Показалец 
Протокол
PDF 348kWORD 90k
Сряда, 17 януари 2018 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Внесени документи
 5.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 6.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 7.Представяне на програмата на Българското председателство на Съвета (разискване)
 8.Разискване с министър-председателя на Ирландия Лио Варадкар относно бъдещето на Европа (разискване)
 9.Приветствие с добре дошли
 10.Време за гласуване
  
10.1.Контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.2.Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Ева Линдстрьом (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.3.Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Тони Джеймс Мърфи (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.4.Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници ***I (гласуване)
  
10.5.Енергийна ефективност ***I (гласуване)
  
10.6.Управление на Енергийния съюз ***I (гласуване)
 11.Обяснениe на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание
 15.Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 105, параграф 6 и член 106, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността)
 16.Русия - влиянието на пропагандата върху държавите от ЕС (разискване по актуални въпроси)
 17.Изпълнение на инициативата за младежка заетост в държавите членки (разискване)
 18.Стратегия относно пластмасите (разискване)
 19.Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца * (разискване)
 20.Маракешки договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали *** (разискване)
 21.Борба с трафика на жени и момичета с цел сексуална и трудова експлоатация в ЕС (разискване)
 22.2018 г. – Европейска година на културното наследство (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Ева Линдстрьом
 Приложение 2 - Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Тони Джеймс Мърфи


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.06 ч.


2. Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че не е получил искане от членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, относно решенията за започване на междуинституционални преговори, обявени в дневния ред от 15 януари 2018 г. (точка 8 от протокола от 15.1.2018 г).

Следователно комисията LIBE е можела да започне преговори след изтичане на крайния срок, предвиден в члет 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.


3. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такова разискване на основание член 135 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Нигерия (2018/2513(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Manolis Kefalogiannis, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Андрей Ковачев, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramona Nicole Mănescu и Deirdre Clune, от името на групата PPE, относно Нигерия (B8-0045/2018);

—   Charles Tannock, Ангел Джамбазки, Urszula Krupa, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Notis Marias, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek и Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR, относно положението в Нигерия (B8-0049/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, относно Нигерия (B8-0050/2018);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Fabio Massimo Castaldo и Ignazio Corrao, от името на групата Verts/ALE, относно Нигерия (B8-0051/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi Abaunz, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Maria Lidia Senra Rodríguez и Curzio Maltese, от името на групата GUE/NGL, относно Нигерия (B8-0052/2018);

—   Catherine Bearder, Неджми Али, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Филиз Хюсменова, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE, относно Нигерия (B8-0053/2018).

II.   Случаите на защитниците на правата на човека У Ган, Сие Ян, Ли Минджъ и Таши Уаншук и тибетския монах Чоеки (2018/2514(RSP))

—   Molly Scott Cato, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bronis Ropė и Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, и Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, относно случаите на защитниците на правата на човека У Ган, Сие Ян, Ли Минджъ и Таши Уаншук и тибетския монах Чоеки (B8-0043/2018);

—   Charles Tannock, Urszula Krupa, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Notis Marias, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek и Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR, относно случаите на защитниците на правата на човека У Ган, Сие Ян, Ли Минджъ и Таши Уаншук и тибетския монах Чоеки (B8-0044/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post и Jo Leinen, от името на групата S&D, относно случаите на защитниците на правата на човека У Ган, Сие Ян, Ли Минджъ и Таши Уаншук и тибетския монах Чоеки (B8-0046/2018);

—   Frédérique Ries, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE, относно случаите на защитниците на правата на човека У Ган, Сие Ян, Ли Минджъ и Таши Уаншук и тибетския монах Чоеки (B8-0047/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Андрей Ковачев, Marijana Petir, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil и Inese Vaidere, от името на групата PPE, относно случаите на защитниците на правата на човека У Ган, Сие Ян, Ли Минджъ и Таши Уаншук и тибетския монах Чоеки (B8-0048/2018).

III.   Демократична република Конго (2018/2515(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ангел Джамбазки, Monica Macovei, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek и Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR, относно Демократична република Конго (B8-0054/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post и Maria Arena, от името на групата S&D, относно Демократична република Конго (B8-0055/2018);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes и Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, относно Демократична република Конго (B8-0056/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva и Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL, относно Демократична република Конго (B8-0057/2018);

—   Hilde Vautmans, Неджми Али, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Patricia Lalonde, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE, относно положението в Демократична република Конго (B8-0058/2018);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно положението в Демократична република Конго (B8-0059/2018);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Ivo Belet, Lars Adaktusson, Андрей Ковачев, Marijana Petir, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Kefalogiannis, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon и Jiří Pospíšil, от името на групата PPE, относно Демократична република Конго (B8-0060/2018).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 162 от Правилника за дейността.


4. Внесени документи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 34/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0001/2018 - C8-0001/2018 - 2018/2000(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 02/2018 – Раздел III – Комисия (N8-0002/2018 - C8-0012/2018 - 2018/2015(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 01/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0004/2018 - C8-0013/2018 - 2018/2016(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG


5. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011 по отношение на декларираните организации за обучение (D053477/02 - 2018/2524(RPS) - срок: 15 април 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на тауматин (E 957) като овкусител в някои категории храни (D053883/03 - 2018/2506(RPS) - срок: 10 март 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на съполимер на поливинилов алкохол, присаден върху полиетиленгликол (E 1209) (D053885/02 - 2018/2516(RPS) - срок: 8 април 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на полиглицерол полирицинолеат (E 476) в емулгирани сосове (D053886/02 - 2018/2521(RPS) - срок: 13 март 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение и поправка на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои ароматични вещества (D053906/02 - 2018/2520(RPS) - срок: 13 март 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и ІV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от абамектин, бира, флуопирам, флуксапироксад, малеинов хидразид, синапено семе на прах и тефлутрин във или върху определени продукти (D054258/02 - 2018/2504(RPS) - срок: 10 март 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изменения на Международен стандарт за финансово отчитане 9 (D054380/02 - 2017/3018(RPS) - срок: 11 март 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за поправка на текста на някои езици на Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храните (D054602/02 - 2018/2519(RPS) - срок: 12 март 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 чрез установяване на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система (D054667/02 - 2018/2500(RPS) - срок: 9 април 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагащи: AGRI, (член 54 от Правилника за дейността), IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Директива на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на част III, точка 13 от Приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение на хром(VI) (D054736/01 - 2018/2503(RPS) - срок: 9 април 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: IMCO


6. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Директива 2014/23/EС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на договори (C(2017)07688 - 2017/3028(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 декември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Директива 2014/24/EС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на поръчки (C(2017)07689 - 2017/3029(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 декември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Директива 2014/25/EС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на поръчки (C(2017)07691 - 2017/3030(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 декември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС)2016/1675 за допълване на Директива (ЕС)2015/849 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на добавянето на Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка в таблицата в точка I от приложението (C(2017)08320 – 2017/3020(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 13 декември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водещи: ECON, LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложения V и IX към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции (C(2017)08351 - 2017/3024(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 14 декември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: INTA

- Делегиран регламент на Комисията относно основните елементи на договорите за съхраняване на данни, сключвани като част от система за проследяване на тютюневите изделия (C(2017)08415 - 2017/3026(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 15 декември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014 във връзка с конструкцията на превозните средства и общите изисквания и на Делегиран регламент (ЕС) № 134/2014 във връзка с изискванията по отношение на екологичните характеристики и характеристиките на задвижването за одобряването на дву-, три- и четириколесни превозни средства (C(2017)08469 - 2017/3025(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 15 декември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на текста на естонски език на Делегиран регламент (ЕС) 2017/654 на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на техническите и общите изисквания за граничните стойности на емисиите и за одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника (C(2017)08514 - 2017/3033(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 20 декември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за определяне на подробни указания за изпълнението на задължението за разтоварване по отношение на треска и писия в Балтийско море (C(2017)08521 - 2017/3027(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 декември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/2358 и Делегиран регламент (ЕС) 2017/2359 по отношение на съответните им дати на прилагане (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 20 декември 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на конкретните елементи морско оборудване, за които може да се използва електронното етикетиране (C(2017)09017 - 2018/2505(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 9 януари 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

Проекти на делегирани актове, за които срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на Съюза на проекти от общ интерес C(2017)07834 - 2017/2990(DEA)

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 24 ноември 2017 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца допълнително по искане на Европейския парламент

Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС)2016/1675 за допълване на Директива (ЕС)2015/849 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на добавянето на Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка в таблицата в точка I от приложението (C(2017)08320 - 2017/3020(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 13 декември 2017 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: един месец допълнително по искане на Съвета.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON, LIBE

Проект на делегиран акт, срокът за който беше изменен от 1 на 3 месеца по искане на компетентната комисия:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно деривативните финансови инструменти, които се използват единствено с цел хеджиране, достатъчната продължителност на жизнения цикъл на европейските фондове за дългосрочни инвестиции, критериите за оценка на пазара за потенциални купувачи и оценката на активите, които подлежат на продажба, както и относно видовете и характеристиките на услугите, които са на разположение на непрофесионалните инвеститори C(2017)07967 – 2017/2997(DEA)

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 4 декември 2017 г. по искане на водещата комисия.
Препращане на водещата комисия: ECON


7. Представяне на програмата на Българското председателство на Съвета (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Представяне на програмата на българското председателство на Съвета (2017/2910(RSP))

Бойко Борисов (действащ председател на Съвета) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, и Elena Valenciano, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Syed Kamall, от името на групата ECR, Javier Nart, от името на групата ALDE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, Андрей Ковачев, Tanja Fajon, Николай Бареков, Илхан Кючюк, Neoklis Sylikiotis, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Daniel Caspary, Петър Курумбашев, Ангел Джамбазки и Knut Fleckenstein.

Изказаха се: Jean-Claude Juncker и Бойко Борисов.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато за няколко минути)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател


8. Разискване с министър-председателя на Ирландия Лио Варадкар относно бъдещето на Европа (разискване)

Разискване с министър-председателя на Ирландия Лио Варадкар относно бъдещето на Европа (2017/3023(RSP))

Председателят прави встъпително изказване за откриване на разискването.

Изказаха се: Лио Варадкар (министър-председател на Ирландия) и Жан-Клод Юнкер (председател на Комисията).

Председателят прави уточнения относно неучастието на Парламента в оперативната група, спомената от предходния оратор.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Jeppe Kofod, от името на групата S&D, Peter van Dalen, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Nigel Farage, от името на групата EFDD, Marcel de Graaff, от името на групата ENF, и Diane Dodds, независим член на ЕП.

Изказа се Лио Варадкар.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Nessa Childers, Notis Marias, Marian Harkin, Martina Anderson, Jordi Solé, Paulo Rangel, Mercedes Bresso, James Nicholson, Luke Ming Flanagan, Florian Philippot, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Seb Dance, Alojz Peterle, Ana Gomes и Esther de Lange.

Изказа се: Лио Варадкар.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател


9. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, Председателят приветства с добре дошли Adel Al Asoomi, заместник-председател на арабския парламент, и Ahmed Mechergui, председател на комисията по външни работи и национална сигурност, които заеха място на официалната трибуна.

°
° ° °

Изказаха се: Ivo Vajgl и Ana Gomes.


10. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


10.1. Контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламенти и на Съвета за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба (преработен текст) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0006)

Изказвания

Indrek Tarand относно предстоящото гласуване.

Изказа се Klaus Buchner (докладчик), след гласуването, с искане въпросът да се отнесе до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри това искане.


10.2. Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Ева Линдстрьом (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за назначаване на Ева Линдстрьом за член на Сметната палата [14085/2017 - C8-0401/2017 - 2017/0819(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Indrek Tarand (A8-0003/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)
(Тайно гласуване)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 17.1.2018 г.)

КАНДИДАТУРА НА ЕВА ЛИНДСТРЬОМ

Приема се (P8_TA(2018)0007)

Парламентът изказва положително становище относно предложението на Съвета за назначаване на Ева Линдстрьом за член на Сметната палата.

Изказвания

Indrek Tarand (докладчик) преди гласуването.


10.3. Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Тони Джеймс Мърфи (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за назначаване на Тони Джеймс Мърфи за член на Сметната палата [14272/2017 - C8-0402/2017- 2017/0820(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Indrek Tarand (A8-0002/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)
(Тайно гласуване)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 2 от протокола от 17.1.2018 г)

КАНДИДАТУРА НА ТОНИ ДЖЕЙМС МЪРФИ

Приема се (P8_TA(2018)0008)

Парламентът изказва положително становище относно предложението на Съвета за назначаване на Тони Джеймс Мърфи за член на Сметната палата.

Изказвания

Indrek Tarand (докладчик) внесе устно изменение, въвеждащо нов параграф след параграф 1. Изменението беше прието.


10.4. Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработен текст) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: José Blanco López (A8-0392/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0009)

Изказвания

Miapetra Kumpula-Natri относно протичането на гласуването.

Изказа се José Blanco López (докладчик), след гласуването, с искане въпросът да се отнесе до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри това искане.


10.5. Енергийна ефективност ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0010)

Изказвания

Markus Pieper относно протичането на гласуването.

Изказа се Miroslav Poche (докладчик), след гласуването, с искане въпросът да се отнесе до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри това искане.


10.6. Управление на Енергийния съюз ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламенти и на Съвета относно управлението на Енергийния съюз, за изменение на Директива 94/22/ЕО, Директива 98/70/ЕО, Директива 2009/31/ЕО, Регламент (ЕО) № 663/2009, Регламент (ЕО) № 715/2009, Директива 2009/73/ЕО, Директива 2009/119/ЕО на Съвета, Директива 2010/31/ЕС, Директива 2012/27/ЕС, Директива 2013/30/ЕС и Директива (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчици: Michèle Rivasi и Claude Turmes (A8-0402/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0011)

Изказа се Claude Turmes (докладчик), след гласуването, с искане въпросът да се отнесе до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри това искане.


11. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад José Blanco López - A8-0392/2017
Daniel Hannan, Alex Mayer, Gilles Pargneaux, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Molly Scott Cato и Tibor Szanyi

Доклад Miroslav Poche - A8-0391/2017
Michaela Šojdrová, Notis Marias и Tibor Szanyi

Доклад Michèle Rivasi и Claude Turmes - A8-0402/2017
Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Notis Marias и Tibor Szanyi.


12. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 14.08 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

13. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


14. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


15. Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 105, параграф 6 и член 106, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността)

Председателят припомни, че препоръката на комисията ENVI за непротивопоставяне на проекта на регламент на Комисията за изменение на Регламент № 389/2013 на Комисията за създаване на Регистър на Съюза (D054274-02 - 2017/3013(RPS)) (B8-0041/2018) е била съобщена в пленарна зала вчера, вторник, 16 януари 2018 г. (точка 10 от протокола от 16.1.2018 г).

Не е било изразено никакво възражение срещу тази препоръка в срока от 24 часа, определен в член 105, параграф 6 от Правилника за дейността.

Следователно препоръката се счита за приета и ще бъде публикувана в рубриката „Приети текстове“ от заседанието утре, 18 януари 2018 г.


16. Русия - влиянието на пропагандата върху държавите от ЕС (разискване по актуални въпроси)

Русия - влиянието на пропагандата върху държавите от ЕС (2018/2507(RSP))

Изказа се Sandra Kalniete, за да открие разискването, предложено от групата PPE.

Изказаха се: Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) и Julian King (член на Комисията).

Изказаха се: Esteban González Pons, от името на групата PPE, Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D, Roberts Zīle, от името на групата ECR, Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, Rebecca Harms, от името на групата VERTS/ALE, Jörg Meuthen, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Janusz Korwin-Mikke, независим член, David McAllister, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Morten Løkkegaard, Javier Couso Permuy, Bronis Ropė, Gerard Batten, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Jeppe Kofod, Ангел Джамбазки, Petras Auštrevičius, Benedek Jávor, David Coburn, Marcus Pretzell, Elmar Brok, Tanja Fajon, Zbigniew Kuźmiuk, Yana Toom, Steeve Briois, Esther de Lange, Brando Benifei, Monica Macovei, Marietje Schaake, Андрей Ковачев, Kati Piri, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Gunnar Hökmark, Bogusław Liberadzki, Zdzisław Krasnodębski, Javier Nart, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Kosma Złotowski, Urmas Paet, Tunne Kelam и Ruža Tomašić.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Dariusz Rosati, Michael Gahler, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson и Ramona Nicole Mănescu.

Изказаха се: Julian King и Моника Панайотова.

Разискването приключи.

Изказа се Maria Grapini, за да направи лична забележка във връзка с изказване на Cristian Dan Preda по време на разискването.


17. Изпълнение на инициативата за младежка заетост в държавите членки (разискване)

Доклад относно изпълнението на инициативата за младежка заетост в държавите членки [2017/2039(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Romana Tomc (A8-0406/2017)

Romana Tomc представи доклада.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се: Андрей Новаков (докладчик по становището на комисията BUDG), Derek Vaughan (докладчик по становището на комисията CONT), Момчил Неков (докладчик по становището на комисията CULT), Vilija Blinkevičiūtė (докладчик по становището на комисията FEMM), David Casa, от името на групата PPE, Brando Benifei, от името на групата S&D, Jana Žitňanská, от името на групата ECR, Martina Dlabajová, от името на групата ALDE, Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Tom Vandenkendelaere, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Jean Arthuis, Neoklis Sylikiotis, Ernest Urtasun, Nathan Gill, Dominique Bilde, Sotirios Zarianopoulos, Verónica Lope Fontagné, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, André Elissen, Sofia Ribeiro, Javi López, Helga Stevens, Lynn Boylan, Laurenţiu Rebega, Thomas Mann и Siôn Simon.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се: Richard Sulík, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Emilian Pavel, Anne Sander, Michael Detjen, Jeroen Lenaers, Eider Gardiazabal Rubial, Marek Plura, Miapetra Kumpula-Natri, Michaela Šojdrová, Eva Kaili, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, José Manuel Fernandes и Danuta Jazłowiecka.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Илхан Кючюк, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, Ivica Tolić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Caterina Chinnici, Ivana Maletić, Wajid Khan и Tibor Szanyi.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Romana Tomc.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.6 от протокола от 18 януари 2018 г.


18. Стратегия относно пластмасите (разискване)

Изявление на Комисията: Стратегия относно пластмасите (2018/2508(RSP))

Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) и Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ) направиха изявление.

Изказаха се: Peter Liese, от името на групата PPE, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, Julie Girling, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Julia Reid, от името на групата EFDD, Sylvie Goddyn, от името на групата ENF, Adina-Ioana Vălean, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Claude Turmes, Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Andrzej Grzyb, Daciana Octavia Sârbu и Mairead McGuinness.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказаха се: Christel Schaldemose и Nicola Caputo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Gesine Meissner, João Ferreira, Igor Šoltes, Dubravka Šuica и Karin Kadenbach.

Изказаха се: Frans Timmermans и Jyrki Katainen.

Разискването приключи.


19. Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца * (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст) [COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

Tadeusz Zwiefka представи доклада.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Miriam Dalli (докладчик по становището на комисията PETI), Pavel Svoboda, от името на групата PPE, Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Rosa Estaràs Ferragut, Jytte Guteland, Branislav Škripek, Eleonora Evi, Francis Zammit Dimech, Caterina Chinnici и Емил Радев.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Maštálka, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská, Marijana Petir и Stanislav Polčák.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Tadeusz Zwiefka.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.5. от протокола от 18.1.2018 г.


20. Маракешки договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали *** (разискване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали [12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Max Andersson (A8-0400/2017)

Max Andersson представи препоръката.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Rosa Estaràs Ferragut, от името на групата PPE, Jytte Guteland, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

Изказаха се: Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Julia Reda, от името на групата Verts/ALE, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, Marie-Christine Boutonnet, от името на групата ENF, Tadeusz Zwiefka, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Brando Benifei, Julie Ward и Olga Sehnalová.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák и Margrete Auken.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Max Andersson.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.4 от протокало от 18.1.2018 г.


21. Борба с трафика на жени и момичета с цел сексуална и трудова експлоатация в ЕС (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000094/2017) зададен от Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa и Anna Záborská, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano и Elly Schlein, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries и Norica Nicolai, от името на групата ALDE, Terry Reintke и Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen и Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL и Daniela Aiuto, от името на групата EFDD, към Комисията: Борбата срещу трафика на жени и момичета с цел сексуална и трудова експлоатация в ЕС (2017/3008(RSP)) (B8-0616/2017)

Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Angelika Mlinar, Malin Björk, Ernest Urtasun и Daniela Aiuto развиха въпроса.

Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Barbara Matera, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Mireille D'Ornano, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Diane Dodds, независим член на ЕП, Michaela Šojdrová, Edouard Martin, Kostadinka Kuneva, Margot Parker, Anna Hedh, João Pimenta Lopes, Pier Antonio Panzeri, Ángela Vallina, Julie Ward и Lynn Boylan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Záborská, Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica и Georgios Epitideios.

Изказа се Dimitris Avramopoulos.

Разискването приключи.


22. 2018 г. – Европейска година на културното наследство (разискване)

Изявление на Комисията: 2018 г. – Европейска година на културното наследство (2018/2509(RSP))

Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Bogdan Andrzej Zdrojewski, от името на групата PPE, Silvia Costa, от името на групата S&D, Branislav Škripek, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michaela Šojdrová, Mircea Diaconu, от името на групата ALDE, Curzio Maltese, от името на групата GUE/NGL, Patrick O'Flynn, от името на групата EFDD, Michaela Šojdrová, Petra Kammerevert, Francisco José Millán Mon, Luigi Morgano и Момчил Неков.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Costas Mavrides и Notis Marias.

Изказа се Dimitris Avramopoulos.

Разискването приключи.


23. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 616.538/OJJE).


24. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.09 ч.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Aguilera García, Annemans, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi


Приложение 1 - Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Ева Линдстрьом

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström.

ECR:

Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:

Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo.

ENF:

Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Rebega, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra.

GUE/NGL:

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer.

NI:

Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos.

PPE:

Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka.

S&D:

Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Padar, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:

Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.


Приложение 2 - Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Тони Джеймс Мърфи

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström.

ECR:

Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:

Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo.

ENF:

Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Rebega, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra.

GUE/NGL:

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer.

NI:

Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos.

PPE:

Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka.

S&D:

Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Padar, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:

Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.

Последно осъвременяване: 3 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност