Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/3008(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000094/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000094/2017 (B8-0616/2017)

Keskustelut :

PV 17/01/2018 - 21
CRE 17/01/2018 - 21

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 17. tammikuuta 2018 - Strasbourg

21. Naisten ja tyttöjen seksuaalista hyväksikäyttöä ja työvoiman hyväksikäyttöä varten EU:ssa tapahtuvan ihmiskaupan torjunta (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000094/2017) Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa ja Anna Záborská PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano ja Elly Schlein S&D-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries ja Norica Nicolai ALDE-ryhmän puolesta, Terry Reintke ja Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen ja Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta komissiolle: Naisten ja tyttöjen seksuaalista hyväksikäyttöä ja työvoiman hyväksikäyttöä varten EU:ssa tapahtuvan ihmiskaupan torjunta (2017/3008(RSP)) (B8-0616/2017)

Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Angelika Mlinar, Malin Björk, Ernest Urtasun ja Daniela Aiuto esittelivät kysymyksen.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Barbara Matera PPE-ryhmän puolesta, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, Eleonora Forenza GUE/NGL-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mireille D'Ornano EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Michaela Šojdrová, Edouard Martin, Kostadinka Kuneva, Margot Parker, Anna Hedh, João Pimenta Lopes, Pier Antonio Panzeri, Ángela Vallina, Julie Ward ja Lynn Boylan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Záborská, Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica ja Georgios Epitideios.

Dimitris Avramopoulos käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 3. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö