Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 3.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Κατάθεση εγγράφων
 5.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 6.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 7.Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της Βουλγαρικής Προεδρίας (συζήτηση)
 8.Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, Leo Eric Varadkar, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 9.Υποδοχή
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Έλεγχος των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.2.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Eva Lindström (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.3.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Tony James Murphy (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.4.Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ***I (ψηφοφορία)
  10.5.Ενεργειακή απόδοση ***I (ψηφοφορία)
  10.6.Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης ***I (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Επανάληψη της συνόδου
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 15.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 105 παράγραφος 6 και άρθρο 106 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του Κανονισμού)
 16.Ρωσία - η επίδραση της προπαγάνδας σε χώρες της ΕΕ Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων
 17.Υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη (συζήτηση)
 18.Απόφαση σχετικά με τη στρατηγική για τα πλαστικά (συζήτηση)
 19.Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και διεθνής απαγωγή παιδιών * (συζήτηση)
 20.Συνθήκη του Μαρακές: διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα *** (συζήτηση)
 21.Καταπολέμηση της εμπορίας γυναικών και κοριτσιών για σκοπούς σεξουαλικής και εργασιακής εκμετάλλευσης στην ΕΕ (συζήτηση)
 22.Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 (συζήτηση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Eva Lindström
 Παράρτηµα 2 - Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Tony James Murphy
Συνοπτικά πρακτικά (216 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (248 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (2437 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) Παράρτημα 2 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (93 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (56 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (143 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (350 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (905 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (2350 kb)    
Τελευταία ενημέρωση: 3 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου