Index 
Notulen
PDF 230kWORD 72k
Dinsdag 16 januari 2018 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Balans van het Estse voorzitterschap (debat)
 3.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad op 14 en 15 december 2017 (debat)
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Stemmingen
  5.1.Beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de regionale organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.2.Uitvoering van de macroregionale strategieën van de EU (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.3.Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen***I (stemming)
  5.4.Internationale oceaangovernance: een agenda voor de toekomst van onze oceanen in de context van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling voor 2030 (stemming)
  5.5.Vrouwen, gendergelijkheid en klimaatrechtvaardigheid (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 105, lid 6, en artikel 106, lid 4, onder d), van het Reglement)
 11.EU-steun voor het vredesproces in Colombia (debat)
 12.Situatie in Iran (debat)
 13.Situatie in Kenia (debat)
 14.Controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik ***I (debat)
 15.De hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling in de handelsovereenkomsten van de EU (debat)
 16.Agenda van de volgende vergadering
 17.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.06 uur geopend.


2. Balans van het Estse voorzitterschap (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Balans van het Estse voorzitterschap (2017/2909(RSP))

De Voorzitter houdt een korte inleidende toespraak waarin hij het Estse voorzitterschap bedankt voor de verrichte werkzaamheden.

Jüri Ratas (fungerend voorzitter van de Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Gunnar Hökmark, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker en Jüri Ratas.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)


3. Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad op 14 en 15 december 2017 (debat)

Verklaring van de Europese Raad en de Commissie: Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad op 14 en 15 december 2017 (2017/2908(RSP))

Donald Tusk (voorzitter van de Europese Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, Marcel de Graaff, namens de ENF-Fractie, en Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door David Coburn, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Zoltán Balczó, die hierop ingaat, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, Nikolaos Chountis, Josep-Maria Terricabras, Peter Lundgren, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, David Coburn, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Elmar Brok, Maria João Rodrigues, over het verloop van het debat, Elmar Brok, die antwoordt op de " blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Elena Valenciano, Helga Stevens, Rina Ronja Kari, Jörg Meuthen, Laurenţiu Rebega, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Sotirios Zarianopoulos, Andrzej Grzyb, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Roberto Gualtieri, Luis de Grandes Pascual, Richard Corbett, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Seán Kelly, Paulo Rangel, Silvia Costa, Tonino Picula en Iratxe García Pérez.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Hilde Vautmans, Martina Anderson, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Diane Dodds, Nicola Caputo en Maria Grapini.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (eerste vicevoorzitter van de Commissie) en Donald Tusk.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 11.44 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

4. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.03 uur hervat.

Het woord wordt gevoerd door László Tőkés, over de verklaringen van de Roemeense premier Mihai Tudose met betrekking tot het tonen van de vlag van de Hongaarstalige minderheid Sicule/Székler in Roemenië, Eleonora Forenza, over de racistische uitlatingen van een van de kandidaten voor de regionale verkiezingen in Lombardije, Maria Grapini, die protesteert tegen de woorden van László Tőkés, Stelios Kouloglou, over de verklaringen van president Donald Trump ten aanzien van bepaalde landen, en Patrizia Toia, die instemt met de woorden van Eleonora Forenza.

Het woord wordt gevoerd door Gerard Batten, over de opmerkingen van voorgaande sprekers, die – volgens hem – geen betrekking hebben op het Reglement.


5. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. Beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de regionale organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de regionale organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan (SPRFMO) [COM(2017)0128 – C8-0121/2017 - 2017/0056(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0001)

Het woord wordt gevoerd door Linnéa Engström (rapporteur), na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.


5.2. Uitvoering van de macroregionale strategieën van de EU (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de uitvoering van de macroregionale strategieën van de EU [2017/2040(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0002)


5.3. Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instandhouding van visbestanden en de bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1098/2007 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en de Verordeningen (EU) nr. 1343/2011 en (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 894/97, (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2549/2000, (EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 812/2004 en (EG) nr. 2187/2005 van de Raad [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0003)

Het woord wordt gevoerd door Gabriel Mato (rapporteur), na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.

Het woord werd gevoerd door:

James Carver, Knut Fleckenstein en Enrique Calvet Chambon, die verzoeken om een elektronische stemming (het Parlement keurt het verzoek goed en stemt elektronisch vanaf de stemming over amendement 241), Marc Tarabella, over het verloop van de stemmingen, en Gabriel Mato (rapporteur), over amendement 252.


5.4. Internationale oceaangovernance: een agenda voor de toekomst van onze oceanen in de context van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling voor 2030 (stemming)

Verslag over internationale oceaangovernance: een agenda voor de toekomst van onze oceanen in de context van de SDG's voor 2030 [2017/2055(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: José Inácio Faria (A8-0399/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0004)


5.5. Vrouwen, gendergelijkheid en klimaatrechtvaardigheid (stemming)

Verslag over vrouwen, gendergelijkheid en klimaatrechtvaardigheid [2017/2086(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0403/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0005)


6. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Linnéa Engström - A8-0377/2017
Urszula Krupa en Daniel Hannan

Verslag Andrea Cozzolino - A8-0389/2017
Danuta Jazłowiecka, Momchil Nekov, Stanislav Polčák en Michela Giuffrida

Verslag Gabriel Mato - A8-0381/2017
Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, John Flack, Sander Loones, Younous Omarjee, Igor Šoltes, Diane James, Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jiří Pospíšil, Alex Mayer en Stanislav Polčák

Verslag José Inácio Faria - A8-0399/2017
Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák en Seán Kelly

Verslag Linnéa Engström - A8-0403/2017
Urszula Krupa, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez en Dubravka Šuica.


7. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.54 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

8. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.00 uur hervat.


9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


10. Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 105, lid 6, en artikel 106, lid 4, onder d), van het Reglement)

Overeenkomstig artikel 105, lid 6, van het Reglement deelt de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters aan de Voorzitter van het Parlement mede dat geen enkel bezwaar is gemaakt tegen:

- Aanbeveling van de Commissie ENVI om geen bezwaar te maken tegen het ontwerp van verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 389/2013 van de Commissie tot instelling van een EU-register (D054274-02 - 2017/3013(RPS)) (B8-0041/2018)

Indien binnen een termijn van vierentwintig uur tegen deze aanbeveling geen bezwaar wordt gemaakt door een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, dan wordt zij geacht te zijn goedgekeurd. Is dit wel het geval, dan wordt zij in stemming gebracht.

De aanbeveling staat gedurende deze vergaderperiode op Europarl.


11. EU-steun voor het vredesproces in Colombia (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: EU-steun voor het vredesproces in Colombia (2017/3021(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Luis de Grandes Pascual, namens de PPE-Fractie, Ramón Jáuregui Atondo, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Tania González Peñas, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Marie-Christine Arnautu, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Renate Weber, João Pimenta Lopes, Josep-Maria Terricabras, James Carver, Georg Mayer, Elmar Brok, Francisco Assis, Javier Nart, Javier Couso Permuy, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Soraya Post, Hilde Vautmans, Helmut Scholz, Laima Liucija Andrikienė, Javi López, Josu Juaristi Abaunz, Francisco José Millán Mon, Isabella De Monte, Alojz Peterle, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Andi Cristea, Boris Zala en Elly Schlein.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Julie Ward, Lampros Fountoulis, Nicola Caputo en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.


12. Situatie in Iran (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Iran (2018/2510(RSP))

Johannes Hahn (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door David McAllister, namens de PPE-Fractie, Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Jörg Meuthen, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Udo Voigt, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Josef Weidenholzer, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, Raymond Finch, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Tunne Kelam, Javi López, David Campbell Bannerman, Hilde Vautmans, Javier Couso Permuy, Lars Adaktusson, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Urmas Paet en Jaromír Štětina.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jytte Guteland, Jan Zahradil, Jozo Radoš, Stanislav Polčák, Eugen Freund, Frédérique Ries, Heinz K. Becker, Neena Gill, Beatriz Becerra Basterrechea, Jiří Pospíšil, Cécile Kashetu Kyenge en Andi Cristea.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Nicola Caputo, João Pimenta Lopes, Eleftherios Synadinos, Milan Zver, Doru-Claudian Frunzulică, Konstantinos Papadakis, Eduard Kukan, Jean-Paul Denanot en Csaba Sógor.

Het woord wordt gevoerd door Julie Ward, over de organisatie van de "catch the eye"-procedure, en Johannes Hahn.

Het debat wordt gesloten.


13. Situatie in Kenia (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Kenia (2018/2511(RSP))

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, namens de PPE-Fractie, Julie Ward, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Maria Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Raymond Finch, namens de EFDD-Fractie, Philippe Loiseau, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, David McAllister, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lucke, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Joachim Zeller, Neena Gill, Lola Sánchez Caldentey, Stanislav Polčák en Francisco Assis.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jiří Pospíšil, Andi Cristea en Michela Giuffrida.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michael Gahler, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

Het debat wordt gesloten.


14. Controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een EU-regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (herschikking) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

Klaus Buchner leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marietje Schaake (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Christofer Fjellner, namens de PPE-Fractie, Bernd Lange, namens de S&D-Fractie, Sander Loones, namens de ECR-Fractie, Anne-Marie Mineur, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Daniel Caspary, over de recente uitlatingen van ondervoorzitter Ryszard Czarnecki ten aanzien van Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (de Voorzitter onderbreekt de spreker om hem erop te wijzen dat hij is afgedwaald van het onderwerp van het debat en herinnert hem aan de bepalingen van artikel 162, lid 2, van het Reglement), Daniel Caspary, die terugkomt op zijn opmerkingen en op het onderwerp van het debat (de Voorzitter wijst nogmaals op de bepalingen van artikel 162, lid 2, van het Reglement), David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Janusz Zemke, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling en Arne Lietz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Klaus Buchner.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.1 van de notulen van 17.1.2018.


15. De hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling in de handelsovereenkomsten van de EU (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000098/2017) van Bernd Lange, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling in handelsovereenkomsten van de Europese Unie (2017/2988(RSP)) (B8-0617/2017)

Bernd Lange licht de vraag toe.

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Iuliu Winkler, namens de PPE-Fractie, Alessia Maria Mosca, namens de S&D-Fractie, en Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, France Jamet, Jarosław Wałęsa, Jeppe Kofod, Arne Gericke, Anne-Marie Mineur, Reinhard Bütikofer, Ramona Nicole Mănescu, David Martin, Notis Marias, Eleonora Forenza, Klaus Buchner, Mairead McGuinness, Maria Arena, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Joachim Schuster, Max Andersson, Jude Kirton-Darling, Bronis Ropė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández en Karoline Graswander-Hainz.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

Het debat wordt gesloten.


16. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 616.538/OJME).


17. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 21.57 uur gesloten.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Aguilera García, Albiol Guzmán, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi

Laatst bijgewerkt op: 3 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid