Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/3008(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000094/2017

Ingivna texter :

O-000094/2017 (B8-0616/2017)

Debatter :

PV 17/01/2018 - 21
CRE 17/01/2018 - 21

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 17 januari 2018 - Strasbourg

21. Kampen mot handeln med kvinnor och flickor för sexuellt utnyttjande och för arbetskraftsexploatering i EU (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000094/2017) från Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa och Anna Záborská, för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano och Elly Schlein, för S&D-gruppen, Arne Gericke, för ECR-gruppen, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries och Norica Nicolai, för ALDE-gruppen, Terry Reintke och Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen, Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen och Neoklis Sylikiotis, för GUE/NGL-gruppen och Daniela Aiuto, för EFDD-gruppen, till kommissionen: Kampen mot handeln med kvinnor och flickor för sexuellt utnyttjande och för arbetskraftsexploatering i EU (2017/3008(RSP)) (B8-0616/2017)

Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Angelika Mlinar, Malin Björk, Ernest Urtasun och Daniela Aiuto utvecklade frågan.

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Barbara Matera för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Mireille D'Ornano för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Michaela Šojdrová, Edouard Martin, Kostadinka Kuneva, Margot Parker, Anna Hedh, João Pimenta Lopes, Pier Antonio Panzeri, Ángela Vallina, Julie Ward och Lynn Boylan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica och Georgios Epitideios.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 3 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy