Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0295(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0390/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0390/2017

Συζήτηση :

PV 16/01/2018 - 14
CRE 16/01/2018 - 14
PV 25/03/2021 - 13
PV 25/03/2021 - 15
CRE 25/03/2021 - 13
CRE 25/03/2021 - 15

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2018 - 10.1
CRE 17/01/2018 - 10.1
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0006
P9_TA(2021)0101

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο

14. Έλεγχος των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (αναδιατύπωση) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

Ο Klaus Buchner παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Marietje Schaake (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Christofer Fjellner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sander Loones, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anne-Marie Mineur, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Daniel Caspary, επί των δηλώσεων στις οποίες προέβη νωρίτερα ο Αντιπρόεδρος Ryszard Czarnecki σχετικά με τη Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή για να του υποδείξει ότι έχει απομακρυνθεί από το θέμα της συζήτησης και του υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 162 παράγραφος 2 του Κανονισμού), Daniel Caspary, ο οποίος επανέρχεται στην παρέμβασή του και στο θέμα της συζήτησης (ο Πρόεδρος επαναλαμβάνει τις διατάξεις του άρθρου 162 παράγραφος 2 του Κανονισμού), David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Janusz Zemke, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling και Arne Lietz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Klaus Buchner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου