Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 16 януари 2018 г. - Страсбург

3. Заключения от заседанието на Европейския съвет от 14 и 15 декември 2017 г. (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Европейския съвет и на Комисията: Заключения от заседанието на Европейския съвет от 14 и 15 декември 2017 г. (2017/2908(RSP))

Donald Tusk (председател на Европейския съвет) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, Syed Kamall, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, Marcel de Graaff, от името на групата ENF, и Zoltán Balczó, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се: David Coburn, за да зададе въпрос „синя карта“ на Zoltán Balczó, който отговори, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, Nikolaos Chountis, Josep-Maria Terricabras, Peter Lundgren, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, David Coburn, за да зададе въпрос „синя карта“ на Elmar Brok, Maria João Rodrigues относно провеждането на разискването, Elmar Brok, който отговори на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Elena Valenciano, Helga Stevens, Rina Ronja Kari, Jörg Meuthen, Laurenţiu Rebega, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Sotirios Zarianopoulos, Andrzej Grzyb, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Roberto Gualtieri, Luis de Grandes Pascual, Richard Corbett, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Seán Kelly, Paulo Rangel, Silvia Costa, Tonino Picula и Iratxe García Pérez.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Hilde Vautmans, Martina Anderson, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Diane Dodds, Nicola Caputo и Maria Grapini.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Изказаха се: Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) и Donald Tusk.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато в 11.44 ч.)

Последно осъвременяване: 22 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност