Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 17. tammikuuta 2018 - Strasbourg

6. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/23/EU muuttamisesta hankintasopimusten tekomenettelyihin sovellettavien kynnysarvojen osalta (C(2017)07688 - 2017/3028(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. joulukuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU muuttamisesta hankintasopimusten tekomenettelyihin sovellettavien kynnysarvojen osalta (C(2017)07689 - 2017/3029(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. joulukuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU muuttamisesta hankintasopimusten tekomenettelyihin sovellettavien kynnysarvojen osalta (C(2017)07691 - 2017/3030(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. joulukuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/1675 muuttamisesta lisäämällä Sri Lanka, Trinidad ja Tobago sekä Tunisia liitteessä olevan I kohdan taulukkoon (C(2017)08320 - 2017/3020(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 13. joulukuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON, LIBE

- Komission delegoitu asetus yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteiden V ja IX muuttamisesta (C(2017)08351 - 2017/3024(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. joulukuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus tupakkatuotteiden jäljitettävyysjärjestelmän osana tehtävien tiedontallennussopimusten keskeisistä tekijöistä (C(2017)08415 - 2017/3026(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 15. joulukuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) N:o 44/2014 muuttamisesta kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksyntään sovellettavien ajoneuvon rakennetta koskevien ja yleisten vaatimusten osalta ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 134/2014 muuttamisesta kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksyntään sovellettavien ympäristöominaisuuksia ja käyttövoimayksikön tehoa koskevien vaatimusten osalta (C(2017)08469 - 2017/3025(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 15. joulukuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1628 täydentämisestä siltä osin kuin kyse on liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottorien päästörajoja ja tyyppihyväksyntää koskevista teknisistä ja yleisistä vaatimuksista annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/654 vironkielisen toisinnon oikaisemisesta (C(2017)08514 - 2017/3033(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 20. joulukuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoon turskan ja punakampelan osalta Itämeren kalastuksissa sovellettavista määrittelyistä (C(2017)08521 - 2017/3027(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. joulukuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2017/2358 ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/2359 muuttamisesta niiden soveltamispäivien osalta (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 20. joulukuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/90/EU täydentämisestä sellaisten yksittäisten laivavarusteiden yksilöimiseksi, joissa voi olla hyödyllistä käyttää elektronisia tunnisteita (C(2017)09017 - 2018/2505(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 9. tammikuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 347/2013 muuttamisesta vahvistamalla unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista C(2017)07834 - 2017/2990(DEA)

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 24. marraskuuta 2017

vastustamisen määräajan jatkaminen: 2 kuukautta Euroopan parlamentin pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/1675 muuttamisesta lisäämällä Sri Lanka, Trinidad ja Tobago sekä Tunisia liitteessä olevan I kohdan taulukkoon (C(2017)08320 - 2017/3020(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 13. joulukuuta 2017

vastustamisen määräajan jatkaminen: 1 kuukausi neuvoston pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON, LIBE

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka määräaikaa on muutettu 1 kuukaudesta 3 kuukauteen asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/760 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat ainoastaan suojautumistarkoitukseen käytettäviä johdannaisinstrumentteja, eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen riittävän pitkää toiminta-aikaa, mahdollisten ostajien markkinoita koskevassa arvioinnissa käytettäviä perusteita ja niiden omaisuuserien arvon määritystä, joista aiotaan luopua, sekä yksityissijoittajille tarjolla olevien toimintojen tyyppejä ja ominaisuuksia C(2017)07967 – 2017/2997(DEA)

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 4. joulukuuta 2017 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Päivitetty viimeksi: 3. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö