Indekss 
Protokols
PDF 231kWORD 72k
Otrdiena, 2018. gada 16. janvāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Padomes Igaunijas prezidentūras pārskats (debates)
 3.Eiropadomes 2017. gada 14. un 15. decembra sanāksmes secinājumi (debates)
 4.Sēdes atsākšana
 5.Balsošanas laiks
  5.1.Pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumi, kas piemērojami Klusā okeāna dienvidu daļas reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (SPRFMO) konvencijas apgabalā ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.2.ES makroreģionālo stratēģiju īstenošana (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.3.Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem***I (balsošana)
  5.4.Okeānu starptautiska pārvaldība: okeānu nākotnes veidošanas darbakārtība saistībā ar 2030. gada ilgtspējīgas attīstības mērķiem (balsošana)
  5.5.Sievietes, dzimumu līdztiesība un klimatiskais taisnīgums (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Sēdes atsākšana
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Deleģētie akti un īstenošanas pasākumi (Reglamenta 105. panta 6. punkts un 106. panta 4. punkta d) apakšpunkts)
 11.ES atbalsts Kolumbijas miera procesam (debates)
 12.Stāvoklis Irānā (debates)
 13.Stāvoklis Kenijā (debates)
 14.Savienības režīma izveide divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības, tehniskās palīdzības un tranzīta kontrolei (pārstrādāta redakcija) ***I (debates)
 15.Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības nodaļas ES tirdzniecības nolīgumos (debates)
 16.Nākamās sēdes darba kārtība
 17.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.06.


2. Padomes Igaunijas prezidentūras pārskats (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Padomes Igaunijas prezidentūras pārskats (2017/2909(RSP)).

Sēdes vadītājs uzstājās ar īsu ievadrunu, kurā pateicās Igaunijai par tās prezidentūras laikā paveikto.

Jüri Ratas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Gunnar Hökmark PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Luke Ming Flanagan GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā un Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā.

Uzstājās Jean-Claude Juncker un Jüri Ratas.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

Debates tika slēgtas.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


3. Eiropadomes 2017. gada 14. un 15. decembra sanāksmes secinājumi (debates)

Eiropadomes un Komisijas paziņojums: Eiropadomes 2017. gada 14. un 15. decembra sanāksmes secinājumi (2017/2908(RSP)).

Donald Tusk (Eiropadomes priekšsēdētājs) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā, Marcel de Graaff ENF grupas vārdā un Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās David Coburn, uzdodot zilās kartītes jautājumu Zoltán Balczó, kas uz to atbildēja, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, Nikolaos Chountis, Josep-Maria Terricabras, Peter Lundgren, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, David Coburn, uzdodot zilās kartītes jautājumu Elmar Brok, Maria João Rodrigues par debašu norisi, Elmar Brok, kas atbildēja uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Elena Valenciano, Helga Stevens, Rina Ronja Kari, Jörg Meuthen, Laurenţiu Rebega, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Sotirios Zarianopoulos, Andrzej Grzyb, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Roberto Gualtieri, Luis de Grandes Pascual, Richard Corbett, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Seán Kelly, Paulo Rangel, Silvia Costa, Tonino Picula un Iratxe García Pérez.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Hilde Vautmans, Martina Anderson, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Diane Dodds, Nicola Caputo un Maria Grapini.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

Uzstājās Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) un Donald Tusk.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.44.)


SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

4. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.03.

Uzstājās László Tőkés par Rumānijas premjerministra Mihai Tudose paziņojumiem attiecībā uz ungāru valodā runājošās Székler minoritātes karoga izstādīšanu Rumānijā, Eleonora Forenza par kādas personas, kas balotējas Lombardijas reģionālajās vēlēšanās, rasistiskajiem izteikumiem, Maria Grapini, kura iebilda pret László Tőkés pausto viedokli, Stelios Kouloglou par prezidenta Donalda Trumpa izteikumiem attiecībā uz atsevišķām valstīm un Patrizia Toia, pievienojoties Eleonora Forenza paustajam viedoklim.

Uzstājās Gerard Batten, vērtējot iepriekšējās uzstāšanās, kuras, viņaprāt, nebija uzskatāmas par Reglamenta neievērošanu.


5. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


5.1. Pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumi, kas piemērojami Klusā okeāna dienvidu daļas reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (SPRFMO) konvencijas apgabalā ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumus, kas piemērojami Klusā okeāna dienvidu daļas reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (SPRFMO) konvencijas apgabalā [COM(2017)0128 – C8-0121/2017 - 2017/0056(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Linnéa Engström (A8-0377/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0001.

Pēc balsošanas uzstājās Linnéa Engström (referente), pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


5.2. ES makroreģionālo stratēģiju īstenošana (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par ES makroreģionālo stratēģiju īstenošanu [2017/2040(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0002).


5.3. Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zvejas resursu saglabāšanu un jūras ekosistēmu aizsardzību ar tehniskiem pasākumiem un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1224/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1343/2011 un (ES) Nr. 1380/2013 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 894/97, (EK) Nr. 850/98, (EK) Nr. 2549/2000, (EK) Nr. 254/2002, (EK) Nr. 812/2004 un (EK) Nr. 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Gabriel Mato (A8-0381/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0003).

Pēc balsošanas uzstājās Gabriel Mato (referents), pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

Uzstāšanās

James Carver, Knut Fleckenstein un Enrique Calvet Chambon, pieprasot balsot elektroniski (Parlaments apstiprināja pieprasījumu un, sākot ar grozījumu Nr. 241, balsoja elektroniski), Marc Tarabella – par balsošanas norisi un Gabriel Mato (referents) – par grozījumu Nr. 252.


5.4. Okeānu starptautiska pārvaldība: okeānu nākotnes veidošanas darbakārtība saistībā ar 2030. gada ilgtspējīgas attīstības mērķiem (balsošana)

Ziņojums par okeānu starptautisku pārvaldību: okeānu nākotnes veidošanas darbakārtība saistībā ar 2030. gada ilgtspējīgas attīstības mērķiem [2017/2055(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: José Inácio Faria (A8-0399/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0004).


5.5. Sievietes, dzimumu līdztiesība un klimatiskais taisnīgums (balsošana)

Ziņojums par sievietēm, dzimumu līdztiesību un klimatisko taisnīgumu [2017/2086(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Linnéa Engström (A8-0403/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0005).


6. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Linnéa Engström ziņojums - A8-0377/2017
Urszula Krupa un Daniel Hannan

Andrea Cozzolino ziņojums - A8-0389/2017
Danuta Jazłowiecka, Momchil Nekov, Stanislav Polčák un Michela Giuffrida

Gabriel Mato ziņojums - A8-0381/2017
Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, John Flack, Sander Loones, Younous Omarjee, Igor Šoltes, Diane James, Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jiří Pospíšil, Alex Mayer un Stanislav Polčák

José Inácio Faria ziņojums - A8-0399/2017
Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák un Seán Kelly

Linnéa Engström ziņojums - A8-0403/2017
Urszula Krupa, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez un Dubravka Šuica


7. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.54.)


SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

8. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


10. Deleģētie akti un īstenošanas pasākumi (Reglamenta 105. panta 6. punkts un 106. panta 4. punkta d) apakšpunkts)

Saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs ir paziņojis Parlamenta priekšsēdētājam, ka nav izteikti iebildumi pret turpmāk minētajiem ieteikumiem.

- ENVI komitejas ieteikums par iebildumu neizteikšanu pret projektu Komisijas regulai, ar kuru groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 389/2013, ar ko izveido Savienības reģistru (D054274-02 - 2017/3013(RPS)) (B8-0041/2018).

Ja kāda politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, 24 stundu laikā nebūs iebilduši pret šo ieteikumu, to uzskatīs par apstiprinātu. Pretējā gadījumā to iesniegs balsošanai.

Ieteikums ir pieejams tīmekļa vietnē “Europarl” attiecīgās sesijas laikā.


11. ES atbalsts Kolumbijas miera procesam (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ES atbalsts Kolumbijas miera procesam (2017/3021(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Luis de Grandes Pascual PPE grupas vārdā, Ramón Jáuregui Atondo S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Tania González Peñas GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Marie-Christine Arnautu ENF grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Renate Weber, João Pimenta Lopes, Josep-Maria Terricabras, James Carver, Georg Mayer, Elmar Brok, Francisco Assis, Javier Nart, Javier Couso Permuy, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Soraya Post, Hilde Vautmans, Helmut Scholz, Laima Liucija Andrikienė, Javi López, Josu Juaristi Abaunz, Francisco José Millán Mon, Isabella De Monte, Alojz Peterle, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Andi Cristea, Boris Zala un Elly Schlein.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Julie Ward, Lampros Fountoulis, Nicola Caputo un Georgios Epitideios.

Uzstājās Christos Stylianides.

SĒDI VADA: Lívia JÁRÓKA
Priekšsēdētāja vietniece

Debates tika slēgtas.


12. Stāvoklis Irānā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Irānā (2018/2510(RSP)).

Johannes Hahn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās David McAllister PPE grupas vārdā, Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Jörg Meuthen EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Udo Voigt, pie grupām nepiederošs deputāts, Cristian Dan Preda, Josef Weidenholzer, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, Raymond Finch, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Tunne Kelam, Javi López, David Campbell Bannerman, Hilde Vautmans, Javier Couso Permuy, Lars Adaktusson, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Urmas Paet un Jaromír Štětina.

SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Jytte Guteland, Jan Zahradil, Jozo Radoš, Stanislav Polčák, Eugen Freund, Frédérique Ries, Heinz K. Becker, Neena Gill, Beatriz Becerra Basterrechea, Jiří Pospíšil, Cécile Kashetu Kyenge un Andi Cristea.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Nicola Caputo, João Pimenta Lopes, Eleftherios Synadinos, Milan Zver, Doru-Claudian Frunzulică, Konstantinos Papadakis, Eduard Kukan, Jean-Paul Denanot un Csaba Sógor.

Uzstājās Julie Ward – par brīvā mikrofona procedūras organizāciju, un Johannes Hahn.

Debates tika slēgtas.


13. Stāvoklis Kenijā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Kenijā (2018/2511(RSP)).

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Bogdan Brunon Wenta PPE grupas vārdā, Julie Ward S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Raymond Finch EFDD grupas vārdā, Philippe Loiseau ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, David McAllister, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lucke, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Joachim Zeller, Neena Gill, Lola Sánchez Caldentey, Stanislav Polčák un Francisco Assis.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jiří Pospíšil, Andi Cristea un Michela Giuffrida.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michael Gahler, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias un Georgios Epitideios.

Uzstājās Cecilia Malmström.

Debates tika slēgtas.


14. Savienības režīma izveide divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības, tehniskās palīdzības un tranzīta kontrolei (pārstrādāta redakcija) ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības, tehniskās palīdzības un tranzīta kontrolei (pārstrādāta redakcija) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Klaus Buchner (A8-0390/2017).

Klaus Buchner iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Marietje Schaake (AFET komitejas atzinuma sagatavotāja), Christofer Fjellner PPE grupas vārdā, Bernd Lange S&D grupas vārdā, Sander Loones ECR grupas vārdā, Anne-Marie Mineur GUE/NGL grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Daniel Caspary – par priekšsēdētāja vietnieka Ryszard Czarnecki nesenajiem izteikumiem attiecībā uz Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (sēdes vadītājs pārtrauca runātāju, atgādinot viņam Reglamenta 162. panta 2. punktu un norādot, ka viņš ir novirzījies no debašu temata), Daniel Caspary, kas turpināja iesākto runu un izteicās arī par debašu tematu (sēdes vadītājs atkal atgādināja Reglamenta 162. panta 2. punktu), David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Janusz Zemke, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling un Arne Lietz.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias un Georgios Epitideios.

Uzstājās Cecilia Malmström un Klaus Buchner.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.1.2018. protokola 10.1. punkts.


15. Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības nodaļas ES tirdzniecības nolīgumos (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000098/2017) un kuru uzdeva Bernd Lange INTA komitejas vārdā Komisijai: Tirdzniecībai un ilgtspējīgai attīstībai veltītu sadaļu iekļaušana ES tirdzniecības nolīgumos (2017/2988(RSP)) (B8-0617/2017).

Bernd Lange izvērsa jautājumu.

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Iuliu Winkler PPE grupas vārdā, Alessia Maria Mosca S&D grupas vārdā un Jan Zahradil ECR grupas vārdā.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Charles Goerens ALDE grupas vārdā, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā, France Jamet, Jarosław Wałęsa, Jeppe Kofod, Arne Gericke, Anne-Marie Mineur, Reinhard Bütikofer, Ramona Nicole Mănescu, David Martin, Notis Marias, Eleonora Forenza, Klaus Buchner, Mairead McGuinness, Maria Arena, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Joachim Schuster, Max Andersson, Jude Kirton-Darling, Bronis Ropė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández un Karoline Graswander-Hainz.

Uzstājās Cecilia Malmström.

Debates tika slēgtas.


16. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 616.538/OJME).


17. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 21.57.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Aguilera García, Albiol Guzmán, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 3. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika