Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο

3. Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου 2017 (συζήτηση)
CRE

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου 2017 (2017/2908(RSP))

Οι Donald Tusk (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marcel de Graaff, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι David Coburn, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Zoltán Balczó, ο οποίος απαντά, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, Νικόλαος Χουντής, Josep-Maria Terricabras, Peter Lundgren, Jean-Luc Schaffhauser, Ελευθέριος Συναδινός, Elmar Brok, David Coburn, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Elmar Brok, Maria João Rodrigues σχετικά με την πορεία της συζήτησης, Elmar Brok, ο οποίος απαντά στην ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Elena Valenciano, Helga Stevens, Rina Ronja Kari, Jörg Meuthen, Laurenţiu Rebega, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Andrzej Grzyb, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Roberto Gualtieri, Luis de Grandes Pascual, Richard Corbett, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Seán Kelly, Paulo Rangel, Silvia Costa, Tonino Picula και Iratxe García Pérez.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς, Hilde Vautmans, Martina Anderson, Γεώργιος Επιτήδειος, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Diane Dodds, Nicola Caputo και Maria Grapini.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Donald Tusk.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.44.)

Τελευταία ενημέρωση: 3 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου