Seznam 
Zápis
PDF 317kWORD 86k
Středa, 17. ledna 2018 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Předložení dokumentů
 5.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 6.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 7.Představení programu činností bulharského předsednictví Rady (rozprava)
 8.Rozprava s irským premiérem Leem Varadkarem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 9.Přivítání
 10.Hlasování
  
10.1.Kontrola vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.2.Jmenování členky Účetního dvora – Eva Lindströmová (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.3.Jmenování člena Účetního dvora – Tony James Murphy (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.4.Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů ***I (hlasování)
  
10.5.Energetická účinnost ***I (hlasování)
  
10.6.Správa energetické unie ***I (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Pokračování denního zasedání
 14.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 15.Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 105 odst. 6 a čl. 106 odst. 4 písm. d) jednacího řádu)
 16.Rusko – vliv propagandy na země EU (rozprava na aktuální téma)
 17.Provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí ve členských státech (rozprava)
 18.Rozhodnutí o strategii v oblasti plastů (rozprava)
 19.Příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a mezinárodní únosy dětí * (rozprava)
 20.Marrákešská smlouva: usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení *** (rozprava)
 21.Boj proti obchodování se ženami a dívkami za účelem sexuálního a pracovního vykořisťování v EU (rozprava)
 22.Evropský rok kulturního dědictví v roce 2018 (rozprava)
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování členky Účetního dvora – Eva Lindströmová
 Příloha 2 – Jmenování člena Účetního dvora – Tony James Murphy


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:06.


2. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil, že od poslanců nebo jedné či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty neobdržel žádnou žádost týkající se rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání, která byla oznámena v zápisu z denního zasedání v pondělí 15. ledna 2018 (bod 7 zápisu ze dne 15.1.2018).

Výbor LIBE tak mohl po uplynutí lhůty uvedené v čl. 69c odst. 2 jednacího řádu zahájit jednání.


3. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Nigérie (2018/2513(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Manolis Kefalogiannis, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramona Nicole Mănescu a Deirdre Clune za skupinu PPE o Nigérii (B8-0045/2018);

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Urszula Krupa, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Notis Marias, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR o situaci v Nigérii (B8-0049/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D o Nigérii (B8-0050/2018);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao za skupinu Verts/ALE o Nigérii (B8-0051/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi Abaunz, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Maria Lidia Senra Rodríguez a Curzio Maltese za skupinu GUE/NGL o Nigérii (B8-0052/2018);

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o Nigérii (B8-0053/2018).

II.   Případy aktivistů v oblasti lidských práv: Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che, Taši Wangčuk a tibetský mnich Čhökji (2018/2514(RSP))

—   Molly Scott Cato, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bronis Ropė a Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE a Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao o případech aktivistů v oblasti lidských práv: Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che, Taši Wangčuk a tibetský mnich Čhökji (B8-0043/2018);

—   Charles Tannock, Urszula Krupa, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Notis Marias, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR o případech aktivistů v oblasti lidských práv: Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che, Taši Wangčuk a tibetský mnich Čhökji (B8-0044/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post a Jo Leinen za skupinu S&D o případech aktivistů v oblasti lidských práv: Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che, Taši Wangčuk a tibetský mnich Čhökji (B8-0046/2018);

—   Frédérique Ries, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o případech aktivistů v oblasti lidských práv: Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che, Taši Wangčuk a tibetský mnich Čhökji (B8-0047/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil a Inese Vaidere za skupinu PPE o případech aktivistů v oblasti lidských práv: Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che, Taši Wangčuk a tibetský mnich Čhökji (B8-0048/2018).

III.   Demokratická republika Kongo (2018/2515(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR o Demokratické republice Kongo (B8-0054/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post a Maria Arena za skupinu S&D o Demokratické republice Kongo (B8-0055/2018);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes a Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE o Demokratické republice Kongo (B8-0056/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL o Demokratické republice Kongo (B8-0057/2018);

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o situaci v Demokratické republice Kongo (B8-0058/2018);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas za skupinu EFDD o situaci v Demokratické republice Kongo (B8-0059/2018);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Ivo Belet, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Kefalogiannis, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon a Jiří Pospíšil za skupinu PPE o Demokratické republice Kongo (B8-0060/2018).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.


4. Předložení dokumentů

Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

- Návrh na převod prostředků DEC 34/2017 - Oddíl III - Komise (N8-0001/2018 - C8-0001/2018 - 2018/2000(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 02/2018 - Oddíl III - Komise (N8-0002/2018 - C8-0012/2018 - 2018/2015(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 01/2018 - Oddíl III - Komise (N8-0004/2018 - C8-0013/2018 - 2018/2016(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


5. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011 o ohlášených organizacích pro výcvik (D053477/02 - 2018/2524(RPS) - lhůta: 15. dubna 2018)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání thaumatinu (E 957) jako látky zvýrazňující chuť a vůni v určitých kategoriích potravin (D053883/03 - 2018/2506(RPS) - lhůta: 10. března 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace roubovaného kopolymeru polyvinylalkoholu a polyethylenglykolu (E 1209) (D053885/02 - 2018/2516(RPS) - lhůta: 8. dubna 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání polyglycerolpolyricinoleátu (E 476) v emulgovaných omáčkách (D053886/02 - 2018/2521(RPS) - lhůta: 13. března 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění a opravuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o některé aromatické látky (D053906/02 - 2018/2520(RPS) - lhůta: 13. března 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin, fluopyram, fluxapyroxad, maleinohydrazid, pivo, prášek z hořčičných semen a tefluthrin v některých produktech a na jejich povrchu (D054258/02 - 2018/2504(RPS) - lhůta: 10. března 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o změny mezinárodního standardu účetního výkaznictví 9 (D054380/02 - 2017/3018(RPS) - lhůta: 11. března 2018)
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách (D054602/02 - 2018/2519(RPS) - lhůta: 12. března 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1107/2009 a stanoví se vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému (D054667/02 - 2018/2500(RPS) - lhůta: 9. dubna 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- směrnice Komise, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému vývoji mění příloha II část III bod 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o chrom (VI) (D054736/01 - 2018/2503(RPS) - lhůta: 9. dubna 2018)
předáno příslušnému výboru: IMCO


6. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (C(2017)07688 - 2017/3028(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 18. prosince 2017

předáno příslušnému výboru: IMCO

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (C(2017)07689 - 2017/3029(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 18. prosince 2017

předáno příslušnému výboru: IMCO

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (C(2017)07691 - 2017/3030(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 18. prosince 2017

předáno příslušnému výboru: IMCO

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o přidání Šrí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do tabulky v bodě I přílohy (C(2017)08320 - 2017/3020(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 13. prosince 2017

předáno příslušnému výboru: ECON, LIBE

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy V a IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (C(2017)08351 - 2017/3024(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 14. prosince 2017

předáno příslušnému výboru: INTA

- nařízení Komise v přenesené pravomoci o klíčových prvcích smluv o uchovávání údajů, jež mají být uzavírány v rámci systému sledovatelnosti tabákových výrobků (C(2017)08415 - 2017/3026(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 15. prosince 2017

předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 44/2014, pokud jde o konstrukci vozidel a obecné požadavky, a nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 134/2014, pokud jde o požadavky týkající se vlivu na životní prostředí a výkonnosti pohonné jednotky, v souvislosti se schvalováním dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek (C(2017)08469 - 2017/3025(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 15. prosince 2017

předáno příslušnému výboru: IMCO

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje estonské znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/654, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o technické a obecné požadavky na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích (C(2017)08514 - 2017/3033(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 20. prosince 2017

předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví podrobnosti pro provádění povinnosti vykládky, pokud jde o tresku obecnou a platýse evropského v rámci rybolovu v Baltském moři (C(2017)08521 - 2017/3027(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 18. prosince 2017

předáno příslušnému výboru: PECH

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2358 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2359, pokud jde o jejich datum použitelnosti (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 20. prosince 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU, pokud jde o určení konkrétních položek lodní výstroje, pro něž může být výhodné používání elektronického identifikátoru (C(2017)09017 - 2018/2505(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 9. ledna 2018

předáno příslušnému výboru: TRAN

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu C(2017)07834 - 2017/2990(DEA)

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 24. listopadu 2017

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: další 2 měsíce na žádost Evropského parlamentu.

předáno příslušnému výboru: ITRE

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o přidání Šrí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do tabulky v bodě I přílohy (C(2017)08320 - 2017/3020(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 13. prosince 2017

Prodloužení lhůty pro vyslovení námitek: další jeden měsíc na žádost Rady.

předáno příslušnému výboru: ECON, LIBE

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se na žádost příslušného výboru prodlužuje lhůta z 1 na 3 měsíce:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760, pokud jde o regulační technické normy týkající se finančních derivátových nástrojů, které slouží výhradně pro účely zajištění, dostatečně dlouhé doby trvání evropských fondů dlouhodobých investic, kritérií pro hodnocení trhu z hlediska potenciálních kupců a pro ocenění aktiv určených k prodeji a typů a náležitostí zařízení pro neprofesionální investory (C(2017)07967 – 2017/2997(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 4. prosince 2017 na žádost příslušného výboru.
předáno příslušnému výboru: ECON


7. Představení programu činností bulharského předsednictví Rady (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Představení programu činností bulharského předsednictví Rady (2017/2910(RSP))

Boyko Borissov (úřadující předseda Rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, a Elena Valenciano za skupinu S&D.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Syed Kamall za skupinu ECR, Javier Nart za skupinu ALDE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Nicolas Bay za skupinu ENF, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Nikolay Barekov, Ilhan Kyuchyuk, Neoklis Sylikiotis, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Daniel Caspary, Peter Kouroumbashev, Angel Dzhambazki a Knut Fleckenstein.

Vystoupili: Jean-Claude Juncker a Boyko Borissov.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda


8. Rozprava s irským premiérem Leem Varadkarem o budoucnosti Evropy (rozprava)

Rozprava s irským premiérem Leem Varadkarem o budoucnosti Evropy (2017/3023(RSP))

Předseda rozpravu stručně uvedl.

Vystoupili: Leo Varadkar (irský premiér) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise).

Předseda upřesnil, proč se Parlament neúčastní pracovní skupiny, kterou zmínil předchozí řečník.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Jeppe Kofod za skupinu S&D, Peter van Dalen za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Nigel Farage za skupinu EFDD, Marcel de Graaff za skupinu ENF, a Diane Dodds – nezařazená poslankyně.

Vystoupil Leo Varadkar.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Nessa Childers, Notis Marias, Marian Harkin, Martina Anderson, Jordi Solé, Paulo Rangel, Mercedes Bresso, James Nicholson, Luke Ming Flanagan, Florian Philippot, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Seb Dance, Alojz Peterle, Ana Gomes a Esther de Lange.

Vystoupil Leo Varadkar.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda


9. Přivítání

Předseda jménem Parlamentu přivítal místopředsedu Arabského parlamentu Adela al-Asoomiho a předsedu výboru pro zahraniční věci a národní bezpečnost Ahmeda Mecherguiho, kteří usedli na vyhrazená místa na galerii pro hosty.

°
° ° °

Vystoupili: Ivo Vajgl a Ana Gomes.


10. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


10.1. Kontrola vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití (přepracované znění) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0006)

Vystoupení

Indrek Tarand k dalšímu hlasování.

Po hlasování vystoupil Klaus Buchner (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


10.2. Jmenování členky Účetního dvora – Eva Lindströmová (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování Evy Lindströmové členkou Účetního dvora [14085/2017 - C8-0401/2017 - 2017/0819(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Indrek Tarand (A8-0003/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)
(tajné hlasování)
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 17.1.2018)

NÁVRH NA JMENOVÁNÍ EVY LINDSTRÖMOVÉ

přijat (P8_TA(2018)0007)

Parlament vydal kladné stanovisko k návrhu Rady jmenovat Evu Lindströmovou členkou Účetního dvora.

Vystoupení

Indrek Tarand (zpravodaj) před hlasováním.


10.3. Jmenování člena Účetního dvora – Tony James Murphy (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování Tonyho Jamese Murphyho členem Účetního dvora [14272/2017 - C8-0402/2017 - 2017/0820(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Indrek Tarand (A8-0002/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)
(tajné hlasování)
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 2 zápisu ze dne 17.1.2018)

NÁVRH NA JMENOVÁNÍ TONYHO JAMESE MURPHYHO

přijat (P8_TA(2018)0008)

Parlament vydal kladné stanovisko k návrhu Rady jmenovat Tonyho Jamese Murphyho členem Účetního dvora.

Vystoupení

Indrek Tarand (zpravodaj) předložil ústní pozměňovací návrh, kterým se vkládá nový bod za bod 1. Ústní pozměňovací návrh byl vzat v potaz.


10.4. Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: José Blanco López (A8-0392/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0009)

Vystoupení

Miapetra Kumpula-Natri k průběhu hlasování.

Po hlasování vystoupil José Blanco López (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


10.5. Energetická účinnost ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0010)

Vystoupení

Markus Pieper k průběhu hlasování.

Po hlasování vystoupil Miroslav Poche (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


10.6. Správa energetické unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o správě energetické unie, kterým se mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č. 663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady 2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení (EU) č. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajové: Michèle Rivasi a Claude Turmes (A8-0402/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0011)

Po hlasování vystoupil Claude Turmes (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


11. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva José Blanco López - A8-0392/2017
Daniel Hannan, Alex Mayer, Gilles Pargneaux, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Molly Scott Cato a Tibor Szanyi

zpráva Miroslav Poche - A8-0391/2017
Michaela Šojdrová, Notis Marias a Tibor Szanyi

zpráva Michèle Rivasi a Claude Turmes - A8-0402/2017
Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Notis Marias a Tibor Szanyi.


12. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 14:08.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

13. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


14. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


15. Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 105 odst. 6 a čl. 106 odst. 4 písm. d) jednacího řádu)

Předsedající připomněl, že na denním zasedání, které se konalo včera, v úterý 16. ledna 2018, bylo oznámeno doporučení výboru ENVI nevyslovit námitku proti návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise č. 389/2013 o vytvoření registru Unie (D054274-02 - 2017/3013(RPS)) (B8-0041/2018) (bod 10 zápisu ze dne 16.1.2018).

Proti tomuto doporučení nebyla vyslovena žádná námitka ve lhůtě dvaceti čtyř hodin stanovené čl. 105 odst. 6 jednacího řádu.

Doporučení se tudíž považuje za schválené a zveřejní se v textech přijatých na denním zasedání konaném zítra 18. ledna 2018.


16. Rusko – vliv propagandy na země EU (rozprava na aktuální téma)

Rusko – vliv propagandy na země EU (2018/2507(RSP))

Vystoupila Sandra Kalniete, aby uvedla rozpravu, kterou navrhla skupina PPE.

Vystoupili: Monika Panayotova (úřadující předsedkyně Rady) a Julian King (člen Komise).

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE, Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D, Roberts Zīle za skupinu ECR, Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Jörg Meuthen za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, David McAllister, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Morten Løkkegaard, Javier Couso Permuy, Bronis Ropė, Gerard Batten, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Jeppe Kofod, Angel Dzhambazki, Petras Auštrevičius, Benedek Jávor, David Coburn, Marcus Pretzell, Elmar Brok, Tanja Fajon, Zbigniew Kuźmiuk, Yana Toom, Steeve Briois, Esther de Lange, Brando Benifei, Monica Macovei, Marietje Schaake, Andrey Kovatchev, Kati Piri, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Gunnar Hökmark, Bogusław Liberadzki, Zdzisław Krasnodębski, Javier Nart, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Kosma Złotowski, Urmas Paet, Tunne Kelam a Ruža Tomašić.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Dariusz Rosati, Michael Gahler, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson a Ramona Nicole Mănescu.

Vystoupili: Julian King a Monika Panayotova.

Rozprava skončila.

Vystoupila Maria Grapini s osobním prohlášením v návaznosti na vystoupení, které učinil Cristian Dan Preda.


17. Provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí ve členských státech (rozprava)

Zpráva o provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí ve členských státech [2017/2039(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Romana Tomc (A8-0406/2017)

Romana Tomc uvedla zprávu.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Vystoupili: Andrey Novakov (zpravodaj výboru BUDG), Derek Vaughan (zpravodaj výboru CONT), Momchil Nekov (zpravodaj výboru CULT), Vilija Blinkevičiūtė (zpravodajka výboru FEMM), David Casa za skupinu PPE, Brando Benifei za skupinu S&D, Jana Žitňanská za skupinu ECR, Martina Dlabajová za skupinu ALDE, Tania González Peñas za skupinu GUE/NGL, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, Joëlle Mélin za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Tom Vandenkendelaere, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Jean Arthuis, Neoklis Sylikiotis, Ernest Urtasun, Nathan Gill, Dominique Bilde, Sotirios Zarianopoulos, Verónica Lope Fontagné, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, André Elissen, Sofia Ribeiro, Javi López, Helga Stevens, Lynn Boylan, Laurenţiu Rebega, Thomas Mann a Siôn Simon.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Vystoupili: Richard Sulík, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Emilian Pavel, Anne Sander, Michael Detjen, Jeroen Lenaers, Eider Gardiazabal Rubial, Marek Plura, Miapetra Kumpula-Natri, Michaela Šojdrová, Eva Kaili, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, José Manuel Fernandes a Danuta Jazłowiecka.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, Ivica Tolić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Caterina Chinnici, Ivana Maletić, Wajid Khan a Tibor Szanyi.

Vystoupily: Marianne Thyssen a Romana Tomc.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.6 zápisu ze dne 18.1.2018.


18. Rozhodnutí o strategii v oblasti plastů (rozprava)

Prohlášení Komise: Rozhodnutí o strategii v oblasti plastů (2018/2508(RSP))

Frans Timmermans (první místopředseda Komise) a Jyrki Katainen (místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Peter Liese za skupinu PPE, Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Julia Reid za skupinu EFDD, Sylvie Goddyn za skupinu ENF, Adina-Ioana Vălean, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Claude Turmes, Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Andrzej Grzyb, Daciana Octavia Sârbu a Mairead McGuinness.

PŘEDSEDNICTVÍ: Lívia JÁRÓKA
místopředsedkyně

Vystoupili: Christel Schaldemose a Nicola Caputo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Gesine Meissner, João Ferreira, Igor Šoltes, Dubravka Šuica a Karin Kadenbach.

Vystoupili: Frans Timmermans a Jyrki Katainen.

Rozprava skončila.


19. Příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a mezinárodní únosy dětí * (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o příslušnosti, a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (přepracované znění) [COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

Tadeusz Zwiefka uvedl zprávu.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupili: Miriam Dalli (zpravodajka výboru PETI), Pavel Svoboda za skupinu PPE, Evelyne Gebhardt za skupinu S&D, Arne Gericke za skupinu ECR, Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Rosa Estaràs Ferragut, Jytte Guteland, Branislav Škripek, Eleonora Evi, Francis Zammit Dimech, Caterina Chinnici a Emil Radev.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Maštálka, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská, Marijana Petir a Stanislav Polčák.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Tadeusz Zwiefka.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.5 zápisu ze dne 18.1.2018.


20. Marrákešská smlouva: usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení *** (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení [12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Max Andersson (A8-0400/2017)

Max Andersson uvedl doporučení.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupili: Rosa Estaràs Ferragut za skupinu PPE, Jytte Guteland za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, a Cecilia Wikström za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda

Vystoupili: Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Julia Reda za skupinu Verts/ALE, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD, Marie-Christine Boutonnet za skupinu ENF, Tadeusz Zwiefka, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Brando Benifei, Julie Ward a Olga Sehnalová.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák a Margrete Auken.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Max Andersson.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.4 zápisu ze dne 18.1.2018.


21. Boj proti obchodování se ženami a dívkami za účelem sexuálního a pracovního vykořisťování v EU (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000094/2017), kterou pokládají Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa a Anna Záborská za skupinu PPE, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano a Elly Schlein za skupinu S&D, Arne Gericke za skupinu ECR, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries a Norica Nicolai za skupinu ALDE, Terry Reintke a Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen a Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL a Daniela Aiuto za skupinu EFDD Komisi: Boj proti obchodování se ženami a dívkami za účelem sexuálního a pracovního vykořisťování v EU (2017/3008(RSP)) (B8-0616/2017)

Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Angelika Mlinar, Malin Björk, Ernest Urtasun a Daniela Aiuto rozvinuli otázku.

Dimitris Avramopoulos (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Barbara Matera za skupinu PPE, Maria Arena za skupinu S&D, Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Mireille D'Ornano za skupinu EFDD, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, Michaela Šojdrová, Edouard Martin, Kostadinka Kuneva, Margot Parker, Anna Hedh, João Pimenta Lopes, Pier Antonio Panzeri, Ángela Vallina, Julie Ward a Lynn Boylan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Anna Záborská, Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica a Georgios Epitideios.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava skončila.


22. Evropský rok kulturního dědictví v roce 2018 (rozprava)

Prohlášení Komise: Evropský rok kulturního dědictví v roce 2018 (2018/2509(RSP))

Dimitris Avramopoulos (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Bogdan Andrzej Zdrojewski za skupinu PPE, Silvia Costa za skupinu S&D, Branislav Škripek za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Michaela Šojdrová, Mircea Diaconu za skupinu ALDE, Curzio Maltese za skupinu GUE/NGL, Patrick O'Flynn za skupinu EFDD, Michaela Šojdrová, Petra Kammerevert, Francisco José Millán Mon, Luigi Morgano a Momchil Nekov.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Costas Mavrides a Notis Marias.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava skončila.


23. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 616.538/OJJE).


24. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:09.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Aguilera García, Annemans, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi


Příloha 1 – Jmenování členky Účetního dvora – Eva Lindströmová

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström.

ECR:

Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:

Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo.

ENF:

Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Rebega, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra.

GUE/NGL:

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer.

NI:

Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos.

PPE:

Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka.

S&D:

Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Padar, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:

Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.


Příloha 2 – Jmenování člena Účetního dvora – Tony James Murphy

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström.

ECR:

Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:

Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo.

ENF:

Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Rebega, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra.

GUE/NGL:

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer.

NI:

Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos.

PPE:

Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka.

S&D:

Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Padar, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:

Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.

Poslední aktualizace: 3. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí