Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/3008(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000094/2017

Iesniegtie teksti :

O-000094/2017 (B8-0616/2017)

Debates :

PV 17/01/2018 - 21
CRE 17/01/2018 - 21

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Protokols
Trešdiena, 2018. gada 17. janvāris - Strasbūra

21. Cīņa pret sieviešu un meiteņu tirdzniecību seksuālas izmantošanas un darbaspēka ekspluatācijas nolūkā ES (debates)
Stenogramma

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000094/2017) un kuru uzdeva Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa un Anna Záborská PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano un Elly Schlein S&D grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries un Norica Nicolai ALDE grupas vārdā, Terry Reintke un Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen un Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā un Daniela Aiuto EFDD grupas vārdā Komisijai: Cīņa pret sieviešu un meiteņu tirdzniecību seksuālas izmantošanas un darbaspēka ekspluatācijas nolūkā ES (2017/3008(RSP)) (B8-0616/2017).

Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Angelika Mlinar, Malin Björk, Ernest Urtasun un Daniela Aiuto izvērsa jautājumu.

Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Barbara Matera PPE grupas vārdā, Maria Arena S&D grupas vārdā, Eleonora Forenza GUE/NGL grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Mireille D'Ornano EFDD grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Michaela Šojdrová, Edouard Martin, Kostadinka Kuneva, Margot Parker, Anna Hedh, João Pimenta Lopes, Pier Antonio Panzeri, Ángela Vallina, Julie Ward un Lynn Boylan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anna Záborská, Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica un Georgios Epitideios.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos.

Debates tika slēgtas.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 3. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika