Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 16 януари 2018 г. - Страсбург

13. Положението в Кения (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Кения (2018/2511(RSP))

Cecilia Malmström (член на Комисията), направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Bogdan Brunon Wenta, от името на групата PPE, Julie Ward, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Raymond Finch, от името на групата EFDD, Philippe Loiseau, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, David McAllister, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lucke, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Joachim Zeller, Neena Gill, Lola Sánchez Caldentey, Stanislav Polčák и Francisco Assis.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Jiří Pospíšil, Andi Cristea и Michela Giuffrida.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michael Gahler, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias и Georgios Epitideios.

Изказа се Cecilia Malmström.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 22 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност