Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 17 януари 2018 г. - Страсбург

6. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Директива 2014/23/EС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на договори (C(2017)07688 - 2017/3028(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 декември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Директива 2014/24/EС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на поръчки (C(2017)07689 - 2017/3029(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 декември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Директива 2014/25/EС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на поръчки (C(2017)07691 - 2017/3030(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 декември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС)2016/1675 за допълване на Директива (ЕС)2015/849 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на добавянето на Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка в таблицата в точка I от приложението (C(2017)08320 – 2017/3020(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 13 декември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водещи: ECON, LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложения V и IX към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции (C(2017)08351 - 2017/3024(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 14 декември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: INTA

- Делегиран регламент на Комисията относно основните елементи на договорите за съхраняване на данни, сключвани като част от система за проследяване на тютюневите изделия (C(2017)08415 - 2017/3026(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 15 декември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014 във връзка с конструкцията на превозните средства и общите изисквания и на Делегиран регламент (ЕС) № 134/2014 във връзка с изискванията по отношение на екологичните характеристики и характеристиките на задвижването за одобряването на дву-, три- и четириколесни превозни средства (C(2017)08469 - 2017/3025(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 15 декември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на текста на естонски език на Делегиран регламент (ЕС) 2017/654 на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на техническите и общите изисквания за граничните стойности на емисиите и за одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника (C(2017)08514 - 2017/3033(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 20 декември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за определяне на подробни указания за изпълнението на задължението за разтоварване по отношение на треска и писия в Балтийско море (C(2017)08521 - 2017/3027(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 декември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/2358 и Делегиран регламент (ЕС) 2017/2359 по отношение на съответните им дати на прилагане (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 20 декември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на конкретните елементи морско оборудване, за които може да се използва електронното етикетиране (C(2017)09017 - 2018/2505(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 9 януари 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

Проекти на делегирани актове, за които срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на Съюза на проекти от общ интерес C(2017)07834 - 2017/2990(DEA)

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 24 ноември 2017 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца допълнително по искане на Европейския парламент

Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС)2016/1675 за допълване на Директива (ЕС)2015/849 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на добавянето на Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка в таблицата в точка I от приложението (C(2017)08320 - 2017/3020(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 13 декември 2017 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: един месец допълнително по искане на Съвета.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON, LIBE

Проект на делегиран акт, срокът за който беше изменен от 1 на 3 месеца по искане на компетентната комисия:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно деривативните финансови инструменти, които се използват единствено с цел хеджиране, достатъчната продължителност на жизнения цикъл на европейските фондове за дългосрочни инвестиции, критериите за оценка на пазара за потенциални купувачи и оценката на активите, които подлежат на продажба, както и относно видовете и характеристиките на услугите, които са на разположение на непрофесионалните инвеститори C(2017)07967 – 2017/2997(DEA)

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 4 декември 2017 г. по искане на водещата комисия.
Препращане на водещата комисия: ECON

Последно осъвременяване: 3 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност