Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 17 januari 2018 - Strasbourg

16. Ryssland - inflytandet från propagande på EU-medlemsstaterna (debatt om en aktuell fråga)
CRE

Ryssland - inflytandet från propagande på EU-medlemsstaterna (2018/2507(RSP))

Talare: Sandra Kalniete som inledde debatten på förslag av PPE-gruppen.

Talare: Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Julian King (ledamot av kommissionen).

Talare: Esteban González Pons, Liisa Jaakonsaari, Roberts Zīle, Johannes Cornelis van Baalen, Barbara Spinelli, Rebecca Harms, Jörg Meuthen, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, David McAllister, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Morten Løkkegaard, Javier Couso Permuy, Bronis Ropė, Gerard Batten, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Jeppe Kofod, Angel Dzhambazki, Petras Auštrevičius, Benedek Jávor, David Coburn, Marcus Pretzell, Elmar Brok, Tanja Fajon, Zbigniew Kuźmiuk, Yana Toom, Steeve Briois, Esther de Lange, Brando Benifei, Monica Macovei, Marietje Schaake, Andrey Kovatchev, Kati Piri, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Gunnar Hökmark, Bogusław Liberadzki, Zdzisław Krasnodębski, Javier Nart, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Kosma Złotowski, Urmas Paet, Tunne Kelam och Ruža Tomašić.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Dariusz Rosati, Michael Gahler, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson och Ramona Nicole Mănescu.

Talare: Julian King och Monika Panayotova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Talare: Maria Grapini gjorde ett personligt uttalande med anledning av de yttranden som Cristian Dan Preda gjort under debatten.

Senaste uppdatering: 3 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy