Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/3008(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000094/2017

Teksty złożone :

O-000094/2017 (B8-0616/2017)

Debaty :

PV 17/01/2018 - 21
CRE 17/01/2018 - 21

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 17 stycznia 2018 r. - Strasburg

21. Walka z handlem kobietami i dziewczętami w celu wykorzystywania seksualnego i wyzysku w pracy w UE (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000094/2017), które skierowali: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa i Anna Záborská, w imieniu grupy politycznej PPE, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano i Elly Schlein, w imieniu grupy S&D, Arne Gericke, w imieniu grupy ECR, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries i Norica Nicolai, w imieniu grupy politycznej ALDE, Terry Reintke i Ernest Urtasun, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen i Neoklis Sylikiotis, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, i Daniela Aiuto, w imieniu grupy EFDD, do Komisji: Walka z handlem kobietami i dziewczętami w celu wykorzystywania seksualnego i wyzysku w pracy w UE (2017/3008(RSP)) (B8-0616/2017)

Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Angelika Mlinar, Malin Björk, Ernest Urtasun i Daniela Aiuto rozwinęli pytanie.

Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Barbara Matera w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Mireille D'Ornano w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, Michaela Šojdrová, Edouard Martin, Kostadinka Kuneva, Margot Parker, Anna Hedh, João Pimenta Lopes, Pier Antonio Panzeri, Ángela Vallina, Julie Ward i Lynn Boylan.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Anna Záborská, Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica i Georgios Epitideios.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności