Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 17 stycznia 2018 r. - Strasburg

10. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


10.1. Kontrola wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (przekształcenie) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0006)

Wystąpienia

Indrek Tarand w sprawie kolejnego głosowania.

Głos zabrał Klaus Buchner (sprawozdawca), po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


10.2. Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego - Eva Lindström (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie powołania członka Trybunału Obrachunkowego - Eva Lindström [14085/2017 - C8-0401/2017 - 2017/0819(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0003/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)
(głosowanie tajne)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 17.1.2018)

KANDYDATURA EVY LINDSTRÖM

Przyjęto (P8_TA(2018)0007)

Parlament wydał pozytywną opinię w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania Evy Lindström na członka Trybunału Obrachunkowego.

Wystąpienia

Indrek Tarand (sprawozdawca), przed głosowaniem.


10.3. Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego - Tony James Murphy (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie powołania członka Trybunału Obrachunkowego - Tony James Murphy [14272/2017 - C8-0402/2017 - 2017/0820(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0002/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)
(głosowanie tajne)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 2 protokołu z dnia 17.1.2018)

KANDYDATURA TONY’EGO JAMESA MURPHY’EGO

Przyjęto (P8_TA(2018)0008)

Parlament wydał pozytywną opinię w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania Tony’ego Jamesa Murphy’ego na członka Trybunału Obrachunkowego.

Wystąpienia

Indrek Tarand (sprawozdawca) przedstawił poprawkę ustną polegającą na dodaniu nowego ustępu po ust. 1. Poprawka została przyjęta.


10.4. Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: José Blanco López (A8-0392/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucony

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0009)

Wystąpienia

Miapetra Kumpula-Natri, w sprawie przebiegu głosowania.

Głos zabrał José Blanco López (sprawozdawca), po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


10.5. Efektywność energetyczna ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0010)

Wystąpienia

Markus Pieper, w sprawie przebiegu głosowania.

Głos zabrał Miroslav Poche (sprawozdawca), po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


10.6. Zarządzanie unią energetyczną ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania unią energetyczną, zmieniającego dyrektywę 94/22/WE, dyrektywę 98/70/WE, dyrektywę 2009/31/WE, rozporządzenie (WE) nr 663/2009, rozporządzenie (WE) nr 715/2009, dyrektywę 2009/73/WE, dyrektywę Rady 2009/119/WE, dyrektywę 2010/31/UE, dyrektywę 2012/27/UE, dyrektywę 2013/30/UE i dyrektywę Rady (UE) 2015/652 oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Współsprawozdawcy: Michèle Rivasi i Claude Turmes (A8-0402/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucony

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0011)

Głos zabrał Claude Turmes (sprawozdawca), po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.

Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności