Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο

8. Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, Leo Eric Varadkar, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
CRE

Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, Leo Eric Varadkar, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (2017/3023(RSP))

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση για να εισαγάγει τη συζήτηση.

Παρεμβαίνουν οι Leo Varadkar (πρωθυπουργός της Ιρλανδίας) και Jean-Claude Juncker (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Πρόεδρος παρέχει εξηγήσεις για τη μη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην επιχειρησιακή ομάδα (Task Force) στην οποία αναφέρθηκε ο προηγούμενος ομιλητής.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jeppe Kofod, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marcel de Graaff, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη.

Παρεμβαίνει ο Leo Varadkar.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Nessa Childers, Νότης Μαριάς, Marian Harkin, Martina Anderson, Jordi Solé, Paulo Rangel, Mercedes Bresso, James Nicholson, Luke Ming Flanagan, Florian Philippot, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Seb Dance, Alojz Peterle, Ana Gomes και Esther de Lange.

Παρεμβαίνει ο Leo Varadkar.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 3 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου