Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 17 januari 2018 - Strasbourg

18. Beslut om plaststrategin (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Beslut om plaststrategin (2018/2508(RSP))

Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) och Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Peter Liese för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Margrete Auken, för Verts/ALE-gruppen, Julia Reid för EFDD-gruppen, Sylvie Goddyn för ENF-gruppen, Adina-Ioana Vălean, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Claude Turmes, Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Andrzej Grzyb, Daciana Octavia Sârbu och Mairead McGuinness.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Talare: Christel Schaldemose och Nicola Caputo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Gesine Meissner, João Ferreira, Igor Šoltes, Dubravka Šuica och Karin Kadenbach.

Talare: Frans Timmermans och Jyrki Katainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 3 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy