Indeks 
Protokol
PDF 321kWORD 85k
Onsdag den 17. januar 2018 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c)
 3.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Modtagne dokumenter
 5.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 6.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 7.Præsentation af det bulgarske formandskabs aktivitetsprogram (forhandling)
 8.Drøftelse med Irlands premierminister, Leo Varadkar, om Europas fremtid (forhandling)
 9.Velkomstord
 10.Afstemningstid
  
10.1.Kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.2.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Eva Lindström (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.3.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Tony James Murphy (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.4.Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning) ***I (afstemning)
  
10.5.Energieffektivitet ***I (afstemning)
  
10.6.Forvaltning af energiunionen ***I (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Genoptagelse af mødet
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 15.Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 105, stk. 6, og artikel 106, stk. 4, litra d)
 16.Rusland - indvirkningen af propaganda på EU-medlemsstaterne (debat om et aktuelt spørgsmål)
 17.Gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i medlemsstaterne (forhandling)
 18.Afgørelse om plaststrategien (forhandling)
 19.Kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar samt internationale barnebortførelser * (forhandling)
 20.Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap *** (forhandling)
 21.Bekæmpelse af handel med kvinder og piger med henblik på seksuel udnyttelse og udnyttelse som arbejdskraft i EU (forhandling)
 22.Europæisk år for kulturarv 2018 (forhandling)
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Eva Lindström
 Bilag 2 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Tony James Murphy


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.06.


2. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c)

Formanden meddelte, at han ikke fra et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, havde modtaget nogen anmodning vedrørende afgørelserne om at indlede interinstitutionelle forhandlinger, som meddelt i protokollen for mandag den 15. januar 2018 (punkt 8 i protokollen af 15.1.2018).

LIBE havde således kunnet indlede forhandlinger efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, fastsatte frist.


3. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller politiske grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan forhandling i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 135, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Nigeria (2018/2513(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Manolis Kefalogiannis, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramona Nicole Mănescu og Deirdre Clune, for PPE-Gruppen, om Nigeria (B8-0045/2018)

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Urszula Krupa, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Notis Marias, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek og Valdemar Tomaševski, for ECR-Gruppen, om situationen i Nigeria (B8-0049/2018)

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge, for S&D-Gruppen, om Nigeria (B8-0050/2018)

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Fabio Massimo Castaldo og Ignazio Corrao, for Verts/ALE-Gruppen, om Nigeria (B8-0051/2018)

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi Abaunz, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Maria Lidia Senra Rodríguez og Curzio Maltese, for GUE/NGL-Gruppen, om Nigeria (B8-0052/2018)

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström og Valentinas Mazuronis, for ALDE-Gruppen, om Nigeria (B8-0053/2018).

II.   Sagerne vedrørende menneskerettighedsaktivisterne Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che, Tashi Wangchuk og den tibetanske munk Choekyi (2018/2514(RSP))

—   Molly Scott Cato, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bronis Ropė og Helga Trüpel, for Verts/ALE-Gruppen, og Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, om sagerne vedrørende menneskerettighedsaktivisterne Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk og den tibetanske munk Choekyi (B8-0043/2018)

—   Charles Tannock, Urszula Krupa, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Notis Marias, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek og Valdemar Tomaševski, for ECR-Gruppen, om aagerne vedrørende menneskerettighedsaktivisterne Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk og den tibetanske munk Choekyi (B8-0044/2018)

—   Elena Valenciano, Soraya Post og Jo Leinen, for S&D-Gruppen, om sagerne vedrørende menneskerettighedsaktivisterne Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk og den tibetanske munk Choekyi (B8-0046/2018)

—   Frédérique Ries, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström og Valentinas Mazuronis, for ALDE-Gruppen, om sagerne vedrørende menneskerettighedsaktivisterne Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk og den tibetanske munk Choekyi (B8-0047/2018)

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil og Inese Vaidere, for PPE-Gruppen, om sagerne vedrørende menneskerettighedsaktivisterne Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk og den tibetanske munk Choekyi (B8-0048/2018).

III.   Den Demokratiske Republik Congo (2018/2515(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Monica Macovei, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek og Valdemar Tomaševski, for ECR-Gruppen, om Den Demokratiske Republik Congo (B8-0054/2018)

—   Elena Valenciano, Soraya Post og Maria Arena, for S&D-Gruppen, sur la Den Demokratiske Republik Congo (B8-0055/2018);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes og Bronis Ropė, for Verts/ALE-Gruppen, om Den Demokratiske Republik Congo (B8-0056/2018)

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva og Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen, om Den Demokratiske Republik Congo (B8-0057/2018)

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström og Valentinas Mazuronis, for ALDE-Gruppen, om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (B8-0058/2018)

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, for EFDD-Gruppen, om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (B8-0059/2018)

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Ivo Belet, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Kefalogiannis, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon og Jiří Pospíšil, for PPE-Gruppen, om Den Demokratiske Republik Congo (B8-0060/2018).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 162.


4. Modtagne dokumenter

Formanden havde fra Rådet og Kommissionen modtaget:

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 34/2017 - Sektion III - Kommissionen (N8-0001/2018 - C8-0001/2018 - 2018/2000(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 02/2018 - Sektion III - Kommissionen (N8-0002/2018 - C8-0012/2018 - 2018/2015(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 01/2018 - Sektion III - Kommissionen (N8-0004/2018 - C8-0013/2018 - 2018/2016(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG


5. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1178/2011 for så vidt angår anmeldte træningsorganisationer (D053477/02 - 2018/2524(RPS) - frist: 15. april 2018)
henvist til kor. udv. TRAN

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af thaumatin (E 957) som smagsforstærker i visse fødevarekategorier (D053883/03 - 2018/2506(RPS) - frist: 10. marts 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår specifikationerne for polyethylenglycol podet på polyvinylalkohol (E 1209) (D053885/02 - 2018/2516(RPS) - frist: 8. april 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af polyglycerolpolyricinoleat (E 476) i emulgerede saucer (D053886/02 - 2018/2521(RPS) - frist: 13. marts 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring og berigtigelse af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår visse aromastoffer (D053906/02 - 2018/2520(RPS) - frist: 13. marts 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for abamectin, øl, fluopyram, fluxapyroxad, maleinhydrazid, sennepspulver og tefluthrin i eller på visse produkter (D054258/02 - 2018/2504(RPS) - frist: 10. marts 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår ændringer til IFRS (D054380/02 - 2017/3018(RPS) - frist: 11. marts 2018)
henvist til kor. udv. ECON
rådg.udv.: JURI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om berigtigelse af visse sprogudgaver af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer (D054602/02 - 2018/2519(RPS) - frist: 12. marts 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ved fastlæggelse af videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber (D054667/02 - 2018/2500(RPS) - frist: 9. april 2018)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: AGRI (forretningsordenens artikel 54), IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens direktiv om ændring af del III, punkt 13, i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling for så vidt angår chrom (VI) (D054736/01 - 2018/2503(RPS) - frist: 9. april 2018)
henvist til kor. udv. IMCO


6. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter (C(2017)07688 - 2017/3028(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. december 2017

henvist til kor. udv. IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter (C(2017)07689 - 2017/3029(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. december 2017

henvist til kor. udv. IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter (C(2017)07691 - 2017/3030(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. december 2017

henvist til kor. udv. IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849, idet Sri Lanka, Trinidad og Tobago samt Tunesien tilføjes til skemaet i bilagets punkt I (C(2017)08320 - 2017/3020(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. december 2017

henvist til kor. udv. ECON, LIBE

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag V og IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (C(2017)08351 - 2017/3024(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. december 2017

henvist til kor. udv. INTA

- Kommissionens delegerede forordning om nøgleelementerne i aftaler om lagring af data, der indgås som led i et sporbarhedssystem for tobaksvarer (C(2017)08415 - 2017/3026(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 15. december 2017

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede forordning (EU) om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 44/2014 for så vidt angår køretøjskonstruktion og generelle krav og delegeret forordning (EU) nr. 134/2014 for så vidt angår krav til miljøpræstationer og fremdriftsydelse for godkendelse af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler (C(2017)08469 - 2017/3025(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 15. december 2017

henvist til kor. udv. IMCO

- Kommissionens delegerede forordning (EU) om berigtigelse af den estiske sprogudgave af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/654 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 for så vidt angår tekniske og generelle krav vedrørende emissionsgrænser for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikke-vejgående maskiner (C(2017)08514 - 2017/3033(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 20. december 2017

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af landingsforpligtelsen for så vidt angår fiskeri efter torsk og rødspætte i Østersøen (C(2017)08521 - 2017/3027(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. december 2017

henvist til kor. udv. PECH

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/2358 og delegeret forordning (EU) 2017/2359 for så vidt angår deres anvendelsesdato (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 20. december 2017

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/90/EU for så vidt angår identifikation af bestemte typer skibsudstyr, der kan forsynes med elektronisk mærkning (C(2017)09017 - 2018/2505(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 9. januar 2018

henvist til kor. udv. TRAN

Udkast til delegerede retsakter, for hvilke fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 hvad angår EU-listen over projekter af fælles interesse C(2017)07834 - 2017/2990(DEA)

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 24. november 2017

Forlængelse af indsigelsesfristen med yderligere 2 måneder på Parlamentets anmodning

henvist til kor. udv. ITRE

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849, idet Sri Lanka, Trinidad og Tobago samt Tunesien tilføjes til skemaet i bilagets punkt I (C(2017)08320 - 2017/3020(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. december 2017

Forlængelse af indsigelsesfristen med yderligere en måned på Rådets anmodning

henvist til kor. udv. ECON, LIBE

Udkast til delegeret retsakt, for hvilken fristen var blevet ændret fra 1 til 3 måneder på det kompetente udvalgs anmodning:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/760 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for finansielle derivater, der udelukkende tjener det formål at afdække risici, tilstrækkelig lang levetid for de europæiske langsigtede investeringsfonde, kriterier for vurdering af markedet for potentielle købere og for værdiansættelse for de aktiver, som skal afhændes, og de forskellige typer af faciliteter og deres kendetegn, der er til rådighed for detailinvestorer C(2017)07967 – 2017/2997(DEA)

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 4. december 2017 på det korresponderende udvalgs anmodning.
Henvist til kor. udv.: ECON


7. Præsentation af det bulgarske formandskabs aktivitetsprogram (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Præsentation af det bulgarske formandskabs aktivitetsprogram (2017/2910(RSP))

Boyko Borissov (formand for Rådet) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, og Elena Valenciano for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Syed Kamall for ECR-Gruppen, Javier Nart for ALDE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Nikolay Barekov, Ilhan Kyuchyuk, Neoklis Sylikiotis, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Daniel Caspary, Peter Kouroumbashev, Angel Dzhambazki og Knut Fleckenstein.

Talere: Jean-Claude Juncker og Boyko Borissov.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter)

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand


8. Drøftelse med Irlands premierminister, Leo Varadkar, om Europas fremtid (forhandling)

Drøftelse med Irlands premierminister, Leo Varadkar, om Europas fremtid (2017/3023(RSP))

Formanden afgav en erklæring som indledning til forhandlingen.

Talere: Leo Varadkar (Irlands premierminister) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen).

Formanden præciserede, hvorfor Parlamentet havde valgt ikke at deltage i den taskforce, der blev omtalt af den foregående taler.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Jeppe Kofod for S&D-Gruppen, Peter van Dalen for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, Marcel de Graaff for ENF-Gruppen, og Diane Dodds, løsgænger.

Indlæg af Leo Varadkar.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Nessa Childers, Notis Marias, Marian Harkin, Martina Anderson, Jordi Solé, Paulo Rangel, Mercedes Bresso, James Nicholson, Luke Ming Flanagan, Florian Philippot, Gilles Lebreton, Mairead McGuinness, Seb Dance, Alojz Peterle, Ana Gomes og Esther de Lange.

Taler: Leo Varadkar.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand


9. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til Adel Al Asoomi, næstformand i det arabiske parlament, og Ahmed Mechergui, formand for udenrigs- og sikkerhedsudvalget, der havde taget plads i den officielle loge.

°
° ° °

Talere: Ivo Vajgl og Ana Gomes.


10. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


10.1. Kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en EU-ordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (omarbejdning) [COM(2016)0616 - C8-0393/2016- 2016/0295(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Klaus Buchner (A8-0390/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0006)

Indlæg

Indrek Tarand om den efterfølgende afstemning.

Indlæg af Klaus Buchner (ordfører), efter afstemningen, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


10.2. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Eva Lindström (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Eva Lindström til medlem af Revisionsretten [14085/2017 - C8-0401/2017 - 2017/0819(NLE)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Indrek Tarand (A8-0003/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 17.1.2018)

EVA LINDSTRÖMS KANDIDATUR

Vedtaget (P8_TA(2018)0007)

Parlamentet afgav positiv udtalelse om Rådets forslag om udnævnelse af Eva Lindström til medlem af Revisionsretten.

Indlæg

Indrek Tarand (ordfører) inden afstemningen.


10.3. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Tony James Murphy (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Tony James Murphy til medlem af Revisionsretten [14272/2017 - C8-0402/2017 - 2017/0820(NLE)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Indrek Tarand (A8-0002/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 2 i protokollen af 17.1.2018)

TONY JAMES MURPHY'S KANDIDATUR

Vedtaget (P8_TA(2018)0008)

Parlamentet afgav positiv udtalelse om Rådets forslag om udnævnelse af Tony James Murphy til medlem af Revisionsretten.

Indlæg

Indrek Tarand (ordfører), havde stillet et mundtligt ændringsforslag om at tilføje et nyt punkt efter punkt 1, som var blevet godtaget.


10.4. Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder (omarbejdning) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016- 2016/0382(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: José Blanco López (A8-0392/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0009)

Indlæg

Miapetra Kumpula-Natri om afviklingen af afstemningen.

Indlæg af José Blanco López (ordfører), efter afstemningen, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


10.5. Energieffektivitet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0010)

Indlæg

Markus Pieper om afviklingen af afstemningen.

Indlæg af Miroslav Poche (ordfører), efter afstemningen, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


10.6. Forvaltning af energiunionen ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forvaltning af energiunionen og om ændring af direktiv 94/22/EF, direktiv 98/70/EF, direktiv 2009/31/EF, forordning (EF) nr. 663/2009, forordning (EF) nr. 715/2009, direktiv 2009/73/EF, Rådets direktiv 2009/119/EF, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU og Rådets direktiv (EU) 2015/652 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordførere: Michèle Rivasi og Claude Turmes (A8-0402/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0011)

Indlæg af Claude Turmes (ordfører), efter afstemningen, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


11. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: José Blanco López - A8-0392/2017
Daniel Hannan, Alex Mayer, Gilles Pargneaux, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Molly Scott Cato og Tibor Szanyi

Betænkning: Miroslav Poche - A8-0391/2017
Michaela Šojdrová, Notis Marias og Tibor Szanyi

Betænkning: Michèle Rivasi og Claude Turmes - A8-0402/2017
Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Notis Marias og Tibor Szanyi.


12. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 14.08.)


FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

13. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


14. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


15. Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 105, stk. 6, og artikel 106, stk. 4, litra d)

Formanden mindede om henstillingen fra ENVI om ikke at modsætte sig udkast til Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning nr. 389/2013 om oprettelse af et EU-register (D054274-02 - 2017/3013(RPS)) (B8-0041/2018), som blev meddelt på plenarforsamlingens møde i går tirsdag den 16. januar 2018 (punkt 10 i protokollen af 16.1.2018).

Der var ikke gjort indsigelse mod henstillingen inden for den frist på 24 timer, der er fastlagt i forretningsordenens artikel 105, stk. 6.

Denne henstilling blev derfor betragtet som vedtaget, og afgørelsen ville blive offentliggjort i »Vedtagne Tekster« fra mødet i morgen den 18. januar 2018.


16. Rusland - indvirkningen af propaganda på EU-medlemsstaterne (debat om et aktuelt spørgsmål)

Rusland - indvirkningen af propaganda på EU-medlemsstaterne (2018/2507(RSP))

Indlæg af Sandra Kalniete for at indlede debatten, som var foreslået af PPE-Gruppen.

Talere: Monika Panayotova (formand for Rådet) og Julian King (medlem af Kommissionen).

Talere: Esteban González Pons for PPE-Gruppen, Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen, Roberts Zīle for ECR-Gruppen, Johannes Cornelis van Baalen for ALDE-Gruppen, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Jörg Meuthen for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, David McAllister, Eugen Freund, Anna Elżbieta Fotyga, Morten Løkkegaard, Javier Couso Permuy, Bronis Ropė, Gerard Batten, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Cristian Dan Preda, Jeppe Kofod, Angel Dzhambazki, Petras Auštrevičius, Benedek Jávor, David Coburn, Marcus Pretzell, Elmar Brok, Tanja Fajon, Zbigniew Kuźmiuk, Yana Toom, Steeve Briois, Esther de Lange, Brando Benifei, Monica Macovei, Marietje Schaake, Andrey Kovatchev, Kati Piri, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Gunnar Hökmark, Bogusław Liberadzki, Zdzisław Krasnodębski, Javier Nart, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Kosma Złotowski, Urmas Paet, Tunne Kelam og Ruža Tomašić.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Dariusz Rosati, Michael Gahler, Jaromír Štětina, Lars Adaktusson og Ramona Nicole Mănescu.

Talere: Julian King og Monika Panayotova.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Indlæg af Maria Grapini for en personlig bemærkning efter Cristian Dan Predas indlæg under forhandlingen.


17. Gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i medlemsstaterne (forhandling)

Betænkning om gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i medlemsstaterne [2017/2039(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Romana Tomc (A8-0406/2017)

Romana Tomc forelagde betænkningen.

Indlæg af Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere: Andrey Novakov (ordfører for udtalelse fra BUDG), Derek Vaughan (ordfører for udtalelse fra CONT), Momchil Nekov (ordfører for udtalelse fra CULT), Vilija Blinkevičiūtė (ordfører for udtalelse fra FEMM), David Casa for PPE-Gruppen, Brando Benifei for S&D-Gruppen, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen, Martina Dlabajová for ALDE-Gruppen, Tania González Peñas for GUE/NGL-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen, Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Tom Vandenkendelaere, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Jean Arthuis, Neoklis Sylikiotis, Ernest Urtasun, Nathan Gill, Dominique Bilde, Sotirios Zarianopoulos, Verónica Lope Fontagné, Marita Ulvskog, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, André Elissen, Sofia Ribeiro, Javi López, Helga Stevens, Lynn Boylan, Laurenţiu Rebega, Thomas Mann og Siôn Simon.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere: Richard Sulík, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Emilian Pavel, Anne Sander, Michael Detjen, Jeroen Lenaers, Eider Gardiazabal Rubial, Marek Plura, Miapetra Kumpula-Natri, Michaela Šojdrová, Eva Kaili, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, José Manuel Fernandes og Danuta Jazłowiecka.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, Ivica Tolić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Caterina Chinnici, Ivana Maletić, Wajid Khan og Tibor Szanyi.

Talere: Marianne Thyssen og Romana Tomc.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.6 i protokollen af 18.1.2018.


18. Afgørelse om plaststrategien (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Afgørelse om plaststrategien (2018/2508(RSP))

Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) og Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Peter Liese for PPE-Gruppen, Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Margrete Auken, for Verts/ALE-Gruppen, Julia Reid for EFDD-Gruppen, Sylvie Goddyn for ENF-Gruppen, Adina-Ioana Vălean, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Helmut Scholz, Claude Turmes, Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Andrzej Grzyb, Daciana Octavia Sârbu og Mairead McGuinness.

FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

Talere: Christel Schaldemose og Nicola Caputo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Gesine Meissner, João Ferreira, Igor Šoltes, Dubravka Šuica og Karin Kadenbach.

Talere: Frans Timmermans og Jyrki Katainen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar samt internationale barnebortførelser * (forhandling)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar, og om internationale barnebortførelser (omarbejdning) [COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

Tadeusz Zwiefka forelagde betænkningen.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Miriam Dalli (ordfører for udtalelse fra PETI), Pavel Svoboda for PPE-Gruppen, Evelyne Gebhardt for S&D-Gruppen, Arne Gericke for ECR-Gruppen, Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Rosa Estaràs Ferragut, Jytte Guteland, Branislav Škripek, Eleonora Evi, Francis Zammit Dimech, Caterina Chinnici og Emil Radev.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Maštálka, Eleftherios Synadinos, Anna Záborská, Marijana Petir og Stanislav Polčák.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Tadeusz Zwiefka.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.5 i protokollen af 18.1.2018.


20. Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap *** (forhandling)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde eller synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap [12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)] - Retsudvalget. Ordfører: Max Andersson (A8-0400/2017)

Max Andersson forelagde henstillingen.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Rosa Estaràs Ferragut for PPE-Gruppen, Jytte Guteland for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, og Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand

Talere: Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Julia Reda for Verts/ALE-Gruppen, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen, Marie-Christine Boutonnet for ENF-Gruppen, Tadeusz Zwiefka, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Brando Benifei, Julie Ward og Olga Sehnalová.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák og Margrete Auken.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Max Andersson.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.4 i protokollen af 18.1.2018.


21. Bekæmpelse af handel med kvinder og piger med henblik på seksuel udnyttelse og udnyttelse som arbejdskraft i EU (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000094/2017) af Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa og Anna Záborská, for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano og Elly Schlein, for S&D-Gruppen, Arne Gericke, for ECR-Gruppen, Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries og Norica Nicolai, for ALDE-Gruppen, Terry Reintke og Ernest Urtasun, for Verts/ALE-Gruppen, Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen og Neoklis Sylikiotis, for GUE/NGL-Gruppen og Daniela Aiuto, for EFDD-Gruppen, til Kommissionen: Bekæmpelse af handel med kvinder og piger med henblik på seksuel udnyttelse og udnyttelse som arbejdskraft i EU (2017/3008(RSP)) (B8-0616/2017)

Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Angelika Mlinar, Malin Björk, Ernest Urtasun og Daniela Aiuto begrundede forespørgslen.

Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Barbara Matera for PPE-Gruppen, Maria Arena for S&D-Gruppen, Eleonora Forenza for GUE/NGL-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, Mireille D'Ornano for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Michaela Šojdrová, Edouard Martin, Kostadinka Kuneva, Margot Parker, Anna Hedh, João Pimenta Lopes, Pier Antonio Panzeri, Ángela Vallina, Julie Ward og Lynn Boylan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Záborská, Caterina Chinnici, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica og Georgios Epitideios.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


22. Europæisk år for kulturarv 2018 (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Europæisk år for kulturarv 2018 (2018/2509(RSP))

Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Bogdan Andrzej Zdrojewski for PPE-Gruppen, Silvia Costa for S&D-Gruppen, Branislav Škripek for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michaela Šojdrová, Mircea Diaconu for ALDE-Gruppen, Curzio Maltese for GUE/NGL-Gruppen, Patrick O'Flynn for EFDD-Gruppen, Michaela Šojdrová, Petra Kammerevert, Francisco José Millán Mon, Luigi Morgano og Momchil Nekov.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Costas Mavrides og Notis Marias.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


23. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 616.538/OJJE).


24. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.09.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Aguilera García, Annemans, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi


Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Eva Lindström

STEMMELISTE

ALDE:

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström.

ECR:

Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:

Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo.

ENF:

Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Rebega, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra.

GUE/NGL:

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer.

NI:

Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos.

PPE:

Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka.

S&D:

Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mayer Alex, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Padar, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:

Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.


Bilag 2 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Tony James Murphy

STEMMELISTE

ALDE:

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Toom, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström.

ECR:

Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:

Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Bullock, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, D'Ornano, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Tamburrano, Valli, Winberg, Zullo.

ENF:

Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Rebega, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra.

GUE/NGL:

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer.

NI:

Balczó, Chauprade, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Korwin-Mikke, Kovács, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos.

PPE:

Adaktusson, Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Guoga, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka.

S&D:

Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Padar, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:

Affronte, Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz, Ždanoka.

Seneste opdatering: 3. april 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik