Indeks 
Protokół
PDF 233kWORD 72k
Wtorek, 16 stycznia 2018 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Bilans estońskiej prezydencji Rady (debata)
 3.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 14-15 grudnia 2017 r. (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Głosowanie
  
5.1.Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.2.Wdrażanie strategii makroregionalnych UE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.3.Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych***I (głosowanie)
  
5.4.Międzynarodowe zarządzanie oceanami – program działań na rzecz przyszłości oceanów w kontekście celów zrównoważonego rozwoju do roku 2030 (głosowanie)
  
5.5.Kobiety, równouprawnienie płci i sprawiedliwość klimatyczna (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 105 ust. 6 oraz art. 106 ust. 4 lit. d) Regulaminu)
 11.Wsparcie UE na rzecz procesu pokojowego w Kolumbii (debata)
 12.Sytuacja w Iranie (debata)
 13.Sytuacja w Kenii (debata)
 14.Kontrola wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ***I (debata)
 15.Rozdziały dotyczące handlu i zrównoważonego rozwoju w umowach handlowych zawieranych przez UE (debata)
 16.Porządek obrad następnego posiedzenia
 17.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.06.


2. Bilans estońskiej prezydencji Rady (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Bilans estońskiej prezydencji Rady (2017/2909(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie przemówienie wprowadzające, w którym podziękował prezydencji estońskiej za wykonaną pracę.

Jüri Ratas (urzędujący przewodniczący Rady) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrał Gunnar Hökmark w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Luke Ming Flanagan w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE i Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD.

Głos zabrali: Jean-Claude Juncker i Jüri Ratas.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


3. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 14-15 grudnia 2017 r. (debata)

Oświadczenie Rady Europejskiej i Komisji: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 14-15 grudnia 2017 r. (2017/2908(RSP))

Donald Tusk (przewodniczący Rady Europejskiej) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, Marcel de Graaff w imieniu grupy ENF, i Zoltán Balczó niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: David Coburn, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Zoltánowi Balczó, który udzielił odpowiedzi, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, Nikolaos Chountis, Josep-Maria Terricabras, Peter Lundgren, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, David Coburn, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Elmarowi Brokowi, Maria João Rodrigues w sprawie przebiegu debaty, Elmar Brok, który udzielił odpowiedzi na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Elena Valenciano, Helga Stevens, Rina Ronja Kari, Jörg Meuthen, Laurenţiu Rebega, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Sotirios Zarianopoulos, Andrzej Grzyb, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego, Roberto Gualtieri, Luis de Grandes Pascual, Richard Corbett, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Seána Kelly'ego, Paulo Rangel, Silvia Costa, Tonino Picula i Iratxe García Pérez.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Hilde Vautmans, Martina Anderson, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Diane Dodds, Nicola Caputo i Maria Grapini.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Głos zabrali: Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) i Donald Tusk.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.44.)


PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

4. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.03.

Głos zabrali: László Tőkés, w sprawie oświadczeń złożonych przez premiera Rumunii Mihai'a Tudose dotyczących eksponowania flagi węgierskojęzycznej mniejszości Sekelów/Szeklerów w Rumunii, Eleonora Forenza, w sprawie uwag rasistowskich wygłoszonych przez jednego z kandydatow w wyborach regionalnych w Lombardii, Maria Grapini, która zaprotestowała przeciwko wystąpieniu László Tőkésa, Stelios Kouloglou, w sprawie oświadczeń prezydenta Donalda Trumpa na temat niektórych państw, i Patrizia Toia, która poparła wystąpienie Eleonory Forenzy.

Głos zabrał Gerard Batten, w sprawie wcześniejszych wypowiedzi, które według niego nie stanowią wniosków w sprawie przestrzegania Regulaminu.


5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


5.1. Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku (SPRFMO) [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0001

Głos zabrała Linnéa Engström (sprawozdawczyni), po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


5.2. Wdrażanie strategii makroregionalnych UE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania strategii makroregionalnych UE [2017/2040(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0002)


5.3. Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zachowania zasobów rybnych i ochrony ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1224/2009 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 i (UE) nr 1380/2013 oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 894/97, (WE) nr 850/98, (WE) nr 2549/2000, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 812/2004 i (WE) nr 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0003)

Głos zabrał Gabriel Mato (sprawozdawca), po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.

Wystąpienia

James Carver, Knut Fleckenstein i Enrique Calvet Chambon z wnioskiem o przeprowadzenie głosowania elektronicznego (Parlament zatwierdził wniosek i przeprowadził głosowanie elektroniczne począwszy od głosowania nad poprawką 241), Marc Tarabella w sprawie przebiegu głosowania, i Gabriel Mato (sprawozdawca) w sprawie poprawki 252.


5.4. Międzynarodowe zarządzanie oceanami – program działań na rzecz przyszłości oceanów w kontekście celów zrównoważonego rozwoju do roku 2030 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie międzynarodowego zarządzania oceanami – programu działań na rzecz przyszłości oceanów w kontekście celów zrównoważonego rozwoju do roku 2030 [2017/2055(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: José Inácio Faria (A8-0399/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0004)


5.5. Kobiety, równouprawnienie płci i sprawiedliwość klimatyczna (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie kobiet, równouprawnienia płci i sprawiedliwości klimatycznej [2017/2086(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Linnéa Engström (A8-0403/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0005)


6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Linnéa Engström - A8-0377/2017
Urszula Krupa i Daniel Hannan

Sprawozdanie Andrea Cozzolino - A8-0389/2017
Danuta Jazłowiecka, Momchil Nekov, Stanislav Polčák i Michela Giuffrida

Sprawozdanie Gabriel Mato - A8-0381/2017
Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, John Flack, Sander Loones, Younous Omarjee, Igor Šoltes, Diane James, Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jiří Pospíšil, Alex Mayer i Stanislav Polčák

Sprawozdanie José Inácio Faria - A8-0399/2017
Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák i Seán Kelly

Sprawozdanie Linnéa Engström - A8-0403/2017
Urszula Krupa, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez i Dubravka Šuica.


7. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.54.)


PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

8. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


10. Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 105 ust. 6 oraz art. 106 ust. 4 lit. d) Regulaminu)

Zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji powiadomił przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, że nie zgłoszono sprzeciwu wobec:

- Zalecenia komisji ENVI w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Komisji nr 389/2013 ustanawiające rejestr Unii (D054274-02 - 2017/3013(RPS)) (B8-0041/2018)

Jeżeli w terminie dwudziestu czterech godzin żadna grupa polityczna ani posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg nie wyrażą sprzeciwu wobec tego zalecenia, uzna się je za przyjęte. W przeciwnym razie zostanie poddane pod głosowanie.

Zalecenie jest dostępne na stronie Europarl przez cały czas trwania obecnej sesji plenarnej.


11. Wsparcie UE na rzecz procesu pokojowego w Kolumbii (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Wsparcie UE na rzecz procesu pokojowego w Kolumbii (2017/3021(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Luis de Grandes Pascual w imieniu grupy PPE, Ramón Jáuregui Atondo w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Izaskun Bilbao Barandikę, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Tania González Peñas w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Arnautu w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Renate Weber, João Pimenta Lopes, Josep-Maria Terricabras, James Carver, Georg Mayer, Elmar Brok, Francisco Assis, Javier Nart, Javier Couso Permuy, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Soraya Post, Hilde Vautmans, Helmut Scholz, Laima Liucija Andrikienė, Javi López, Josu Juaristi Abaunz, Francisco José Millán Mon, Isabella De Monte, Alojz Peterle, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Andi Cristea, Boris Zala i Elly Schlein.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Julie Ward, Lampros Fountoulis, Nicola Caputo i Georgios Epitideios.

Głos zabrał Christos Stylianides.

PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

Debata została zamknięta.


12. Sytuacja w Iranie (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Iranie (2018/2510(RSP))

Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: David McAllister w imieniu grupy PPE, Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Jörg Meuthen w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Udo Voigt niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Josef Weidenholzer, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, Raymond Finch, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Tunne Kelam, Javi López, David Campbell Bannerman, Hilde Vautmans, Javier Couso Permuy, Lars Adaktusson, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Urmas Paet i Jaromír Štětina.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Jytte Guteland, Jan Zahradil, Jozo Radoš, Stanislav Polčák, Eugen Freund, Frédérique Ries, Heinz K. Becker, Neena Gill, Beatriz Becerra Basterrechea, Jiří Pospíšil, Cécile Kashetu Kyenge i Andi Cristea.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Marijana Petir, Nicola Caputo, João Pimenta Lopes, Eleftherios Synadinos, Milan Zver, Doru-Claudian Frunzulică, Konstantinos Papadakis, Eduard Kukan, Jean-Paul Denanot i Csaba Sógor.

Głos zabrali Julie Ward, w sprawie organizacji procedury pytań z sali, i Johannes Hahn.

Debata została zamknięta.


13. Sytuacja w Kenii (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Kenii (2018/2511(RSP))

Cecilia Malmström (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta w imieniu grupy PPE, Julie Ward w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Raymond Finch w imieniu grupy EFDD, Philippe Loiseau w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, David McAllister, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lucke, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Joachim Zeller, Neena Gill, Lola Sánchez Caldentey, Stanislav Polčák i Francisco Assis.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jiří Pospíšil, Andi Cristea i Michela Giuffrida.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michael Gahler, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias i Georgios Epitideios.

Głos zabrała Cecilia Malmström.

Debata została zamknięta.


14. Kontrola wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (przekształcenie) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

Klaus Buchner przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Marietje Schaake (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFET), Christofer Fjellner w imieniu grupy PPE, Bernd Lange w imieniu grupy S&D, Sander Loones w imieniu grupy ECR, Anne-Marie Mineur w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Daniel Caspary, w sprawie uwag poczynionych niedawno przez wiceprzewodniczącego Ryszarda Czarneckiego wobec Róży Gräfin von Thun und Hohenstein (przewodniczący przerwał mówcy i zaznaczył, że ten odbiegł od tematu debaty, oraz przypomniał mu przepisy art. 162 ust. 2 Regulaminu), Daniel Caspary, który odniósł się do swojej wypowiedzi i do tematu debaty (przewodniczący powtórzył przepisy art.162 ust. 2 Regulaminu), David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Janusz Zemke, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling i Arne Lietz.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias i Georgios Epitideios.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Klaus Buchner.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.1 protokołu z dnia 17.1.2018.


15. Rozdziały dotyczące handlu i zrównoważonego rozwoju w umowach handlowych zawieranych przez UE (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000098/2017) które skierował Bernd Lange, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Rozdziały dotyczące handlu i zrównoważonego rozwoju w umowach handlowych zawieranych przez UE (2017/2988(RSP)) (B8-0617/2017)

Bernd Lange rozwinął pytanie.

Cecilia Malmström (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Iuliu Winkler w imieniu grupy PPE, Alessia Maria Mosca w imieniu grupy S&D i Jan Zahradil w imieniu grupy ECR.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Charles Goerens w imieniu grupy ALDE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, France Jamet, Jarosław Wałęsa, Jeppe Kofod, Arne Gericke, Anne-Marie Mineur, Reinhard Bütikofer, Ramona Nicole Mănescu, David Martin, Notis Marias, Eleonora Forenza, Klaus Buchner, Mairead McGuinness, Maria Arena, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Joachim Schuster, Max Andersson, Jude Kirton-Darling, Bronis Ropė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández i Karoline Graswander-Hainz.

Głos zabrała Cecilia Malmström.

Debata została zamknięta.


16. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 616.538/OJME).


17. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 21.57.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Sekretarz generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Aguilera García, Albiol Guzmán, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi

Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności