Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 17 januari 2018 - Strasbourg

6. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden (C(2017)07688 - 2017/3028(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 18 december 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden (C(2017)07689 - 2017/3029(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 18 december 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden (C(2017)07691 - 2017/3030(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 18 december 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 vad gäller tillägg av Sri Lanka, Trinidad och Tobago och Tunisien till tabellen i punkt I i bilagan (C(2017)08320 - 2017/3020(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 13 december 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON, LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagorna V och IX till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (C(2017)08351 - 2017/3024(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 14 december 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om centrala delar i de avtal om datalagring som ska ingås som en del i ett spårbarhetssystem för tobaksvaror (C(2017)08415 - 2017/3026(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 15 december 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Bilagor till kommissionens delegerade förordning (EU) .../... om ändring av delegerad förordning (EU) nr 44/2014 vad gäller fordonskonstruktion och allmänna krav för godkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar och delegerad förordning (EU) nr 134/2014 vad gäller krav på miljöprestanda och framdrivningenheters prestanda för godkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar (C(2017)08469 - 2017/3025(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 15 december 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av den estniska språkversionen av kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/654 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 vad gäller tekniska och allmänna krav på utsläppsgränser och typgodkännande för förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (C(2017)08514 - 2017/3033(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 20 december 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om specifikationer för genomförandet av landningsskyldigheten för torsk och rödspätta inom fiskena i Östersjön (C(2017)08521 - 2017/3027(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 18 december 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/2358 och delegerad förordning (EU) 2017/2359 vad gäller deras tillämpningsdagar (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 20 december 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU vad gäller fastställande av de specifika artiklar inom marin utrustning som kan komma i fråga för elektronisk märkning (C(2017)09017 - 2018/2505(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 9 januari 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 vad gäller unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse C(2017)07834 - 2017/2990(DEA)

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 24 november 2017

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare 2 månader på begäran av Europaparlamentet.

hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 vad gäller tillägg av Sri Lanka, Trinidad och Tobago och Tunisien till tabellen i punkt I i bilagan (C(2017)08320 - 2017/3020(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 13 december 2017

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare en månad på begäran av rådet.

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON, LIBE

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts från 1 till 3 månader på det ansvariga utskottets begäran:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för finansiella derivatinstrument som enbart tjänar säkringsändamål, tillräcklig livslängd för europeiska långsiktiga investeringsfonder, bedömningskriterier för marknaden för presumtiva köpare och värdering av de tillgångar som ska avyttras, samt olika typer av och egenskaper hos faciliteter som är tillgängliga för icke-professionella investerare (C(2017)07967 – 2017/2997(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 4 december 2017, på begäran av det ansvariga utskottet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Senaste uppdatering: 3 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy