Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 17 януари 2018 г. - Страсбург

16. Русия - влиянието на пропагандата върху държавите от ЕС (разискване по актуални въпроси)
CRE

Русия - влиянието на пропагандата върху държавите от ЕС (2018/2507(RSP))

Изказа се Sandra Kalniete, за да открие разискването, предложено от групата PPE.

Изказаха се: Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) и Julian King (член на Комисията).

Изказаха се: Esteban González Pons, от името на групата PPE, Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D, Roberts Zīle, от името на групата ECR, Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, Rebecca Harms, от името на групата VERTS/ALE, Jörg Meuthen, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Janusz Korwin-Mikke, независим член, David McAllister, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Morten Løkkegaard, Javier Couso Permuy, Bronis Ropė, Gerard Batten, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Jeppe Kofod, Ангел Джамбазки, Petras Auštrevičius, Benedek Jávor, David Coburn, Marcus Pretzell, Elmar Brok, Tanja Fajon, Zbigniew Kuźmiuk, Yana Toom, Steeve Briois, Esther de Lange, Brando Benifei, Monica Macovei, Marietje Schaake, Андрей Ковачев, Kati Piri, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Gunnar Hökmark, Bogusław Liberadzki, Zdzisław Krasnodębski, Javier Nart, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Kosma Złotowski, Urmas Paet, Tunne Kelam и Ruža Tomašić.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Dariusz Rosati, Michael Gahler, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson и Ramona Nicole Mănescu.

Изказаха се: Julian King и Моника Панайотова.

Разискването приключи.

Изказа се Maria Grapini, за да направи лична забележка във връзка с изказване на Cristian Dan Preda по време на разискването.

Последно осъвременяване: 3 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност