Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0295(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0390/2017

Внесени текстове :

A8-0390/2017

Разисквания :

PV 16/01/2018 - 14
CRE 16/01/2018 - 14
PV 25/03/2021 - 13
PV 25/03/2021 - 15
CRE 25/03/2021 - 13
CRE 25/03/2021 - 15

Гласувания :

PV 17/01/2018 - 10.1
CRE 17/01/2018 - 10.1
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Приети текстове :

P8_TA(2018)0006
P9_TA(2021)0101

Протокол
Вторник, 16 януари 2018 г. - Страсбург

14. Контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламенти и на Съвета за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба (преработен текст) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

Klaus Buchner представи доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Marietje Schaake (докладчик по становището на комисията AFET), Christofer Fjellner, от името на групата PPE, Bernd Lange, от името на групата S&D, Sander Loones, от името на групата ECR, Anne-Marie Mineur, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Daniel Caspary, за неотдавнашното изказване на заместник-председателя Ryszard Czarnecki, относно Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (председателят прекъсна оратора, като му посочи, че се отклонява от разисквания въпрос и му напомни разпоредбите на член 162, параграф 2 от Правилника за дейността), Daniel Caspary, който продължи своето изказване по разисквания въпрос (председателят отново напомни разпоредбите на член 162, параграф 2 от Правилика за дейността), David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Janusz Zemke, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling и Arne Lietz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Klaus Buchner.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.1 от протокола от 17.1.2018 г.

Последно осъвременяване: 22 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност