďalšie podobné rozpravy, pričom možno konštatovať, že Európsky parlament je v centre diskusie o budúcnosti Únie.


5. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


6. Zloženie Parlamentu

Josu Juaristi Abaunz podal písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslanca Parlamentu s účinnosťou od 28. februára 2018.

V súlade s článkom 4 ods. 1 a 3 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie jeho mandátu k uvedenému dňu a informoval o tom príslušné národné orgány.


7. Zloženie výborov a delegácií

Predseda prijal od skupín S&D a ALDE tieto žiadosti o vymenovanie:

výbor EMPL: Michael Detjen

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými: Simona Bonafè, ktorou sa nahrádza Nicola Caputo

Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou: Nicola Caputo, ktorou sa nahrádza Simona Bonafè

výbor CONT: Wolf Klinz, ktorým sa nahrádza Hannu Takkula

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


8. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku oznámil rozhodnutia viacerých výborov o začatí medziinštitucionálnych rokovaní:

—   výboru LIBE, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej agentúre na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a o zmene nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 (COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)). Spravodajkyňa: Monica Macovei (A8-0404/2017)

—   výboru LIBE, na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)). Spravodajca Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

—   výboru LIBE, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a konfiškáciu (COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD). Spravodajkyňa: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci alebo politická skupina (politické skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu do zajtra polnoci utorka 16. januára 2018 písomne požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.


9. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, pokiaľ ide orozsahy rybolovnej úmrtnosti aúrovne ochrany niektorých populácií sleďa atlantického vBaltskom mori (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa vypovedá Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom (14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 256/2014 opovinnosti oznamovať Komisii investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry vrámci Európskej únie (COM(2017)0769 - C8-0448/2017 - 2017/0347(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide odátum začatia uplatňovania transpozičných opatrení členských štátov (COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, IMCO

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu v mene Európskej únie (14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, JURI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu v mene Európskej únie (14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, JURI

2) parlamentných výborov, správy:

- * Správa o návrhu na vymenovanie Tonyho Jamesa Murphyho za člena Dvora audítorov (14272/2017 - C8-0402/2017 - 2017/0820(NLE)) - výbor CONT - Spravodajca: Indrek Tarand (A8-0002/2018)

- * Správa o návrhu na vymenovanie Evy Lindströmovej za členku Dvora audítorov (14085/2017 - C8-0401/2017 - 2017/0819(NLE)) - výbor CONT - Spravodajca: Indrek Tarand (A8-0003/2018)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)) - výbor IMCO - výbor JURI - Spravodajkyňa: Evelyne Gebhardt - Spravodajca: Axel Voss (A8-0375/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia na riadenie, ochranu a kontrolu uplatniteľné v oblasti dohovoru Regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne (SPRFMO) (COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007 a (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 a (EÚ) č. 1380/2013 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) - výbor PECH - Spravodajca: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

- Správa o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2016 (2017/2124(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí (prepracované znenie) (COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)) - výbor JURI - Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje režim Únie na kontrolu vývozov, transferu, sprostredkovania, technickej pomoci a tranzitu položiek s dvojakým použitím (prepracované znenie) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

- ***I Správa k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: José Blanco López (A8-0392/2017)

- ***I Správa o návrhu Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1889/2005 (COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)) - výbor ECON - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Mady Delvaux - Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní (COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)) - výbor IMCO - Spravodajca: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu, ktorou sa stanovuje postup oznamovania pre systémy udeľovania povolení a požiadavky súvisiace so službami a ktorou sa mení smernica 2006/123/ES a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)) - výbor IMCO - Spravodajca: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

- Správa o medzinárodnej správe oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov v kontexte cieľov trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 (JOIN(2016)0049 - 2017/2055(INI)) - výbor ENVI - Spravodajca: José Inácio Faria (A8-0399/2017)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Marrákešskej zmluvy o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania v mene Európskej únie (12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)) - výbor JURI - Spravodajca: Max Andersson (A8-0400/2017)

- Správa o vykonávaní smernice 2005/36/ES, pokiaľ ide o reguláciu a potrebu reformy odborných služieb (2017/2073(INI)) - výbor IMCO - Spravodajca: Nicola Danti (A8-0401/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riadení energetickej únie, ktorým sa mení smernica 94/22/ES, smernica 98/70/ES, smernica 2009/31/ES, nariadenie (ES) č. 663/2009/ES, nariadenie (ES) č. 715/2009/ES, smernica 2009/73/ES, smernica Rady 2009/119/ES, smernica 2010/31/EÚ, smernica 2012/27/EÚ, smernica 2013/30/EÚ a smernica Rady (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 525/2013 (COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) - výbor ENVI - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Michèle Rivasi - Spravodajca: Claude Turmes (A8-0402/2017)

- Stanovisko k ženám, rovnosti medzi ženami a mužmi a klimatickej spravodlivosti (2017/2086(INI)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Linnéa Engström (A8-0403/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej agentúre na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a o zmene nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 (COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Monica Macovei (A8-0404/2017)

- Správa k vykonávaniu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch (2017/2039(INI)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Romana Tomc (A8-0406/2017)


10. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   (O-000094/2017), ktorú položili Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa a Anna Záborská, v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano a Elly Schlein, v mene skupiny S&D, Arne Gericke, v mene skupiny ECR, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries a Norica Nicolai, v mene skupiny ALDE, Terry Reintke a Ernest Urtasun, v mene skupiny Verts/ALE, Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen a Neoklis Sylikiotis, v mene skupiny GUE/NGL, Daniela Aiuto, v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Boj proti obchodovaniu so ženami a dievčatami na účely sexuálneho a pracovného vykorisťovania v EÚ (2017/3008(RSP)) (B8-0616/2017);

—   (O-000098/2017), ktorú položil Bernd Lange, v mene výboru INTA, pre Komisiu: Kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji v obchodných dohodách EÚ (2017/2988(RSP)) (B8-0617/2017);

—   (O-000100/2017), ktorú položila Iskra Mihaylova, v mene výboru DEVE, pre Komisiu: Vykonávanie nariadenia (EÚ) 2015/1839 o osobitných opatreniach pre Grécko (2018/2501(RSP)) (B8-0001/2018).


11. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu plenárnej schôdze na január 2018 (PE 616.538/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Pondelok

Žiadosť skupiny GUE/NGL o preloženie rozpravy a hlasovania o správe Gabriel Mato (A8-0381/2017): Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení.

Vystúpili títo poslanci: Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, s odôvodnením žiadosti, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, so žiadosťou, aby predseda uplatnil článok 175 rokovacieho poriadku, a Gabriel Mato (spravodajca), ktorý sa vyslovil proti obidvom týmto žiadostiam.

Parlament v HPM (za: 119, proti: 224, zdržali sa: 9) žiadosť zamietol.

Utorok

Žiadosť skupiny GUE/NGL o zaradenie otázky na ústne zodpovedanie pre Radu o zmluve o zákaze jadrových zbraní (O-000097/2017).

Vystúpili títo poslanci: Miguel Viegas v mene skupiny GUE/NGL, s odôvodnením žiadosti, a Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, ktorý navrhol, aby sa táto téma zaradila do programu februárového zasadania.

Parlament v HPM (za: 144, proti: 204, zdržali sa: 5) žiadosť zamietol.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Mark Demesmaeker, ktorý uviedol, že skupine poslancov bol odopretý vstup do väzenia v Estremere, kde chceli navštíviť väznených katalánskych separatistov, a požiadal predsedu, aby sa obrátil na španielske orgány (predseda to vzal na vedomie).

°
° ° °

Streda

Bez zmeny.

Štvrtok

Žiadosť skupiny GUE/NGL o zaradenie vyhlásenia o hromadnom prepúšťaní v konkurencieschopných európskych podnikoch – prípad Siemens.

V rozprave vystúpil Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL, s odôvodnením žiadosti.

Parlament v HPM (za: 168, proti: 178, zdržali sa: 12) žiadosť zamietol.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda


12. Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov ***I - Energetická efektívnosť ***I - Riadenie energetickej únie ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: José Blanco López (A8-0392/2017)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riadení energetickej únie, ktorým sa mení smernica 94/22/ES, smernica 98/70/ES, smernica 2009/31/ES, nariadenie (ES) č. 663/2009/ES, nariadenie (ES) č. 715/2009/ES, smernica 2009/73/ES, smernica Rady 2009/119/ES, smernica 2010/31/EÚ, smernica 2012/27/EÚ, smernica 2013/30/EÚ a smernica Rady (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajcovia: Michèle Rivasi a Claude Turmes (A8-0402/2017)

José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi a Claude Turmes uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Florent Marcellesi (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Bas Eickhout (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Marijana Petir (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Eleonora Evi (spravodajkyňa výboru PETI požiadaného o stanovisko), Jytte Guteland (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Jens Rohde (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Seán Kelly v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Adam Gierek, Evžen Tošenovský v mene skupiny ECR, Fredrick Federley v mene skupiny ALDE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Tibor Szanyi a Adam Gierek, Theresa Griffin, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Kateřina Konečná a Peter Liese, a Gerben-Jan Gerbrandy.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Xabier Benito Ziluaga, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Gunnar Hökmark, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Pavel Telička, João Ferreira, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Olaf Stuger, Angélique Delahaye, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Kateřina Konečná, Peter Liese, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Claude Turmes, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Edouard Martin, Adam Gierek, Massimiliano Salini, Jo Leinen, Krišjānis Kariņš, Peter Kouroumbashev, Pilar Ayuso, Miapetra Kumpula-Natri a Flavio Zanonato.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Henna Virkkunen, Inés Ayala Sender, Zoltán Balczó a Franc Bogovič.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi a Claude Turmes.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.4 zápisnice zo dňa 17.1.2018, bod 10.5 zápisnice zo dňa 17.1.2018 a bod 10.6 zápisnice zo dňa 17.1.2018.


13. Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007 a (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 a (EÚ) č. 1380/2013 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

Gabriel Mato uviedol správu.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Nicola Caputo (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Alain Cadec v mene skupiny PPE, Renata Briano v mene skupiny S&D, Peter van Dalen v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil John Stuart Agnew, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Marco Affronte v mene skupiny Verts/ALE, Mike Hookem v mene skupiny EFDD, Sylvie Goddyn v mene skupiny ENF, Werner Kuhn, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Yannick Jadot, Annie Schreijer-Pierik, Isabelle Thomas a Jarosław Wałęsa.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Francisco José Millán Mon, Jérôme Lavrilleux, Marijana Petir, Seán Kelly, Notis Marias, Jan Huitema a João Ferreira.

Vystúpili: Karmenu Vella a Gabriel Mato.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.3 zápisnice zo dňa 16.1.2018.


14. Riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia na riadenie, ochranu a kontrolu uplatniteľné v oblasti dohovoru Regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne (SPRFMO) [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

Linnéa Engström uviedla správu.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Francisco José Millán Mon v mene skupiny PPE, Czesław Hoc v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE a Gabriel Mato.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

V rozprave vystúpila Linnéa Engström.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.1 zápisnice zo dňa 16.1.2018.


15. Vykonávanie makroregionálnych stratégií EÚ (rozprava)

Správa o vykonávaní makroregionálnych stratégií EÚ [2017/2040(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017)

Andrea Cozzolino uviedol správu.

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Franc Bogovič v mene skupiny PPE, Mercedes Bresso v mene skupiny S&D, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, Laurenţiu Rebega v mene skupiny ENF, Andrey Novakov, Tonino Picula, Krzysztof Hetman a Andor Deli.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis, Rosa D'Amato, Ivana Maletić, John Howarth, Stanislav Polčák, Maria Grapini a Sirpa Pietikäinen.

Vystúpili: Corina Crețu a Andrea Cozzolino.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.2 zápisnice zo dňa 16.1.2018.


16. Vykonávanie nariadenia (EÚ) 2015/1839 o osobitných opatreniach pre Grécko (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000100/2017), ktorú položila Iskra Mihaylova, v mene výboru DEVE, pre Komisiu: Vykonávanie nariadenia (EÚ) 2015/1839 o osobitných opatreniach pre Grécko (2018/2501(RSP)) (B8-0001/2018)

Iskra Mihaylova rozvinula otázku.

Corina Crețu (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Pascal Arimont v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Spyraki, Michela Giuffrida v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Matthijs van Miltenburg v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Lambert van Nistelrooij, Miltiadis Kyrkos a Manolis Kefalogiannis.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Spyraki, Kostas Chrysogonos a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpila Corina Crețu.

Rozprava sa skončila.


17. Medzinárodná správa oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov v kontexte cieľov trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 (stručná prezentácia)

Správa o medzinárodnej správe oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov v kontexte cieľov trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 [2017/2055(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: José Inácio Faria (A8-0399/2017)

José Inácio Faria uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sirpa Pietikäinen, Linnéa Engström, Henna Virkkunen, Stanislav Polčák a Brian Hayes.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.4 zápisnice zo dňa 16.1.2018.


18. Ženy, rovnosť medzi ženami a mužmi a klimatická spravodlivosť (stručná prezentácia)

Správa o ženách, rovnosti medzi ženami a mužmi a klimatickej spravodlivosti [2017/2086(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Linnéa Engström (A8-0403/2017)

Linnéa Engström uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Florent Marcellesi a Marijana Petir.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.5 zápisnice zo dňa 16.1.2018.


19. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Ivan Štefanec, John Howarth, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Paloma López Bermejo, Jordi Solé, Jörg Meuthen, Gilles Lebreton, Zoltán Balczó, Brian Hayes, Maria Grapini, Arne Gericke, Jozo Radoš, Lynn Boylan, Josep-Maria Terricabras, Sotirios Zarianopoulos, Sirpa Pietikäinen, Andrejs Mamikins, Yana Toom, Dariusz Rosati, Neena Gill, Jasenko Selimovic, Marijana Petir, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Iuliu Winkler, Michaela Šojdrová a Stanislav Polčák.


20. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 616.538/OJMA).


21. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.35 h.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Aguilera García, Albiol Guzmán, Atkinson, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi

Posledná úprava: 3. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia