Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 17 stycznia 2018 r. - Strasburg

3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Nigeria (2018/2513(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Manolis Kefalogiannis, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramona Nicole Mănescu i Deirdre Clune, w imieniu grupy PPE, w sprawie Nigerii (B8-0045/2018);

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Urszula Krupa, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Notis Marias, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Nigerii (B8-0049/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge, w imieniu grupy S&D, w sprawie Nigerii (B8-0050/2018);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Nigerii (B8-0051/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi Abaunz, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Maria Lidia Senra Rodríguez i Curzio Maltese, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Nigerii (B8-0052/2018);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy ALDE, w sprawie Nigerii (B8-0053/2018).

II.   Sprawy działaczy na rzecz praw człowieka Wu Gana, Xie Yanga, Lee Ming-cheha, Tashiego Wangchuka i mnicha tybetańskiego Choekyiego (2018/2514(RSP))

—   Molly Scott Cato, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bronis Ropė i Helga Trüpel, w imieniu grupy Verts/ALE, oraz Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao, w sprawie spraw działaczy na rzecz praw człowieka Wu Gana, Xie Yanga, Lee Ming-cheha, Tashiego Wangchuka i mnicha tybetańskiego Choekyiego (B8-0043/2018);

—   Charles Tannock, Urszula Krupa, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Notis Marias, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, w sprawie spraw działaczy na rzecz praw człowieka Wu Gana, Xie Yanga, Lee Ming-cheha, Tashiego Wangchuka i mnicha tybetańskiego Choekyiego (B8-0044/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post i Jo Leinen, w imieniu grupy S&D, w sprawie spraw działaczy na rzecz praw człowieka Wu Gana, Xie Yanga, Lee Ming-cheha, Tashiego Wangchuka i mnicha tybetańskiego Choekyiego (B8-0046/2018);

—   Frédérique Ries, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy ALDE, w sprawie spraw działaczy na rzecz praw człowieka Wu Gana, Xie Yanga, Lee Ming-cheha, Tashiego Wangchuka i mnicha tybetańskiego Choekyiego (B8-0047/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE, w sprawie spraw działaczy na rzecz praw człowieka Wu Gana, Xie Yanga, Lee Ming-cheha, Tashiego Wangchuka i mnicha tybetańskiego Choekyiego (B8-0048/2018).

III.   Demokratyczna Republika Konga (2018/2515(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga (B8-0054/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post i Maria Arena, w imieniu grupy S&D, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga (B8-0055/2018);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes i Bronis Ropė, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga (B8-0056/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga (B8-0057/2018);

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (B8-0058/2018);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (B8-0059/2018);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Ivo Belet, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Kefalogiannis, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon i Jiří Pospíšil, w imieniu grupy PPE, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga (B8-0060/2018).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.

Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności