Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο

10. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 105 παράγραφος 6 και άρθρο 106 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του Κανονισμού)

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού, ο πρόεδρος της Διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών ανακοίνωσε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι δεν έχει διατυπωθεί καμία αντίρρηση κατά της:

- Σύστασης της επιτροπής ENVI περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 389/2013 της Επιτροπής για τη σύσταση ενωσιακού μητρώου (D054274-02 - 2017/3013(RPS)) (B8-0041/2018)

Εάν η εν λόγω σύσταση δεν αποτελέσει, εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων ωρών, το αντικείμενο ένστασης από μία πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο, θα θεωρείται εγκριθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα τίθεται σε ψηφοφορία.

Η σύσταση διατίθεται στο Eurοparl καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας περιόδου συνόδου.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου