Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 17. januára 2018 - Štrasburg

5. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1178/2011, pokiaľ ide o výcvikové organizácie na základe vyhlásenia (D053477/02 - 2018/2524(RPS) - lehota: 15. apríl 2018)
predložené gestorskému výboru: TRAN

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie taumatínu (E 957) ako zvýrazňovača vône a chuti v určitých kategóriách potravín (D053883/03 - 2018/2506(RPS) - lehota: 10. marec 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012, ktorým sa stanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o špecifikácie očkovaného kopolyméru vinylalkoholu s etylénglykolom (E 1209) (D053885/02 - 2018/2516(RPS) - lehota: 8. apríl 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie polyglycerolpolyricínoleátu (E 476) v emulgovaných omáčkach (D053886/02 - 2018/2521(RPS) - lehota: 13. marec 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení a opravuje príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o použitie určitých aromatických látok (D053906/02 - 2018/2520(RPS) - lehota: 13. marec 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pre abamektín, pivo, fluopyram, fluxapyroxad, maleohydrazid, prášok z horčičných semien a teflutrín v určitých produktoch alebo na nich (D054258/02 - 2018/2504(RPS) - lehota: 10. marec 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o zmeny medzinárodného štandardu finančného výkazníctva 9 (D054380/02 - 2017/3018(RPS) - lehota: 11. marec 2018)
predložené gestorskému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa opravujú určité jazykové znenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách (D054602/02 - 2018/2519(RPS) - lehota: 12. marec 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém (D054667/02 - 2018/2500(RPS) - lehota: 9. apríl 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku), IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Smernica Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení bod 13 časti III prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o chróm (VI) (D054736/01 - 2018/2503(RPS) - lehota: 9. apríl 2018)
predložené gestorskému výboru: IMCO

Posledná úprava: 3. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia