Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 16 януари 2018 г. - Страсбург

10. Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 105, параграф 6 и член 106, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността)

В съответствие с член 105, параграф 6 от Правилника за дейността, председателят на Съвета на председателите на комисии уведоми председателя на Парламента, че не е било повдигнато възражение срещу:

- Препоръката на комисията ENVI за непротивопоставяне на проекта на регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията за създаване на Регистър на Съюза (D054274-02 - 2017/3013(RPS)) (B8-0041/2018)

Ако в срок от двадесет и четири часа след обявяването на пленарно заседание политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, не възразят срещу препоръката, тя се счита за приета. В противен случай тя се подлага на глaсуване.

Препоръката е на разположение на сайта Europarl в рамките на настоящата месечна сесия.

Последно осъвременяване: 22 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност