Index 
Protokoll
PDF 229kWORD 71k
Tisdagen den 16 januari 2018 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Återblick på det estniska rådsordförandeskapet (debatt)
 3.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 14–15 December 2017 (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Omröstning
  5.1.Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.2.Genomförandet av EU:s makroregionala strategier (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.3.Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder***I (omröstning)
  5.4.Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid i samband med målen för hållbar utveckling till 2030 (omröstning)
  5.5.Kvinnor, jämställdhet och klimaträttvisa (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 105.6 och 106.4 d i arbetsordningen)
 11.EU:s stöd till fredsprocessen i Colombia (debatt)
 12.Situationen i Iran (debatt)
 13.Situationen i Kenya (debatt)
 14.Kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden ***I (debatt)
 15.Kapitlen om handel och hållbar utveckling i EU:s handelsavtal (debatt)
 16.Föredragningslista för nästa sammanträde
 17.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.06.


2. Återblick på det estniska rådsordförandeskapet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Återblick på det estniska rådsordförandeskapet (2017/2909(RSP))

Talmannen gjorde ett kortfattat inledningsanförande under vilket han tackade det estniska ordförandeskapet för dess arbete.

Jüri Ratas (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Gunnar Hökmark för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Luke Ming Flanagan för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, och Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen.

Talare: Jean-Claude Juncker och Jüri Ratas.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)


3. Slutsatser från Europeiska rådets möte den 14–15 December 2017 (debatt)

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen: Slutsatser från Europeiska rådets möte den 14–15 December 2017 (2017/2908(RSP))

Donald Tusk (Europeiska rådets ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, Marcel de Graaff för ENF-gruppen, och Zoltán Balczó, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: David Coburn ställde en fråga ("blått kort") till Zoltán Balczó, som besvarade frågan, Danuta Maria Hübner, Tanja Fajon, Hans-Olaf Henkel, Nikolaos Chountis, Josep-Maria Terricabras, Peter Lundgren, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, David Coburn, ställde en fråga ("blått kort") till Elmar Brok, Maria João Rodrigues om debattens förlopp, Elmar Brok, som besvarade David Coburns fråga (”blått kort”), Elena Valenciano, Helga Stevens, Rina Ronja Kari, Jörg Meuthen, Laurenţiu Rebega, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Sotirios Zarianopoulos, Andrzej Grzyb, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Roberto Gualtieri, Luis de Grandes Pascual, Richard Corbett, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Seán Kelly, Paulo Rangel, Silvia Costa, Tonino Picula och Iratxe García Pérez.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Hilde Vautmans, Martina Anderson, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Diane Dodds, Nicola Caputo och Maria Grapini.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) och Donald Tusk.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.44.)


ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

4. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.03.

Talare: László Tőkés, om de uttalanden som Rumäniens premiärminister Mihai Tudose gjort angående hissandet av den ungerstalande minoriteten Sicule/Széklers flagga i Rumänien, Eleonora Forenza, om de rasistiska uttalanden som en av kandidaterna till regionalvalet i Lombardiet gjort sig skyldig till, Maria Grapini, som motsatte sig László Tőkés inlägg, Stelios Kouloglou, om president Donald Trumps uttalande om vissa länder, och Patrizia Toia, som uttryckte sitt stöd för Eleonora Forenzas inlägg.

Talare: Gerard Batten, om de föregående inläggen, som – enligt honom – inte utgjorde några ordningsfrågor.


5. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


5.1. Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO) [COM(2017)0128 – C8-0121/2017 - 2017/0056(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0001

Talare: Linnéa Engström (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


5.2. Genomförandet av EU:s makroregionala strategier (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rapport om genomförandet av EU:s makroregionala strategier [2017/2040(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0002)


5.3. Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1343/2011 och (EU) nr 1380/2013, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0003)

Talare: Gabriel Mato (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.

Inlägg:

James Carver, Knut Fleckenstein och Enrique Calvet Chambon begärde att omröstningne skulle ske elektroniskt. (Parlamentet godkände denna begäran och röstade elektroniskt från och med omröstningen om ändringsförslag 241.) Marc Tarabella yttrade sig om omröstningens förlopp Gabriel Mato (föredragande) yttrade sig om ändringsförslag 252.


5.4. Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid i samband med målen för hållbar utveckling till 2030 (omröstning)

Betänkande om internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid i samband med målen för hållbar utveckling till 2030 [2017/2055(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: José Inácio Faria (A8-0399/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0004)


5.5. Kvinnor, jämställdhet och klimaträttvisa (omröstning)

Betänkande om kvinnor, jämställdhet och klimaträttvisa [2017/2086(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Linnéa Engström (A8-0403/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0005)


6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Linnéa Engström - A8-0377/2017
Urszula Krupa och Daniel Hannan

Betänkande Andrea Cozzolino - A8-0389/2017
Danuta Jazłowiecka, Momchil Nekov, Stanislav Polčák och Michela Giuffrida

Betänkande Gabriel Mato - A8-0381/2017
Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, John Flack, Sander Loones, Younous Omarjee, Igor Šoltes, Diane James, Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jiří Pospíšil, Alex Mayer och Stanislav Polčák

Betänkande José Inácio Faria - A8-0399/2017
Estefanía Torres Martínez, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák och Seán Kelly

Betänkande Linnéa Engström - A8-0403/2017
Urszula Krupa, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez och Dubravka Šuica.


7. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.54.)


ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

8. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


10. Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 105.6 och 106.4 d i arbetsordningen)

I enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen har utskottsordförandekonferensens ordförande informerat parlamentets talman om att ingen invändning hade gjorts beträffande följande:

- ENVI-utskottets rekommendation om att inte invända mot utkastet till kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 389/2013 om upprättande av ett unionsregister (D054274/02 - 2017/3013(RPS)) (B8-0041/2018)

Om ingen politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet invänder mot rekommendationen inom 24 timmar, ska den anses godkänd. I annat fall ska den tas upp till omröstning.

Rekommendationen finns tillgänglig på Europaparlamentets webbplats Europarl under innevarande sammanträdesperiod.


11. EU:s stöd till fredsprocessen i Colombia (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: EU:s stöd till fredsprocessen i Colombia (2017/3021(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Luis de Grandes Pascual för PPE-gruppen, Ramón Jáuregui Atondo för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Renate Weber, João Pimenta Lopes, Josep-Maria Terricabras, James Carver, Georg Mayer, Elmar Brok, Francisco Assis, Javier Nart, Javier Couso Permuy, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Soraya Post, Hilde Vautmans, Helmut Scholz, Laima Liucija Andrikienė, Javi López, Josu Juaristi Abaunz, Francisco José Millán Mon, Isabella De Monte, Alojz Peterle, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Andi Cristea, Boris Zala och Elly Schlein.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Julie Ward, Lampros Fountoulis, Nicola Caputo och Georgios Epitideios.

Talare: Christos Stylianides.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.


12. Situationen i Iran (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Iran (2018/2510(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: David McAllister för PPE-gruppen, Knut Fleckenstein för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Jörg Meuthen för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Udo Voigt, grupplös, Cristian Dan Preda, Josef Weidenholzer, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Franz Obermayr, Georgios Epitideios, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, Raymond Finch, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Tunne Kelam, Javi López, David Campbell Bannerman, Hilde Vautmans, Javier Couso Permuy, Lars Adaktusson, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Urmas Paet och Jaromír Štětina.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Talare: Jytte Guteland, Jan Zahradil, Jozo Radoš, Stanislav Polčák, Eugen Freund, Frédérique Ries, Heinz K. Becker, Neena Gill, Beatriz Becerra Basterrechea, Jiří Pospíšil, Cécile Kashetu Kyenge och Andi Cristea.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Nicola Caputo, João Pimenta Lopes, Eleftherios Synadinos, Milan Zver, Doru-Claudian Frunzulică, Konstantinos Papadakis, Eduard Kukan, Jean-Paul Denanot och Csaba Sógor.

Talare: Julie Ward, som yttrade sig om hur ögonkontaktsförfarandet var organiserat, och Johannes Hahn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


13. Situationen i Kenya (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Kenya (2018/2511(RSP))

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Julie Ward för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Raymond Finch för EFDD-gruppen, Philippe Loiseau för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, David McAllister, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lucke, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Joachim Zeller, Neena Gill, Lola Sánchez Caldentey, Stanislav Polčák och Francisco Assis.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Jiří Pospíšil, Andi Cristea och Michela Giuffrida.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michael Gahler, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias och Georgios Epitideios.

Talare: Cecilia Malmström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden ***I (debatt)

Betänkande om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden (omarbetning) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

Klaus Buchner redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Marietje Schaake (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Christofer Fjellner för PPE-gruppen, Bernd Lange för S&D-gruppen, Sander Loones för ECR-gruppen, Anne-Marie Mineur för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Daniel Caspary, om de uttalanden som vice talman Ryszard Czarnecki nyligen hade gjort beträffande Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (talmannen avbröt talaren för att påpeka att han frångått ämnet för debatten och påminde om bestämmelserna i artikel 162.2 i arbetsordningen), Daniel Caspary, som fortsatte sitt tidigare inlägg och även yttrade sig om ämnet för debatten (talmannen påminde åter om bestämmelserna i artikel 162.2 i arbetsordningen), David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Janusz Zemke, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling och Arne Lietz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias och Georgios Epitideios.

Talare: Cecilia Malmström och Klaus Buchner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 17.1.2018.


15. Kapitlen om handel och hållbar utveckling i EU:s handelsavtal (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000098/2017) från Bernd Lange, för utskottet INTA, till kommissionen: Kapitlen om handel och hållbar utveckling i EU:s handelsavtal (2017/2988(RSP)) (B8-0617/2017)

Bernd Lange utvecklade frågan.

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Iuliu Winkler för PPE-gruppen, Alessia Maria Mosca för S&D-gruppen, och Jan Zahradil för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Charles Goerens för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, France Jamet, Jarosław Wałęsa, Jeppe Kofod, Arne Gericke, Anne-Marie Mineur, Reinhard Bütikofer, Ramona Nicole Mănescu, David Martin, Notis Marias, Eleonora Forenza, Klaus Buchner, Mairead McGuinness, Maria Arena, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Joachim Schuster, Max Andersson, Jude Kirton-Darling, Bronis Ropė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández och Karoline Graswander-Hainz.

Talare: Cecilia Malmström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 616.538/OJME).


17. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 21.57.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Aguilera García, Albiol Guzmán, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi

Senaste uppdatering: 3 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy