Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2039(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0406/2017

Ingivna texter :

A8-0406/2017

Debatter :

PV 17/01/2018 - 17
CRE 17/01/2018 - 17

Omröstningar :

PV 18/01/2018 - 6.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0018

Protokoll
Onsdagen den 17 januari 2018 - Strasbourg

17. Genomförandet av sysselsättningsinitiativet för unga i medlemsstaterna (debatt)
CRE

Betänkande om genomförandet av sysselsättningsinitiativet för unga i medlemsstaterna [2017/2039(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Romana Tomc (A8-0406/2017)

Romana Tomc redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Andrey Novakov (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Derek Vaughan (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Momchil Nekov (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Vilija Blinkevičiūtė (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), David Casa för PPE-gruppen, Brando Benifei för S&D-gruppen, Jana Žitňanská för ECR-gruppen, Martina Dlabajová för ALDE-gruppen, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Tom Vandenkendelaere, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Jean Arthuis, Neoklis Sylikiotis, Ernest Urtasun, Nathan Gill, Dominique Bilde, Sotirios Zarianopoulos, Verónica Lope Fontagné, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, André Elissen, Sofia Ribeiro, Javi López, Helga Stevens, Lynn Boylan, Laurenţiu Rebega, Thomas Mann och Siôn Simon.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Richard Sulík, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Emilian Pavel, Anne Sander, Michael Detjen, Jeroen Lenaers, Eider Gardiazabal Rubial, Marek Plura, Miapetra Kumpula-Natri, Michaela Šojdrová, Eva Kaili, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, José Manuel Fernandes och Danuta Jazłowiecka.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, Ivica Tolić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Caterina Chinnici, Ivana Maletić, Wajid Khan och Tibor Szanyi.

Talare: Marianne Thyssen och Romana Tomc.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 18.1.2018.

Senaste uppdatering: 3 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy