Index 
Protokoll
PDF 237kWORD 75k
Måndagen den 15 januari 2018 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Meddelande från talmannen
 5.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning
 8.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 9.Inkomna dokument
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 11.Arbetsplan
 12.Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor ***I – Energieffektivitet ***I – Styrningen av energiunionen ***I (debatt)
 13.Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder ***I (debatt)
 14.Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet ***I (debatt)
 15.Genomförandet av EU:s makroregionala strategier (debatt)
 16.Genomförande av förordning (EU) nr 2015/1839 om särskilda åtgärder till förmån för Grekland (debatt)
 17.Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid i samband med målen för hållbar utveckling till 2030 (kortfattad redogörelse)
 18.Kvinnor, jämställdhet och klimaträttvisa (kortfattad redogörelse)
 19.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits torsdagen den 14 december 2017 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 17.05.


3. Uttalanden av talmannen

Talmannen informerade parlamentet om att Leyla Zana, 1995 års Sacharovpristagare, hade avsatts från sitt uppdrag som ledamot av Turkiets parlament. Talmannen uttryckte parlamentets solidaritet med henne och framhöll att denna avsättning var olaglig.

Talmannen uttryckte även sin oro över de ständiga kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Turkiet, som drabbar både medlemmar av den politiska oppositionen och företrädare för det civila samhället.


4. Meddelande från talmannen

Talmannen meddelade att Irlands premiärminister Leo Varadkar skulle göra ett inlägg under onsdagens första debatt, om Europas framtid (punkt 57 i det slutliga förslaget till föredragningslista), som skulle följas av andra debatter av samma typ, där Europaparlamentet skulle stå i centrum för diskussionerna om unionens framtid.


5. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


6. Parlamentets sammansättning

Josu Juaristi Abaunz hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från den 28 februari 2018.

I enlighet med artikel 4.1 och 4.3 i arbetsordningen förklarade parlamentet att denna plats var vakant från och med detta datum och skulle underrätta de berörda nationella myndigheterna om detta.


7. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit följande begäranden om utnämningar från grupperna S&D och ALDE:

EMPL-utskottet: Michael Detjen

Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna: Simona Bonafè i stället för Nicola Caputo

Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina: Nicola Caputo i stället för Simona Bonafè

CONT-utskottet: Wolf Klinz i stället för Hannu Takkula

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


8. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att flera utskott beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen:

—   LIBE-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, om ändring av förordning (EG) nr 1987/2006 och rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av förordning (EU) nr 1077/2011 (COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)). Föredragande: Monica Macovei (A8-0404/2017)

—   LIBE-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)). Föredragande: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

—   LIBE-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande (COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD). Fördragande: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen kunde ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnådde minst det medelhöga tröskelvärdet före midnatt tisdagen den 16 januari 2018 skriftligen begära att besluten att inleda förhandlingar skulle bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.


9. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1139 vad gäller intervall för fiskeridödlighet och skyddsnivåer för vissa bestånd av sill/strömming i Östersjön (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PECH

- Förslag till rådets beslut om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna (14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PECH

rådgivande utskott:

DEVE, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 256/2014 om anmälan till kommissionen av projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska unionen (COM(2017)0769 - C8-0448/2017 - 2017/0347(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/97 vad gäller tillämpningsdatum för medlemsstaternas införlivandeåtgärder (COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

JURI, IMCO

- Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism (14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

AFET, JURI

- Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism (14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

AFET, JURI

2) från parlamentets utskott, betänkanden

- * Betänkande om utnämning av Tony James Murphy till ledamot av revisionsrätten (14272/2017 - C8-0402/2017 - 2017/0820(NLE)) - utskottet CONT - Föredragande: Indrek Tarand (A8-0002/2018)

- * Betänkande om utnämning av Eva Lindström till ledamot av revisionsrätten (14085/2017 - C8-0401/2017 - 2017/0819(NLE)) - utskottet CONT - Föredragande: Indrek Tarand (A8-0003/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD)) - utskottet IMCO - utskottet JURI - Föredragande: Evelyne Gebhardt - Föredragande: Axel Voss (A8-0375/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO) (COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1343/2011 och (EU) nr 1380/2013, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 (COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

- Betänkande om Europeiska centralbankens årsrapport för 2016 (2017/2124(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (omarbetning) (COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)) - utskottet JURI - Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden (omarbetning) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: José Blanco López (A8-0392/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005 (COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)) - utskottet ECON - utskottet LIBE - Föredragande: Mady Delvaux - Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken (COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpningen av direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, om fastställande av ett anmälningsförfarande för tillståndsförfaranden och krav avseende tjänster, och om ändring av direktiv 2006/123/EG och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

- Betänkande om Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid i samband med målen för hållbar utveckling till 2030 (JOIN(2016)0049 - 2017/2055(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: José Inácio Faria (A8-0399/2017)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Max Andersson (A8-0400/2017)

- Betänkande om genomförandet av direktiv 2005/36/EG med avseende på reglering och behovet av reformer inom yrkesmässiga tjänster (2017/2073(INI)) - utskottet IMCO - Föredragande: Nicola Danti (A8-0401/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om styrningen av energiunionen och om ändring av direktiv 94/22/EG, direktiv 98/70/EG, direktiv 2009/31/EG, förordning (EG) nr 663/2009, förordning (EG) nr 715/2009, direktiv 2009/73/EG, rådets direktiv 2009/119/EG, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU och rådets direktiv (EU) 2015/652 och om upphävande av förordning (EU) nr 525/2013 (COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) - utskottet ENVI - utskottet ITRE - Föredragande: Michèle Rivasi - Föredragande: Claude Turmes (A8-0402/2017)

- Betänkande om kvinnor, jämställdhet och klimaträttvisa (2017/2086(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Linnéa Engström (A8-0403/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, om ändring av förordning (EG) nr 1987/2006 och rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av förordning (EU) nr 1077/2011 (COM(2017)0352 - C8-0216/2017 - 2017/0145(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Monica Macovei (A8-0404/2017)

- Betänkande om genomförandet av sysselsättningsinitiativet för unga i medlemsstaterna (2017/2039(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Romana Tomc (A8-0406/2017)


10. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

—   (O-000094/2017) från Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa och Anna Záborská, för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano och Elly Schlein, för S&D-gruppen, Arne Gericke, för ECR-gruppen, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries och Norica Nicolai, för ALDE-gruppen, Terry Reintke och Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen, Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen och Neoklis Sylikiotis, för GUE/NGL-gruppen, Daniela Aiuto, för EFDD-gruppen, till kommissionen: Kampen mot handeln med kvinnor och flickor för sexuellt utnyttjande och för arbetskraftsexploatering i EU (2017/3008(RSP)) (B8-0616/2017),

—   (O-000098/2017) från Bernd Lange, för utskottet INTA, till kommissionen: Kapitlen om handel och hållbar utveckling i EU:s handelsavtal (2017/2988(RSP)) (B8-0617/2017),

—   (O-000100/2017) från Iskra Mihaylova, för utskottet DEVE, till kommissionen: Genomförande av förordning (EU) nr 2015/1839 om särskilda åtgärder till förmån för Grekland (2018/2501(RSP)) (B8-0001/2018).


11. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna i janvier 2018 (PE 616.538/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits (artikel 149a i arbetsordningen):

Måndag

Begäran från GUE/NGL-gruppen om att bordlägga debatten och omröstningen om Gabriel Matos betänkande (A8-0381/2017): Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder.

Talare: Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, som redogjorde för denna begäran, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som uppmanade talmannen att tillämpa artikel 175 i arbetsordningen, och Gabriel Mato (föredragande), som motsatte sig dessa två begäranden.

Parlamentet avslog begäran genom omröstning med namnupprop (119 röster för, 224 röster emot, 9 nedlagda röster).

Tisdag

Begäran från GUE/NGL-gruppen om att lägga till frågan till rådet för muntligt besvarande om konventionen om förbud mot kärnvapen (O-000097/2017).

Talare: Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, som redogjorde för denna begäran, och Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, som föreslog att denna fråga skulle inlemmas på föredragningslistan för sammanträdesperioden i februari.

Parlamentet avslog begäran genom omröstning med namnupprop (144 röster för, 204 röster emot, 5 nedlagda röster).

°
° ° °

Talare: Mark Demesmaeker påtalade att en grupp av ledamöter nekats tillträde till fängelset i Estremera, där de önskat besöka häktade katalanska separatister och begärde att talmannen skulle kontakta de spanska myndigheterna. (Talmannen noterade detta.)

°
° ° °

Onsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Torsdag

Begäran från GUE/NGL-gruppen om att lägga till ett uttalande av kommissionen: ”Massavskedanden inom konkurrenskraftiga företag i Europa – fallet Siemens”.

Talare: Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, som redogjorde för denna begäran.

Parlamentet avslog begäran genom omröstning med namnupprop (168 röster för, 178 röster emot, 12 nedlagda röster).

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman


12. Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor ***I – Energieffektivitet ***I – Styrningen av energiunionen ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: José Blanco López (A8-0392/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om styrningen av energiunionen och om ändring av direktiv 94/22/EG, direktiv 98/70/EG, direktiv 2009/31/EG, förordning (EG) nr 663/2009, förordning (EG) nr 715/2009, direktiv 2009/73/EG, rådets direktiv 2009/119/EG, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU och rådets direktiv (EU) 2015/652 och om upphävande av förordning (EU) nr 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Michèle Rivasi och Claude Turmes (A8-0402/2017)

José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi och Claude Turmes redogjorde för betänkandena.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Florent Marcellesi (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Bas Eickhout (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Marijana Petir (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Eleonora Evi (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Jytte Guteland (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Jens Rohde (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Seán Kelly för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Adam Gierek, Evžen Tošenovský för ECR-gruppen, Fredrick Federley för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Tibor Szanyi och Adam Gierek, Theresa Griffin, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Kateřina Konečná och Peter Liese, och Gerben-Jan Gerbrandy.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Xabier Benito Ziluaga, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier, Gunnar Hökmark, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Pavel Telička, João Ferreira, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Olaf Stuger, Angélique Delahaye, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Kateřina Konečná, Peter Liese, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Claude Turmes, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Jerzy Buzek, Edouard Martin, Adam Gierek, Massimiliano Salini, Jo Leinen, Krišjānis Kariņš, Peter Kouroumbashev, Pilar Ayuso, Miapetra Kumpula-Natri och Flavio Zanonato.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Henna Virkkunen, Inés Ayala Sender, Zoltán Balczó och Franc Bogovič.

Talare: Miguel Arias Cañete.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: José Blanco López, Miroslav Poche, Michèle Rivasi och Claude Turmes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.4 i protokollet av den 17.1.2018, punkt 10.5 i protokollet av den 17.1.2018 och punkt 10.6 i protokollet av den 17.1.2018.


13. Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1343/2011 och (EU) nr 1380/2013, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

Gabriel Mato redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Nicola Caputo (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Alain Cadec för PPE-gruppen, Renata Briano för S&D-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från John Stuart Agnew, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Marco Affronte för Verts/ALE-gruppen, Mike Hookem för EFDD-gruppen, Sylvie Goddyn för ENF-gruppen, Werner Kuhn, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Yannick Jadot, Annie Schreijer-Pierik, Isabelle Thomas och Jarosław Wałęsa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Francisco José Millán Mon, Jérôme Lavrilleux, Marijana Petir, Seán Kelly, Notis Marias, Jan Huitema och João Ferreira.

Talare: Karmenu Vella och Gabriel Mato.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.3 i protokollet av den 16.1.2018.


14. Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO) [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

Linnéa Engström redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Francisco José Millán Mon för PPE-gruppen, Czesław Hoc för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, och Gabriel Mato.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Karmenu Vella.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Linnéa Engström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.1 i protokollet av den 16.1.2018.


15. Genomförandet av EU:s makroregionala strategier (debatt)

Rapport om genomförandet av EU:s makroregionala strategier [2017/2040(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017)

Andrea Cozzolino redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talare: Franc Bogovič för PPE-gruppen, Mercedes Bresso för S&D-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, Laurenţiu Rebega för ENF-gruppen, Andrey Novakov, Tonino Picula, Krzysztof Hetman och Andor Deli.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis, Rosa D'Amato, Ivana Maletić, John Howarth, Stanislav Polčák, Maria Grapini och Sirpa Pietikäinen.

Talare: Corina Crețu och Andrea Cozzolino.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.2 i protokollet av den 16.1.2018.


16. Genomförande av förordning (EU) nr 2015/1839 om särskilda åtgärder till förmån för Grekland (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000100/2017) från Iskra Mihaylova, för utskottet DEVE, till kommissionen: Genomförande av förordning (EU) nr 2015/1839 om särskilda åtgärder till förmån för Grekland (2018/2501(RSP)) (B8-0001/2018)

Iskra Mihaylova utvecklade frågan.

Corina Crețu (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Pascal Arimont för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Spyraki, Michela Giuffrida för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Lambert van Nistelrooij, Miltiadis Kyrkos och Manolis Kefalogiannis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Spyraki, Kostas Chrysogonos och Stanislav Polčák.

Talare: Corina Crețu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid i samband med målen för hållbar utveckling till 2030 (kortfattad redogörelse)

Betänkande om internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid i samband med målen för hållbar utveckling till 2030 [2017/2055(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: José Inácio Faria (A8-0399/2017)

José Inácio Faria redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sirpa Pietikäinen, Linnéa Engström, Henna Virkkunen, Stanislav Polčák och Brian Hayes.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.4 i protokollet av den 16.1.2018.


18. Kvinnor, jämställdhet och klimaträttvisa (kortfattad redogörelse)

Betänkande om kvinnor, jämställdhet och klimaträttvisa [2017/2086(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Linnéa Engström (A8-0403/2017)

Linnéa Engström redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Florent Marcellesi och Marijana Petir.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.5 i protokollet av den 16.1.2018.


19. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Ivan Štefanec, John Howarth, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Paloma López Bermejo, Jordi Solé, Jörg Meuthen, Gilles Lebreton, Zoltán Balczó, Brian Hayes, Maria Grapini, Arne Gericke, Jozo Radoš, Lynn Boylan, Josep-Maria Terricabras, Sotirios Zarianopoulos, Sirpa Pietikäinen, Andrejs Mamikins, Yana Toom, Dariusz Rosati, Neena Gill, Jasenko Selimovic, Marijana Petir, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Iuliu Winkler, Michaela Šojdrová och Stanislav Polčák.


20. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 616.538/OJMA).


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.35.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Ademov, Affronte, Agea, Agnew, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Matthews, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Aguilera García, Albiol Guzmán, Atkinson, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi

Senaste uppdatering: 3 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy