Kazalo 
Zapisnik
PDF 232kWORD 75k
Ponedeljek, 15. januar 2018 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjave predsedujočega
 4.Sporočilo predsedstva
 5.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 6.Sestava Parlamenta
 7.Sestava odborov in delegacij
 8.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
 9.Predložitev dokumentov
 10.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 11.Razpored dela
 12.Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov ***I - Energetska učinkovitost ***I - Upravljanje energetske unije ***I (razprava)
 13.Ohranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi ***I (razprava)
 14.Upravljalni, ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na območju Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu (SPRFMO) ***I (razprava)
 15.Izvajanje makroregionalnih strategij EU (razprava)
 16.Izvajanje Uredbe (EU) 2015/1839 o specifičnih ukrepih za Grčijo (razprava)
 17.Mednarodno upravljanje oceanov: agenda za prihodnost naših oceanov v okviru ciljev trajnostnega razvoja za leto 2030 (kratka predstavitev)
 18.Ženske, enakost spolov in podnebna pravičnost (kratka predstavitev)
 19.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Nadaljevalo se je zasedanje, ki je bilo prekinjeno v četrtek, 14. decembra 2017.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 17.05.


3. Izjave predsedujočega

Predsednik je poslance obvestil, da je bila Lejla Zana, dobitnica nagrade Saharova leta 1995, razrešena s funkcije poslanke v turškem parlamentu. Izrazil je solidarnost Evropskega parlamenta in opozoril na nezakonitost razrešitve.

Predsednik je prav tako izrazil zaskrbljenost nad nenehnimi kršitvami človekovih pravic v Turčiji, katerih tarča so tudi politična opozicija in predstavniki civilne družbe.


4. Sporočilo predsedstva

Predsednik je naznanil, da bo v sredo na prvi razpravi o prihodnosti Evrope (točka 57 končnega osnutka dnevnega reda), ki ji bodo sledile druge podobne razprave, govoril Leo Varadkar, predsednik irske vlade, s čimer bo Evropski parlament uvrščen v samo središče razprave o prihodnosti Unije.


5. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


6. Sestava Parlamenta

Josu Juaristi Abaunz je pisno sporočil svoj odstop s funkcije poslanca Evropskega parlamenta z veljavo od 28. februarja 2018.

V skladu s členom 4(1) in (3) Poslovnika Parlament ugotovi sprostitev sedeža, ki začne veljati na ta dan, in s tem seznani pristojni nacionalni organ.


7. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin S&D in ALDE prejel naslednje zahteve za imenovanje:

odbor EMPL: Michael Detjen

Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike: Simona Bonafè namesto Nicole Caputa

Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko: Nicola Caputo namesto Simone Bonafè

odbor CONT: Wolf Klinz namesto Hannuja Takkule

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


8. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)

Predsednik je obvestil, da je prejel več odločitev odborov za začetek medinstitucionalnih pogajanj v skladu s členom 69c(1) Poslovnika:

—   odbor LIBE, na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropski agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, o spremembi Uredbe (ES) št. 1987/2006 in Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1077/2011 (COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)). Poročevalka: Monica Macovei (A8-0404/2017)

—   odbor LIBE, na podlagi poročila o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)). Poročevalec: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

—   odbor LIBE, na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju odredb o zamrznitvi in zaplembi (COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD). Poročevalka: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

V skladu s členom 69c(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, pred polnočjo 16. januarja 2018 pisno zahtevajo glasovanje o odločitvi odbora o začetku pogajanj.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.


9. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 v zvezi z razponi ribolovne umrljivosti in zaščitnimi ravnmi za nekatere staleže sleda v Baltskem morju (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

PECH

- Predlog sklepa Sveta o odpovedi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju (14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

PECH

mnenje :

DEVE, BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 256/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o uradnem obveščanju Komisije o investicijskih projektih na področju energetske infrastrukture v Evropski uniji (COM(2017)0769 - C8-0448/2017 - 2017/0347(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2016/97 v zvezi z datumom začetka uporabe ukrepov za prenos v državah članicah (COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

JURI, IMCO

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju terorizma v imenu Evropske unije (14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET, JURI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Dodatnega protokola h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju terorizma, v imenu Evropske unije (14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET, JURI

2) od odborov, poročila

- * Poročilo o imenovanju Tonyja Jamesa Murphyja za člana Računskega sodišča (14272/2017 - C8-0402/2017 - 2017/0820(NLE)) - odbor CONT - Poročevalec: Indrek Tarand (A8-0002/2018)

- * Poročilo o imenovanju Eve Lindström za članico Računskega sodišča (14085/2017 - C8-0401/2017 - 2017/0819(NLE)) - odbor CONT - Poročevalec: Indrek Tarand (A8-0003/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalnih vsebin (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)) - odbor IMCO - odbor JURI - Poročevalka: Evelyne Gebhardt - Poročevalec: Axel Voss (A8-0375/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu (SPRFMO) (COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD)) - odbor PECH - Poročevalka: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, spremembi uredb Sveta (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1343/2011 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 (COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) - odbor PECH - Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

- Poročilo o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2016 (2017/2124(INI)) - odbor ECON - Poročevalec: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

- * Poročilo o predlogu uredbe Sveta o pristojnosti, priznavanju in izvrševanju odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o mednarodni ugrabitvi otrok (prenovitev) (COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)) - odbor JURI - Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi režima Unije za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja, tehnične pomoči in tranzita blaga z dvojno rabo (prenovitev) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD)) - odbor INTA - Poročevalec: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti (COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) - odbor ITRE - Poročevalec: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) - odbor ITRE - Poročevalec: José Blanco López (A8-0392/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kontroli gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1889/2005 (COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)) - odbor ECON - odbor LIBE - Poročevalka: Mady Delvaux - Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preskusu sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev (COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)) - odbor IMCO - Poročevalec: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju Direktive 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu, določitvi postopka uradnega obveščanja o sistemih dovoljenj in zahtevah, povezanih s storitvami, ter spremembah Direktive 2006/123/ES in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)) - odbor IMCO - Poročevalec: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

- Poročilo o mednarodnem upravljanju oceanov: agenda za prihodnost naših oceanov v okviru ciljev trajnostnega razvoja za leto 2030 (JOIN(2016)0049 - 2017/2055(INI)) - odbor ENVI - Poročevalec: José Inácio Faria (A8-0399/2017)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Marakeške pogodbe o olajšanem dostopu do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja (12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)) - odbor JURI - Poročevalec: Max Andersson (A8-0400/2017)

- Poročilo o izvajanju Direktive 2005/36/ES glede regulacije in potrebe po reformi poklicnih storitev (2017/2073(INI)) - odbor IMCO - Poročevalec: Nicola Danti (A8-0401/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o upravljanju energetske unije, spremembi Direktive 94/22/ES, Direktive 98/70/ES, Direktive 2009/31/ES, Uredbe (ES) št. 663/2009, Uredbe (ES) št. 715/2009, Direktive 2009/73/ES, Direktive Sveta 2009/119/ES, Direktive 2010/31/EU, Direktive 2012/27/EU, Direktive 2013/30/EU in Direktive Sveta (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 (COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) - odbor ENVI - odbor ITRE - Poročevalka: Michèle Rivasi - Poročevalec: Claude Turmes (A8-0402/2017)

- Poročilo o ženskah, enakosti spolov in podnebni pravičnosti (2017/2086(INI)) - odbor FEMM - Poročevalka: Linnéa Engström (A8-0403/2017)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropski agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, o spremembi Uredbe (ES) št. 1987/2006 in Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1077/2011 (COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)) - odbor LIBE - Poročevalka: Monica Macovei (A8-0404/2017)

- Poročilo o izvajanju pobude za zaposlovanje mladih v državah članicah (2017/2039(INI)) - odbor EMPL - Poročevalka: Romana Tomc (A8-0406/2017)


10. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

—   (O-000094/2017) ki so ga postavili Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa in Anna Záborská, v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano in Elly Schlein, v imenu skupine S&D, Arne Gericke, v imenu skupine ECR, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries in Norica Nicolai, v imenu skupine ALDE, Terry Reintke in Ernest Urtasun, v imenu skupine Verts/ALE, Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen in Neoklis Sylikiotis, v imenu skupine GUE/NGL, Daniela Aiuto, v imenu skupine EFDD, Komisiji: Boj proti trgovini z ženskami in dekleti za spolno in delovno izkoriščanje v EU (2017/3008(RSP)) (B8-0616/2017);

—   (O-000098/2017), ki ga je postavil Bernd Lange, v imenu odbora INTA, Komisiji: Poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju v trgovinskih sporazumih Evropske unije (2017/2988(RSP)) (B8-0617/2017);

—   (O-000100/2017) ki ga je postavila Iskra Mihaylova, v imenu odbora DEVE, Komisiji: Izvajanje Uredbe (EU) št. 2015/1839 glede specifičnih ukrepov za Grčijo (2018/2501(RSP)) (B8-0001/2018).


11. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delna zasedanja januarja 2018 (PE 616.538/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

Ponedeljek

Zahteva skupine GUE/NGL za preložitev razprave in glasovanja o poročilu Gabriela Mata (A8-0381/2017): Ohranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi.

Govorili so Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL, ki je obrazložil zahtevo, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je zahteval, da predsednik uporabi člen 175 Poslovnika, in Gabriel Mato (poročevalec), ki je nasprotoval zahtevama.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (119 za, 224 proti, 9 vzdržani) zavrnil zahtevo.

Torek

Zahteva skupine GUE/NGL, da se na dnevni red uvrsti vprašanje Svetu za ustni odgovor o pogodbi o prepovedi jedrskega orožja (O-000097/2017).

Govorili so Miguel Viegas v imenu skupine GUE/NGL, ki je obrazložil zahtevo, in Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, ki je predlagal, da se zadeva uvrsti na dnevni red februarskega zasedanja.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (144 za, 204 proti, 5 vzdržani) zavrnil zahtevo.

°
° ° °

Govoril je Mark Demesmaeker o dejstvu, da je bil skupini poslancev zavrnjen dostop do zapora Estremera, kjer so želeli obiskati pridržane katalonske separatiste, in zahtevi, da predsednik stopi v stik s španskimi oblastmi (predsednik se je seznanil z zadevo).

°
° ° °

Sreda

Ni sprememb.

Četrtek

Zahteva skupine GUE/NGL, da se na dnevni red uvrsti izjava Komisije o množičnem odpuščanju v evropskih konkurenčnih podjetjih – primer Siemensa.

Govoril je Martin Schirdewan v imenu skupine GUE/NGL, ki je obrazložil zahtevo.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (168 za, 178 proti, 12 vzdržani) zavrnil zahtevo.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik


12. Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov ***I - Energetska učinkovitost ***I - Upravljanje energetske unije ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: José Blanco López (A8-0392/2017)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o upravljanju energetske unije, spremembi Direktive 94/22/ES, Direktive 98/70/ES, Direktive 2009/31/ES, Uredbe (ES) št. 663/2009, Uredbe (ES) št. 715/2009, Direktive 2009/73/ES, Direktive Sveta 2009/119/ES, Direktive 2010/31/EU, Direktive 2012/27/EU, Direktive 2013/30/EU in Direktive Sveta (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Soporočevalca: Michèle Rivasi in Claude Turmes (A8-0402/2017)

José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi in Claude Turmes so predstavili poročila.

Govoril je Miguel Arias Cañete (član Komisije).

Govorili so Florent Marcellesi (pripravljavec mnenja odbora DEVE), Bas Eickhout (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Marijana Petir (pripravljavka mnenja odbora AGRI), Eleonora Evi (pripravljavka mnenja odbora PETI), Jytte Guteland (pripravljavka mnenja odbora ENVI), Jens Rohde (pripravljavec mnenja odbora AGRI), Seán Kelly v imenu skupine PPE, Kathleen Van Brempt v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Adam Gierek, Evžen Tošenovský v imenu skupine ECR, Fredrick Federley v imenu skupine ALDE, Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, Benedek Jávor v imenu skupine Verts/ALE, Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Tibor Szanyi in Adam Gierek, Theresa Griffin, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Kateřina Konečná in Peter Liese, in Gerben-Jan Gerbrandy.

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Govorili so Xabier Benito Ziluaga, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Gunnar Hökmark, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Pavel Telička, João Ferreira, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Olaf Stuger, Angélique Delahaye, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Kateřina Konečná, Peter Liese, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Claude Turmes, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Edouard Martin, Adam Gierek, Massimiliano Salini, Jo Leinen, Krišjānis Kariņš, Peter Kouroumbashev, Pilar Ayuso, Miapetra Kumpula-Natri in Flavio Zanonato.

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Henna Virkkunen, Inés Ayala Sender, Zoltán Balczó in Franc Bogovič.

Govoril je Miguel Arias Cañete.

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

Govorili so José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi in Claude Turmes.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.4 zapisnika z dne 17.1.2018, točka 10.5 zapisnika z dne 17.1.2018 in točka 10.6 zapisnika z dne 17.1.2018.


13. Ohranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, spremembi uredb Sveta (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1343/2011 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

Gabriel Mato je predstavil poročilo.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Govorili so Nicola Caputo (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Alain Cadec v imenu skupine PPE, Renata Briano v imenu skupine S&D, Peter van Dalen v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil John Stuart Agnew, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, Marco Affronte v imenu skupine Verts/ALE, Mike Hookem v imenu skupine EFDD, Sylvie Goddyn v imenu skupine ENF, Werner Kuhn, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Yannick Jadot, Annie Schreijer-Pierik, Isabelle Thomas in Jarosław Wałęsa.

Po postopku "catch the eye" so govorili Francisco José Millán Mon, Jérôme Lavrilleux, Marijana Petir, Seán Kelly, Notis Marias, Jan Huitema in João Ferreira.

Govorila sta Karmenu Vella in Gabriel Mato.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.3 zapisnika z dne 16.1.2018.


14. Upravljalni, ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na območju Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu (SPRFMO) ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu (SPRFMO) [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

Linnéa Engström je predstavila poročilo.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Govorili so Francisco José Millán Mon v imenu skupine PPE, Czesław Hoc v imenu skupine ECR, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, in Gabriel Mato.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govoril je Karmenu Vella.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorila je Linnéa Engström.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.1 zapisnika z dne 16.1.2018.


15. Izvajanje makroregionalnih strategij EU (razprava)

Poročilo o izvajanju makroregionalnih strategij EU [2017/2040(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017)

Andrea Cozzolino je predstavil poročilo.

Govorila je Corina Crețu (članica Komisije).

Govorili so Franc Bogovič v imenu skupine PPE, Mercedes Bresso v imenu skupine S&D, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE, Laurenţiu Rebega v imenu skupine ENF, Andrey Novakov, Tonino Picula, Krzysztof Hetman in Andor Deli.

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis, Rosa D'Amato, Ivana Maletić, John Howarth, Stanislav Polčák, Maria Grapini in Sirpa Pietikäinen.

Govorila sta Corina Crețu in Andrea Cozzolino.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.2 zapisnika z dne 16.1.2018.


16. Izvajanje Uredbe (EU) 2015/1839 o specifičnih ukrepih za Grčijo (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000100/2017) ki ga je postavila Iskra Mihaylova, v imenu odbora DEVE, Komisiji: Izvajanje Uredbe (EU) št. 2015/1839 glede specifičnih ukrepov za Grčijo (2018/2501(RSP)) (B8-0001/2018)

Iskra Mihaylova je predstavila vprašanje.

Corina Crețu (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Pascal Arimont v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Spyraki, Michela Giuffrida v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Matthijs van Miltenburg v imenu skupine ALDE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Lambert van Nistelrooij, Miltiadis Kyrkos in Manolis Kefalogiannis.

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria Spyraki, Kostas Chrysogonos in Stanislav Polčák.

Govorila je Corina Crețu.

Razprava se je zaključila.


17. Mednarodno upravljanje oceanov: agenda za prihodnost naših oceanov v okviru ciljev trajnostnega razvoja za leto 2030 (kratka predstavitev)

Poročilo o mednarodnem upravljanju oceanov: agenda za prihodnost naših oceanov v okviru ciljev trajnostnega razvoja za leto 2030 [2017/2055(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: José Inácio Faria (A8-0399/2017)

José Inácio Faria je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sirpa Pietikäinen, Linnéa Engström, Henna Virkkunen, Stanislav Polčák in Brian Hayes.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.4 zapisnika z dne 16.1.2018.


18. Ženske, enakost spolov in podnebna pravičnost (kratka predstavitev)

Poročilo o ženskah, enakosti spolov in podnebni pravičnosti [2017/2086(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Linnéa Engström (A8-0403/2017)

Linnéa Engström je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Florent Marcellesi in Marijana Petir.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.5 zapisnika z dne 16.1.2018.


19. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Ivan Štefanec, John Howarth, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Paloma López Bermejo, Jordi Solé, Jörg Meuthen, Gilles Lebreton, Zoltán Balczó, Brian Hayes, Maria Grapini, Arne Gericke, Jozo Radoš, Lynn Boylan, Josep-Maria Terricabras, Sotirios Zarianopoulos, Sirpa Pietikäinen, Andrejs Mamikins, Yana Toom, Dariusz Rosati, Neena Gill, Jasenko Selimovic, Marijana Petir, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Iuliu Winkler, Michaela Šojdrová in Stanislav Polčák.


20. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 616.538/OJMA).


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.35.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Aguilera García, Albiol Guzmán, Atkinson, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi

Zadnja posodobitev: 3. april 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov