Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 17. januára 2018 - Štrasburg

6. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ, pokiaľ ide ouplatňovanie finančných limitov voblasti postupov zadávania zákaziek (C(2017)07688 - 2017/3028(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. decembra 2017

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie finančných limitov voblasti postupov zadávania zákaziek (C(2017)07689 - 2017/3029(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. decembra 2017

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie finančných limitov v oblasti postupov zadávania zákaziek (C(2017)07691 - 2017/3030(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. decembra 2017

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, pokiaľ ide o pridanie Srí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do tabuľky v bode I prílohy (C(2017)08320 - 2017/3020(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 13. decembra 2017

predložené gestorskému výboru: ECON, LIBE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy V a IX k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (C(2017)08351 - 2017/3024(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. decembra 2017

predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie o kľúčových prvkoch zmlúv o uchovávaní údajov, ktoré sa majú uzatvárať ako súčasť systému vysledovateľnosti pre tabakové výrobky (C(2017)08415 - 2017/3026(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 15. decembra 2017

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 44/2014, pokiaľ ide okonštrukciu vozidiel a všeobecné požiadavky, a delegované nariadenie (EÚ) č. 134/2014, pokiaľ ide opožiadavky na environmentálne vlastnosti a výkon pohonnej jednotky, na účely typového schválenia dvoj- alebo trojkolesových vozidiel aštvorkoliek (C(2017)08469 - 2017/3025(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 15. decembra 2017

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje estónske jazykové znenie delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/654, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 s ohľadom na technické a všeobecné požiadavky na emisné limity a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov (C(2017)08514 - 2017/3033(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 20. decembra 2017

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú špecifikácie plnenia povinnosti vylodiť úlovky, pokiaľ ide o tresku škvrnitú a platesu veľkú v rybolove v Baltskom mori (C(2017)08521 - 2017/3027(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. decembra 2017

predložené gestorskému výboru: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/2358 a delegované nariadenie (EÚ) 2017/2359, pokiaľ ide oich dátumy začatia uplatňovania (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 20. decembra 2017

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ, pokiaľ ide o identifikáciu konkrétnych položiek vybavenia námorných lodí, ktoré môžu využiť elektronický štítok (C(2017)09017 - 2018/2505(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 9. januára 2018

predložené gestorskému výboru: TRAN

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013, pokiaľ ide o zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu C(2017)07834 - 2017/2990(DEA)

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 24. novembra 2017

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: o 2 mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu

predložené gestorskému výboru: ITRE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, pokiaľ ide o pridanie Srí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do tabuľky v bode I prílohy (C(2017)08320 - 2017/3020(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 13. decembra 2017

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: o jeden mesiac na žiadosť Rady

predložené gestorskému výboru: ECON, LIBE

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota z 1 na 3 mesiace na návrh príslušného výboru:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/760, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o finančných derivátových nástrojoch výlučne na účely hedžingu, dostatočnej životnosti európskych dlhodobých investičných fondov, kritériách na posúdenie trhu pre potenciálnych kupujúcich a na ocenenie aktív, ktoré sa majú odpredať, a o typoch a charakteristikách služieb, ktoré sú k dispozícii retailovým investorom C(2017)07967 – 2017/2997(DEA)

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 4. decembra 2017 na žiadosť príslušného výboru.
predložené gestorskému výboru: ECON

Posledná úprava: 3. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia