Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 17 януари 2018 г. - Страсбург

5. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011 по отношение на декларираните организации за обучение (D053477/02 - 2018/2524(RPS) - срок: 15 април 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на тауматин (E 957) като овкусител в някои категории храни (D053883/03 - 2018/2506(RPS) - срок: 10 март 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на съполимер на поливинилов алкохол, присаден върху полиетиленгликол (E 1209) (D053885/02 - 2018/2516(RPS) - срок: 8 април 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на полиглицерол полирицинолеат (E 476) в емулгирани сосове (D053886/02 - 2018/2521(RPS) - срок: 13 март 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение и поправка на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои ароматични вещества (D053906/02 - 2018/2520(RPS) - срок: 13 март 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и ІV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от абамектин, бира, флуопирам, флуксапироксад, малеинов хидразид, синапено семе на прах и тефлутрин във или върху определени продукти (D054258/02 - 2018/2504(RPS) - срок: 10 март 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изменения на Международен стандарт за финансово отчитане 9 (D054380/02 - 2017/3018(RPS) - срок: 11 март 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за поправка на текста на някои езици на Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храните (D054602/02 - 2018/2519(RPS) - срок: 12 март 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 чрез установяване на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система (D054667/02 - 2018/2500(RPS) - срок: 9 април 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагащи: AGRI, (член 54 от Правилника за дейността), IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Директива на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на част III, точка 13 от Приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение на хром(VI) (D054736/01 - 2018/2503(RPS) - срок: 9 април 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

Последно осъвременяване: 3 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност