Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0382(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0392/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0392/2017

Συζήτηση :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2018 - 10.4
CRE 17/01/2018 - 10.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 13/11/2018 - 4.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0009
P8_TA(2018)0444

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο

10.4. Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση επί της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: José Blanco López (A8-0392/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0009)

Παρεμβάσεις

Η Miapetra Kumpula-Natri σχετικά με τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Παρεμβαίνει ο José Blanco López (εισηγητής), μετά την ψηφοφορία, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου