Kazalo 
Zapisnik
PDF 222kWORD 72k
Torek, 16. januar 2018 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Pregled estonskega predsedovanja (razprava)
 3.Sklepi zasedanja Evropskega sveta 14. in 15. decembra 2017 (razprava)
 4.Nadaljevanje seje
 5.Čas glasovanja
  
5.1.Upravljalni, ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na območju Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.2.Izvajanje makroregionalnih strategij EU (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.3.Ohranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi***I (glasovanje)
  
5.4.Mednarodno upravljanje oceanov: agenda za prihodnost naših oceanov v okviru ciljev trajnostnega razvoja za leto 2030 (glasovanje)
  
5.5.Ženske, enakost spolov in podnebna pravičnost (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanj
 8.Nadaljevanje seje
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Delegirani akti in izvedbeni ukrepi (člen 105(6) in člen 106(4)(d) Poslovnika)
 11.Podpora EU kolumbijskemu mirovnemu procesu (razprava)
 12.Razmere v Iranu (razprava)
 13.Razmere v Keniji (razprava)
 14.Nadzor izvoza, prenosa, posredovanja, tehnične pomoči in tranzita blaga z dvojno rabo ***I (razprava)
 15.Poglavji o trgovini in trajnostnem razvoju v trgovinskih sporazumih EU (razprava)
 16.Dnevni red naslednje seje
 17.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.06.


2. Pregled estonskega predsedovanja (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Pregled estonskega predsedovanja (2017/2909(RSP))

Predsednik se je v kratem uvodnem nagovoru zahvalil estonskemu predsedstvu za opravljeno delo.

Jüri Ratas (predsedujoči Svetu) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govoril je Gunnar Hökmark v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Luke Ming Flanagan v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, in Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD.

Govorila sta Jean-Claude Juncker in Jüri Ratas.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)


3. Sklepi zasedanja Evropskega sveta 14. in 15. decembra 2017 (razprava)

Izjavi Evropskega sveta in Komisije: Sklepi zasedanja Evropskega sveta 14. in 15. decembra 2017 (2017/2908(RSP))

Donald Tusk (predsednik Evropskega sveta) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, Syed Kamall v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine GUE/NGL, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD, Marcel de Graaff v imenu skupine ENF, in Zoltán Balczó samostojni poslanec.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Govorili so David Coburn, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Zoltánu Balczóju, ki je nanj odgovoril, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, Nikolaos Chountis, Josep-Maria Terricabras, Peter Lundgren, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, David Coburn, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Elmarju Broku, Maria João Rodrigues o poteku razprave, Elmar Brok, ki je odgovoril na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Elena Valenciano, Helga Stevens, Rina Ronja Kari, Jörg Meuthen, Laurenţiu Rebega, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Sotirios Zarianopoulos, Andrzej Grzyb, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Roberto Gualtieri, Luis de Grandes Pascual, Richard Corbett, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Seán Kelly, Paulo Rangel, Silvia Costa, Tonino Picula in Iratxe García Pérez.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Hilde Vautmans, Martina Anderson, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Diane Dodds, Nicola Caputo in Maria Grapini.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

Govorila sta Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) in Donald Tusk.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila prekinjena ob 11.44.)


PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik

4. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.03.

Govorili so László Tőkés, o izjavah, ki jih je v zvezi z izobešanjem zastave madžarsko govoreče sekelske manjšine v Romuniji podal romunski predsednik vlade Mihai Tudose, Eleonora Forenza, o rasističnih izjavah enega od kandidatov na regionalnih volitvah v Normandiji, Maria Grapini, ki je nasprotovala besedam, ki jih je izrekel László Tőkés, Stelios Kouloglou, o izjavah predsednika Donalda Trumpa v zvezi z nekaterimi državami, ter Patrizia Toia, ki je podprla govor Eleonore Forenza.

Govoril je Gerard Batten, o prejšnjih govorih, ki po njegovem mnenju niso točke dnevnega reda.


5. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


5.1. Upravljalni, ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na območju Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0001)

Govorila je Linnéa Engström (poročevalka), po glasovanju, ki je zahtevala, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


5.2. Izvajanje makroregionalnih strategij EU (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o izvajanju makroregionalnih strategij EU [2017/2040(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0002)


5.3. Ohranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, spremembi uredb Sveta (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1343/2011 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0003)

Govoril je Gabriel Mato (poročevalec), po glasovanju, ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.

Govori

James Carver, Knut Fleckenstein in Enrique Calvet Chambon, ki so zahtevali elektronsko glasovanje (Parlament je zahtevo odobril in od predloga spremembe 241 naprej uporabljal elektronsko glasovanje), Marc Tarabella o poteku glasovanja ter Gabriel Mato (poročevalec) o predlogu spremembe 252.


5.4. Mednarodno upravljanje oceanov: agenda za prihodnost naših oceanov v okviru ciljev trajnostnega razvoja za leto 2030 (glasovanje)

Poročilo o mednarodnem upravljanju oceanov: agenda za prihodnost naših oceanov v okviru ciljev trajnostnega razvoja za leto 2030 [2017/2055(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: José Inácio Faria (A8-0399/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0004)


5.5. Ženske, enakost spolov in podnebna pravičnost (glasovanje)

Poročilo o ženskah, enakosti spolov in podnebni pravičnosti [2017/2086(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Linnéa Engström (A8-0403/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0005)


6. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Linnéa Engström - A8-0377/2017
Urszula Krupa in Daniel Hannan

Poročilo: Andrea Cozzolino - A8-0389/2017
Danuta Jazłowiecka, Momchil Nekov, Stanislav Polčák in Michela Giuffrida

Poročilo: Gabriel Mato - A8-0381/2017
Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, John Flack, Sander Loones, Younous Omarjee, Igor Šoltes, Diane James, Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jiří Pospíšil, Alex Mayer in Stanislav Polčák

Poročilo: José Inácio Faria - A8-0399/2017
Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák in Seán Kelly

Poročilo: Linnéa Engström - A8-0403/2017
Urszula Krupa, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez in Dubravka Šuica.


7. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

(Seja je bila prekinjena ob 13.54.)


PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

8. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.00.


9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


10. Delegirani akti in izvedbeni ukrepi (člen 105(6) in člen 106(4)(d) Poslovnika)

V skladu s členom 105(6) Poslovnika je predsednik konference predsednikov odborov predsednika Parlamenta obvestil, da ni bilo nobenega ugovora glede:

- Priporočila odbora ENVI, da ne nasprotuje osnutku uredbe Komisije o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 389/2013 o določitvi registra Unije (D054274-02 - 2017/3013(RPS)) (B8-0041/2018)

Če v štiriindvajsetih urah priporočilu ne nasprotuje politična skupina ali število poslancev, ki dosega vsaj spodnji prag, se šteje za sprejeto. V nasprotnem primeru se o njem glasuje.

Priporočilo je v času tega delnega zasedanja na voljo na spletnem mestu Europarl.


11. Podpora EU kolumbijskemu mirovnemu procesu (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Podpora EU kolumbijskemu mirovnemu procesu (2017/3021(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Luis de Grandes Pascual v imenu skupine PPE, Ramón Jáuregui Atondo v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, Tania González Peñas v imenu skupine GUE/NGL, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Marie-Christine Arnautu v imenu skupine ENF, Diane Dodds samostojna poslanka, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Renate Weber, João Pimenta Lopes, Josep-Maria Terricabras, James Carver, Georg Mayer, Elmar Brok, Francisco Assis, Javier Nart, Javier Couso Permuy, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Soraya Post, Hilde Vautmans, Helmut Scholz, Laima Liucija Andrikienė, Javi López, Josu Juaristi Abaunz, Francisco José Millán Mon, Isabella De Monte, Alojz Peterle, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Andi Cristea, Boris Zala in Elly Schlein.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Julie Ward, Lampros Fountoulis, Nicola Caputo in Georgios Epitideios.

Govoril je Christos Stylianides.

PREDSEDSTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsednica

Razprava se je zaključila.


12. Razmere v Iranu (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Iranu (2018/2510(RSP))

Johannes Hahn (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so David McAllister v imenu skupine PPE, Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Jörg Meuthen v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Udo Voigt samostojni poslanec, Cristian Dan Preda, Josef Weidenholzer, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, Raymond Finch, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Tunne Kelam, Javi López, David Campbell Bannerman, Hilde Vautmans, Javier Couso Permuy, Lars Adaktusson, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Urmas Paet in Jaromír Štětina.

PREDSEDSTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsednica

Govorili so Jytte Guteland, Jan Zahradil, Jozo Radoš, Stanislav Polčák, Eugen Freund, Frédérique Ries, Heinz K. Becker, Neena Gill, Beatriz Becerra Basterrechea, Jiří Pospíšil, Cécile Kashetu Kyenge in Andi Cristea.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marijana Petir, Nicola Caputo, João Pimenta Lopes, Eleftherios Synadinos, Milan Zver, Doru-Claudian Frunzulică, Konstantinos Papadakis, Eduard Kukan, Jean-Paul Denanot in Csaba Sógor.

Govorila sta Julie Ward, o organizaciji postopka "catch the eye", in Johannes Hahn.

Razprava se je zaključila.


13. Razmere v Keniji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Keniji (2018/2511(RSP))

Cecilia Malmström (članica Komisije) je podala izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Bogdan Brunon Wenta v imenu skupine PPE, Julie Ward v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez v imenu skupine GUE/NGL, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Raymond Finch v imenu skupine EFDD, Philippe Loiseau v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, David McAllister, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lucke, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Joachim Zeller, Neena Gill, Lola Sánchez Caldentey, Stanislav Polčák in Francisco Assis.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Jiří Pospíšil, Andi Cristea in Michela Giuffrida.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michael Gahler, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias in Georgios Epitideios.

Govorila je Cecilia Malmström.

Razprava se je zaključila.


14. Nadzor izvoza, prenosa, posredovanja, tehnične pomoči in tranzita blaga z dvojno rabo ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi režima Unije za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja, tehnične pomoči in tranzita blaga z dvojno rabo (prenovitev) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

Klaus Buchner je predstavil poročilo.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Marietje Schaake (pripravljavka mnenja odbora AFET), Christofer Fjellner v imenu skupine PPE, Bernd Lange v imenu skupine S&D, Sander Loones v imenu skupine ECR, Anne-Marie Mineur v imenu skupine GUE/NGL, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Tiziana Beghin v imenu skupine EFDD, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Daniel Caspary, o pripombi, ki jo je podpredsednik Ryszard Czarnecki pred kratkim naslovil na Różo Gräfin von Thun und Hohenstein (predsednik je prekinil govornika in ga opomnil, da se je oddaljil od zadeve, o kateri teče razprava, in ga opomnil na določbe člena 162(2) Poslovnika), Daniel Caspary, o svoji pripombi ter zadevi, o kateri teče razprava (predsednik je ponovno opozoril na določbe člena 162(2) Poslovnika), David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Janusz Zemke, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling in Arne Lietz.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Notis Marias in Georgios Epitideios.

Govorila sta Cecilia Malmström in Klaus Buchner.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.1 zapisnika z dne 17.1.2018.


15. Poglavji o trgovini in trajnostnem razvoju v trgovinskih sporazumih EU (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000098/2017) ki ga je postavil Bernd Lange, v imenu odbora INTA, Komisiji: Poglavji o trgovini in trajnostnem razvoju v trgovinskih sporazumih Evropske unije (2017/2988(RSP)) (B8-0617/2017)

Bernd Lange je predstavil vprašanje.

Cecilia Malmström (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Iuliu Winkler v imenu skupine PPE, Alessia Maria Mosca v imenu skupine S&D, in Jan Zahradil v imenu skupine ECR.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Charles Goerens v imenu skupine ALDE, Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Tiziana Beghin v imenu skupine EFDD, France Jamet, Jarosław Wałęsa, Jeppe Kofod, Arne Gericke, Anne-Marie Mineur, Reinhard Bütikofer, Ramona Nicole Mănescu, David Martin, Notis Marias, Eleonora Forenza, Klaus Buchner, Mairead McGuinness, Maria Arena, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Joachim Schuster, Max Andersson, Jude Kirton-Darling, Bronis Ropė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández in Karoline Graswander-Hainz.

Govorila je Cecilia Malmström.

Razprava se je zaključila.


16. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 616.538/OJME).


17. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 21.57.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Aguilera García, Albiol Guzmán, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi

Zadnja posodobitev: 3. april 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov